Skip to main content

Kommuniké från årsstämma i C-RAD den 6 maj 2022

Årsstämman 2022 i C-RAD AB hölls den 6 maj 2022 i Uppsala. Till följd av Covid-19 pandemin hade styrelsen beslutat, med stöd av tillfälliga lagregler, att årsstämman skulle genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast skulle ske genom poströstning före årsstämman. Ett digitalt anförande med vd Tim Thurn avhölls i samband med bolagets presentation av första kvartalets resultat 6 maj kl 11.00.

Följande beslut fattades av aktieägarna vid årsstämman.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att balanserade vinstmedel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Till styrelseledamöter omvaldes Lars Nyberg (ordförande), Kicki Wallje-Lund, Åsa Hedin, Per-Arne Blomquist, David Sjöström samt och Jenny Rosberg.

Öhrlings PWC AB omvaldes som ordinarie revisor med auktoriserade Johan Engstam som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå med ett årligt belopp om totalt
1 400 000 SEK, varav styrelseordföranden skall ersättas med 400 000 SEK och övriga med 200 000 SEK per ledamot. För utskottsarbete i revisionsutskott utgår ersättning om 30 000 kr per ledamot. För utskottsarbete i ersättningssutskott utgår ersättning om 20 000 kr per ledamot. Arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman fastställde förslag om principer för utseende av valberedning samt instruktioner till valberedningen.

Godkännande av ersättningsrapport
Årsstämman godkände framlagd ersättningsrapport för ledande befattningshavare.

Emission av teckningsoptioner
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om nyemission av högst 100 000 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 15 000 kronor. Teckning av nya aktier kan ske under perioden från och med den 1 februari 2025 till och med den 30 april 2025.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier av serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner som ger rätt till teckning av aktier av serie B, varigenom antalet nya aktier av serie B får öka med högst 2 500 000, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Styrelsens förslag fattades med erforderlig majoritet och finns tillgängliga i sin helhet på följande länk https://c-rad.com/investors/governance-se/annual-general-meeting-se/.

För C-RAD AB
Styrelsen

Close Menu