Bolagsstämmor

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på investors@c-rad.com
English version here

Bolagsstämman är Bolagets högst beslutande organ. Årsstämma ska enligt lag hållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut. Vid årsstämman beslutas i frågor avseende bland annat fastställande av resultat- och balansräkning, dispositioner beträffande Bolagets resultat, ansvarsfrihet, val av styrelseledamöter och val av revisorer.

Årsstämma 2022

Datum: 6 maj 2022

 

Styrelsen har beslutat att med stöd av tillfällig lagstiftning att årsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning före årsstämman. Ett digitalt anförande med vd Tim Thurn kommer att ske i samband med bolagets presentation av första kvartalets resultat 6 maj kl 11. Aktieägare är välkomna att sända in frågor till vd och styrelse inför stämman via e-post till Investors@c-rad.com i enlighet med anvisningar under rubriken Övrigt och aktieägares rätt till upplysningar. Frågor besvaras och kommenteras sedan av vd och/eller styrelse på bolagets hemsida, www.c-rad.se/sv/arsstamma/, senast den 2 maj 2022.

Information

Protokoll Årsstämma 2022

Kommuniké från årsstämma 2022

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2022 FÖR C-RAD AB (PUBL)

Länk till poströstning

Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2022

Fullmaktsformulär 2022 – C-RAD AB (publ)

C-RAD Årsredovisning 2021

Styrelsens förslag till beslut på årsstämman 2022

C-RAD AB ersättningsrapport 2021

Revisorsyttande om bolagsstyrningsrapporten

Revisorsyttrande om ersättningar

Årsstämma 2021

Datum: 7 maj 2021

 

Till följd av Covid-19 pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning före årsstämman. Ett digitalt anförande med vd Tim Thurn kommer att ske i samband med bolagets presentation av första kvartalets resultat 7 maj kl 11. Aktieägare är välkomna att sända in frågor till vd och styrelse inför stämman via e-post till Investors@c-rad.com i enlighet med anvisningar under rubriken Aktieägares rätt till upplysningar. Frågor besvaras och kommenteras sedan av vd och/eller styrelse på Bolagets hemsida, www.c-rad.se/sv/arsstamma/, senast den 3 maj 2021.

Information

Kommuniké från årsstämma 2021

Protokoll C-RAD Årsstämma 2021

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2021 FÖR C-RAD AB (PUBL)

Länk till poströstning

Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2021

Fullmaktsformulär 2021 – C-RAD AB (publ)

Styrelsens förslag till beslut på årsstämman 2021

Ersättningsrapport

Revsiorns yttrande om ersättning till ledande befattningshavare 2020

Revisorns yttrande om bolagsstyrningsrapporten 2020

C-RAD årsredovisning 2020

Årsstämma 2016

Datum: 24 april 2016
Tid: 13:00
Plats: First Hotel Linné, Skolgatan 45, Uppsala

Information

Protokoll Årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Välkommen att kontakta oss för mer information kring investeringar och finansiell information

Välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor