Skip to main content

Kommuniké från årsstämma 2023 i C-RAD AB

C-RAD AB höll under fredagen den 5 maj 2023 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida (www.c-rad.com)

Resultatdisposition
Årsstämman beslöt att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att balanserade vinstmedel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Till styrelseledamöter omvaldes Jenny Rosberg och David Sjöström. Som nya styrelseledamöter valdes Kristina Willgård (Ordförande), Susanne Ekblom och Peter Simonsbacka.

Öhrlings PWC AB omvaldes som ordinarie revisor med auktoriserade Johan Engstam som huvudansvarig revisor.

Stämman beslöt att styrelsearvode skulle utgå med ett årligt belopp om totalt
1 330 000 SEK, varav styrelseordföranden skall ersättas med 400 000 SEK och övriga med 200 000 SEK per ledamot. För utskottsarbete i revisionsutskottet utgår total ersättning om 90 000 varav 50 000 SEK till ordförande. För utskottsarbete i ersättningssutskottet utgår ersättning om 20 000 kr per ledamot. Arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman fastställde förslag om principer för utseende av valberedning samt instruktioner till valberedningen.

Godkännande av ersättningsrapport
Årsstämman godkände framlagd ersättningsrapport för ledande befattningshavare.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner och övriga anställda
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuder cirka 9 ledningspersoner i C-RAD att förvärva köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Högst 100 000 köpoptioner som medger förvärv av motsvarande antal aktier kan komma att ges ut. Förvärv av optioner ska ske till marknadsvärde. Lösenkursen ska fastställas till 120 procent av aktiens genomsnittskurs under mätperioden från och med den 8 maj 2023 till och med den 19 maj 2023. Bolaget har en rätt att återköpa köpoptionerna från innehavaren om optionsinnehavaren inte önskar utnyttja samtliga förvärvade köpoptioner och anmäler detta till Bolaget. Förvärv av optioner ska ske till ett pris som vid var tid motsvarar högst marknadsvärdet.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslöt att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier av serie B i Bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt att täcka Bolagets åtagande enligt beslutat incitamentsprogram.

Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bolagets innehav av egna aktier vid var tid får inte överstiga 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.

Stämman bemyndigade styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, avyttra av Bolaget innehavda egna aktier av serie B som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, eller för att säkra leverans av aktier i samband med Bolagets vid var tid utstående incitamentsprogram, utanför Nasdaq Stockholm till ett pris motsvarande ett bedömt marknadsvärde.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Stämman beslöt om att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier av serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner som ger rätt till teckning av aktier av serie B, varigenom antalet nya aktier av serie B får öka med högst 2 500 000, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslöt att i enlighet med styrelsens förslag ändra bolagsordningen.

Styrelsens förslag fattades med erforderlig majoritet och finns tillgängliga i sin helhet på följande länk https://c-rad.com/investors/governance-se/annual-general-meeting-se/.

För C-RAD AB
Styrelsen

Close Menu