Skip to main content

Stark orderingång, försäljning och kassaflöde i fjärde kvartalet avslutade 2022

Kvartalet oktober – december 2022

 • Orderingången uppgick till 216,6 (132,9) MSEK, en ökning med 63 procent (49 procent i konstanta valutor).
 • Orderstocken uppgick till 616,0 (425,3) MSEK.
 • Intäkterna uppgick till 98,8 (77,4) MSEK, en ökning med 28 procent (15 procent i konstanta valutor).
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,2 (14,9) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,3 (19,3) procent.
 • Exklusive engångskostnader kopplat till ledningsskifte uppgick rörelseresultatet till 10,5 (14,9) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,6 (19,3) procent.
 • Nettoresultatet efter skatt uppgick till 4,2 (11,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,12 (0,34) SEK.

Helåret januari – december 2022

 • Orderingången uppgick till 484,6 (353,5) MSEK, en ökning med 37 procent (26 procent i konstanta valutor).
 • Intäkterna uppgick till 301,3 (261,2) MSEK, en ökning med 15 procent (8 procent i konstanta valutor).
 • Rörelseresultatet uppgick till 21,8 (36,0) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,2 (13,8) procent.
 • Exklusive engångskostnader kopplat till ledningsskifte uppgick rörelseresultatet till 26,1 (36,0) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,6 (13,8) procent.
 • Nettoresultatet efter skatt uppgick till 7,8 (25,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,22 (0,74) SEK.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • C-RAD valdes i en stor upphandling i Italien i oktober som huvudleverantör för SGRT, Surface Guided Radiation Therapy.
 • Cecilia de Leeuw tillträdde i december som vd för C-RAD. Hon efterträdde Tim Thurn som lämnade efter nästan tio år som vd.
 • Henrik Bergentoft lämnade som CFO i november. Lars Levin tillträdde då som interim CFO.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Christoffer Herou utsågs i januari till ny CFO. Han tillträder i slutet av andra kvartalet 2023.
 • Styrelsens förslag till årsstämman 2023 är att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2022.

Vd Cecilia de Leeuw kommenterar bokslutskommunikén:

”Trots ett utmanande omvärldsläge har C-RAD fortsatt att investera i produktportföljen och i försäljningsorganisationen. Det bidrog till att vi i fjärde kvartalet hade rekordhög orderin-gång, stark försäljning och ett bra kassaflöde. Våra offensiva investeringar ledde samtidigt till ökade kostnader. Det påverkade både kvartalets och helårets resultat negativt, me-dan den underliggande lönsamheten fortsatt var god.

Orderingången i fjärde kvartalet var 216,6 miljoner kronor, vilket är den högsta någonsin. Under kvartalet tog vi efter en omfattande upphandling hem en stororder från Italien på 46 miljoner kronor, men även med den exkluderad var kvartalet 28 procent bättre än motsvarande kvartal 2021. Vid årets utgång uppgick den totala orderstocken till 616 miljoner kronor. Samtliga regioner – EMEA, Nord- och Sydamerika och APAC – ökade sin försäljning i kvartalet och totalt uppgick intäkterna till 98,8 miljoner kronor.

Bruttovinstmarginalen på 65 procent var fortsatt stabil, vilket visar att den underliggande lönsamheten är god. Rörelseresultatet uppgick i fjärde kvartalet till 6,2 (14,9) miljoner kronor. Exklusive engångskostnader kopplade till ledningsskiftet uppgick kvartalets rörelseresultat till 10,5 (14,9) miljoner kronor med en rörelsemarginal om 10,6 (19,3) procent. Minskningen jämfört med föregående år förklaras av de framtidsinriktade satsningarna inom försälj-ning, vilka kommunicerades i Q1, produktutveckling och forskningssamarbeten, som ökade kostnaderna i kvartalet.

Aktiviteten i EMEA-regionen har varit hög. Utöver våra framgångar i Italien har vi vunnit affärer i Spanien genom det EU-finansierade ramavtalet för INVEAT (Plan de Invers-iones el altas tecnologías). Tillsammans med vår nya partner Palex Medical SA, står vi starkt rustade i Spanien. I Norda-merika står vårdinrättningar inför kostnadsökningar som kan leda till förseningar i införandet av ny teknik. Trots denna avmattning, ökade omsättningen med 28 procent jämfört med samma period föregående år och intresset för SGRT (Surface Guided Radiation Therapy) fortsätter att vara stort. Orderingången i APAC-regionen sjönk något i kvarta-let, i huvudsak förklarat av covidnedstängningarna i Kina. För helåret ökade dock orderingången i regionen. Utöver Indien, där vi i november ingick ett partneravtal med Re-nova Oncology Group, börjar vi även se en ökad aktivitet i Sydkorea. Vi noterar också en positiv utveckling i Kina, efter att landet öppnats upp efter nedstängningarna.

Det är glädjande att andelen serviceavtal av de totala intäk-terna ökar stadigt och ger oss stabilitet. För att säkerställa att vår teknologi används på allra bästa sätt är service och utbildning en viktig del av vårt erbjudande. Vi har förstärkt våra team i Europa, USA och Australien och investerar i verktyg för att förbättra och digitalisera vår kundsupport i fält. Services uppgår nu till 16 procent av våra intäkter.

SGRT är den ledande tekniken för ökad precision, säkerhet och även för processeffektivitet när vårdteamen levererar strålbehandling. Som ny vd står det klart för mig att C-RAD har en viktig roll att fylla när det gäller att säkerställa att SGRT blir vårdstandard, inte minst har den stor betydelse för att öka livskvaliteten för cancerpatienter. Det handlar om att säkerställa bestrålning av tumören och samtidigt minimera bestrålning av frisk vävnad, men även om att underlätta arbetet för både sjukhuspersonal och patienter. En annan fördel för patienterna är att behovet av tatuering-ar försvinner. För vissa cancerformer, exempelvis bröstcan-cer, har SGRT de senaste åren redan utvecklats mot att bli vårdstandard. Vi ser också att flera standardiseringsorgan* har börjat komma med riktlinjer som föreskriver SGRT. Det är därför positivt att se, det utmanande omvärldsläget till trots, att såväl privata som offentliga vårdinrättningar forts-ätter att investera i strålbehandling. I slutändan gynnar det cancerpatienterna.

Även om omvärldsläget är utmanande har också 2022 som helhet varit ett starkt år för C-RAD på flera sätt. Vi hade en starkare orderingång och försäljning än någonsin tidigare. Orderingången ökade för helåret med 26 procent i kon-stanta valutor och årets försäljning steg i konstanta valutor med 8 procent, till 301,3 miljoner kronor. Rörelseresultatet, exklusive engångskostnader, blev dock lägre än föregående år, 26,1 miljoner kronor, med en rörelsemarginal om 8,6 (13,8) procent. Minskningen jämfört med föregående år förklaras liksom för kvartalet till stor del av kostnader kopp-lade till våra framtidsinriktade satsningar.

Vår höga orderstock om 616 miljoner kronor ger en stabil grund inför 2023. Kvaliteten på orderstocken är god, även om själva installationen kan vara svår att förutse tidsmäss-igt. Vi fortsätter även att stärka vår produktportfölj. På ASTRO (American Society for Radiation Oncology) lanserade vi i oktober tillsammans med acceleratortillverkaren Accu-ray en gemensamt utvecklad lösning för bröstcancerbe-handlingar. Dessutom har vi under året fått flera nya med-arbetare runt om i världen, såväl inom försäljning och ser-vice som inom utveckling.

Avslutningsvis vill jag tillägga att jag har fått en flygande start som vd. Jag har ägnat min första tid åt att träffa med-arbetare, partners och kunder och det som slår mig är det stora engagemang som finns hos alla jag mött. Det handlar om att arbeta nära våra forskningsintensiva kunder runt om i världen och kontinuerligt utveckla våra produkter och lösningar. C-RAD har en stark bas för vårt fortsatta viktiga arbete med att säkerställa att SGRT finns tillgängligt för alla cancerpatienter. Jag vill passa på att tacka för ett varmt välkomnande och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med vårt kompetenta och passionerade team världen över. Vi har ett viktigt jobb att göra: att med hjälp av C-RAD:s ledande teknologier fortsätta förbättra livet för cancerpati-enter runt om i världen.”

Presentation av bokslutskommunikén

Vd Cecilia de Leeuw och CFO Lars Levin presenterar bokslutskommunikén via webcast torsdagen den 26 januari kl 11:00 CET. Efter presentationen kommer det att finnas utrymme för frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska. För att delta vid presentationen, vänligen registrera dig via denna länk:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_9BzqY9Z3TjGWRNcI8mxvHg

Close Menu