Skip to main content

Stark intäktstillväxt och förbättrad lönsamhet

Andra kvartalet april – juni 2023
·  Orderingången ökade med 12 procent till 117,8 (105,6) MSEK (2 procent i konstanta valutor).
·  Orderstocken uppgick till 679,1 (498,6) MSEK.
·  Intäkterna ökade med 44 procent till 90,6 (62,7) MSEK (29 procent i konstanta valutor).
·  EBIT uppgick till 7,4 (0,8) MSEK, motsvarande en marginal på 8,2 (1,2) procent.
·  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -22,0 (-6,4) MSEK.
·  Nettoresultatet uppgick till 5,4 (-2,9) MSEK.
·  Resultatet per aktie uppgick till 0,16 (-0,09) SEK.
 
Perioden januari – juni 2023
·  Orderingången ökade med 12 procent till 209,2 (187,1) MSEK (4 procent i konstanta valutor).
·  Intäkterna ökade med 47 procent till 175,0 (119,0) MSEK (33 procent i konstanta valutor).
·  EBIT uppgick till 13,8 (0,9) MSEK, motsvarande en marginal på 7,9 (0,8) procent.
·  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -33,9 (-11,3) MSEK för helåret.
·  Nettoresultatet uppgick till 8,7 (-4,1) MSEK.
·  Resultatet per aktie uppgick till 0,26 (-0,12) SEK.
 
Väsentliga händelser under andra kvartalet
·  I april vann C-RAD en order från Cancer Care Associates, med ett ordervärde på 23 MSEK.
·  Mot slutet av kvartalet valde den tyska kunden MVZ Prof Dr Uhlenbrock und Partner att ytterligare utöka sitt partnerskap med C-RAD när de lade en order på 8,9 MSEK.
·  Den 30 juni ändrade Patent- och marknadsöverdomstolen delvis underinstansens dom i en tvist mellan C-RAD och en tidigare anställd.
·  Den 5 maj höll C-RAD sin bolagsstämma, där tre nya styrelseledamöter valdes.
 
Väsentliga händelser efter kvartalet
·  C-RAD:s styrelse beslutade att överklaga till Högsta domstolen i samband med tvisten mellan C-RAD och en tidigare anställd.
·  C-RAD:s styrelse har beslutat om återköp av egna aktier i samband med C-RAD:s långsiktiga prestationsaktieprogram. Beslutet avser maximalt 88 500 B-aktier.
 
VD Cecilia de Leeuw kommenterar delårsrapporten:
 
Vi ser en imponerande omsättningstillväxt på 44 procent till 91 (63) MSEK jämfört med samma kvartal förra året. En förbättrad EBIT på 7,4 (0,8) MSEK är resultatet av aktivt arbete för lönsam tillväxt. Det gläder mig att se att vi har en global motståndskraft, trots ett utmanande kvartal i Nord- och Sydamerika. Orderingången fortsätter att visa en god tillväxt på 12 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Vår orderstock är nu uppe i rekordhöga 679 (499) MSEK. Services i relation till intäkter har ökat till 20 (18) procent under kvartalet. Kassaflödet var svagt, och påverkades framförallt av en ökning i kundfordringar, som delvis är en följd av vår starka omsättningstillväxt.

APAC hade ett exceptionellt starkt kvartal, där höjdpunkterna var den stora ordern till australiensiska Cancer Care Associates (CCA) samt att Kina nästan var tillbaka på nivåerna före covid. I Australien, där vi är marknadsledare, har den första anläggningen med CCA tagits i drift. Den kinesiska regeringen har tillkännagivit en ny femårig investeringsplan för medicintekniska produkter, inklusive konventionella acceleratorer samt protonutrustning. Vi förväntar oss att detta kommer att ha en positiv inverkan på efterfrågan på ytskanning i Kina, en annan region där vi är marknadsledande.
Aktivitetsnivån i EMEA är hög. Vår satsning i Storbritannien förra året börjar ge resultat. Efter omfattande utvärderingar valde ett brittiskt universitetssjukhus C-RAD som leverantör av SGRT. Vi fortsätter att vinna förtroende och penetration på marknaden.

Den långsammare beslutsprocessen hos våra kunder i USA blev tydlig under kvartalet. Allmän osäkerhet och stigande kostnader på grund av inflation påverkar indirekt byggandet av nya behandlingsanläggningar. Ett sätt att motverka denna nedgång är att fokusera på retrofit av SGRT på befintliga acceleratorer och därigenom hjälpa kliniken att öka värdet på sin investering. Vår ökade marknadsföring har genererat ökad efterfrågan. Ur ett bredare regionalt perspektiv är de ökade aktivitetsnivåerna i Latinamerika lovande för framtiden.

Mina första sex månader som VD har varit både intensiva och givande. Det är mycket viktigt för mig att tillbringa tid med våra kunder och lära mig hur de använder våra produkter på sina kliniker. Det ger inte bara en unik inblick i det dagliga livet och behoven hos klinikens personal, utan bidrar också till att utveckla vår produktplan och våra prioriteringar. Vi på C-RAD har en viktig roll för att bidra till att SGRT blir vårdstandard. Jag ser fram emot vårt gemensamma arbete att ta SGRT till fler patienter runt om i världen.

Presentation av delårsrapporten

VD Cecilia de Leeuw och CFO Christoffer Herou presenterar delårsrapporten för det andra kvartalet via webcast torsdagen den 20 juli kl 11.00. Efter presentationen kommer det att finnas utrymme för frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska. För att delta vid presentationen, vänligen registrera dig via länken nedan:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_WTN26lkNSuuYDEgXSBuiAQ

Close Menu