Skip to main content

Riktad emission i C-RAD AB (publ)

Pressmeddelande 2009-09-30
 

Styrelsen i C-RAD AB (publ), har den 29 september 2009 tagit beslut om en
riktad emission om högst 454 545 aktier av serie B till ITEM Development AB.
ITEM Development AB, som grundades 1986, är med egna produkter verksamt inom
hälso- och sjukvårdsområdet. Emissionen genomförs med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt till kursen 11 SEK, att jämföra med snittkursen
under de senaste tre månaderna på 11,18 SEK. Emissionen, som medför ett
kapitaltillskott om 5 Mkr och en aktiekapitalsökning med 68 182 SEK, genomförs
med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma 28 augusti 2009. 

Under september/oktober 2008 genomförde C-RAD en företrädesemission till
teckningskurs 10 SEK, som vid fullteckning skulle ha inbringat 20 MSEK.
Emissionen, som genomfördes under svårast tänkbara förutsättningar, inbringade
strax under 15 MSEK. Med den nu riktade emissionen tillförs bolaget resterande
belopp. Utspädningen för nuvarande aktieägare är begränsad. 

Erik Hedlund, verkställande direktör på C-RAD AB kommenterar:

” Kapitaltillskottet på 5 MSEK kommer dels att användas för att utveckla och
introducera ny funktionalitet för så kallad andningstyrd strålbehandling till
laserskannersystemet Sentinel och till att ytterligare förfina bildkvaliteten i
GEMini detektorn dels att stärka vårt rörelsekapital inför det  ökande antalet
kundinstallationer. 

Med ITEM Development får C-RAD en aktieägare med kunskap inom sjukvårdsområdet
och med ett långsiktigt tänkande.” 

 

För ytterligare information kontakta: 

Erik Hedlund, V.D. C-RAD AB, Telefon 018- 66 69 31, E-post:
erik.hedlund@c-rad.se 

 

Kort om C-RAD AB

C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad
strålbehandling. Slutkunder är strålbehandlingskliniker över hela världen. All
produktutveckling sker i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD
Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är placerat i Östersund
medan de övriga tre företagen har sin verksamhet i Uppsala. Totalt är 18
personer anställda i företagen. C-RAD AB är sedan juli 2007 noterat på
Aktietorget. Verksamheterna i C-RAD AB har sitt ursprung i forskning och
utveckling från Karolinska Institutet i Solna och Kungliga Tekniska Högskolan i
Stockholm. 
Close Menu