Skip to main content

Patent- och marknadsöverdomstolen meddelar dom avseende krav om ersättning från tidigare anställd

Patent- och marknadsöverdomstolen har slutligt fastställt en tidigare anställds yrkande om ersättning . Domen säger att den tidigare anställde har rätt till 1/5 av det han ursprungligen krävde.

Bakgrunden är en stämningsansökan som lämnades in mot C-RAD den 9 maj 2020 av en tidigare anställd med krav på ersättning om 85,6 miljoner kronor för en uppfinning som gjordes under hans anställning på C-RAD under 2009. C-RAD avvisade bestämt kravet på ersättning på grundval av att kravet var mycket överdrivet mot bakgrund av omständigheterna och att den tidigare anställde redan var tillgodosedd genom lön och andra förmåner. I juli 2021 beslutade Patent- och marknadsdomstolen att ingen ytterligare ersättning ska utgå. Patent- och marknadsöverdomstolen har nu delvis ändrat underinstansens dom, men endast tillerkänt den tidigare anställde SEK 4 385 000 för förfluten tid och 1% royalty på nettopriset för produkter som använder den uppfinning som är beskriven i patentansökningarna US12/632526 eller PCT/SE2010/051338. Det tidigare anställde hade yrkat att royaltyersättningen skulle fastställas till 5%.

Den före detta anställde ska ersätta C-RADs rättegångskostnader i både under och överinstans med sammanlagd SEK 1 264 000.

Patent- och marknadsöverdomstolen har meddelat tillstånd att överklaga domen till Högsta domstolen (s.k. ventil). C-Rad överväger att överklaga domen till Högsta domstolen.

Detta är det fjärde i en serie av tvister där motparten antingen var samma tidigare anställda eller bolaget Beamocular AB (ägt av den tidigare anställda och nu i konkurs). I samtliga tidigare fall har C-RAD varit framgångsrikt.

Close Menu