Skip to main content

Kommuniké från extra bolagsstämma i C-RAD AB den 17 november 2016: bolagsstämman godkänner förslag om riktad emission

Pressmeddelande 2016-11-17
Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om riktad
emission av 600 000 B-aktier. Detta medför att antalet aktier och röster i
Bolaget förändras. Nyemissionen innebär att C-RAD AB tillförs 6,5 Mkr.

Pressmeddelande 2016-11-17

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om riktad emission av 600 000 B-aktier. Detta medför att antalet aktier och röster i Bolaget förändras. Nyemissionen innebär att C-RAD AB tillförs 6,5 Mkr.

 

Styrelsen för C-RAD AB (publ) lämnade i oktober 2016 förslag om nyemission av 600 000 aktier av serie B med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt till C-RADs styrelseordförande Lars Nyberg, att godkännas på extra bolagsstämma. Förslaget har nu godkänts på extra bolagsstämma den 17 november 2016.

Varje nyemitterad aktie av serie B berättigar till en röst. Emissionen lämnas för registrering hos Bolagsverket under november månad och aktierna upptas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Emissionskursen är 10,77, motsvarande den genomsnittliga volymvägda kursen för B-aktien enligt Nasdaqs officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som avslutades 4 oktober 2016, utan rabatt. Styrelsens förslag om nyemission lämnades den 5 oktober, 2016.

Efter nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 29 531 653, varav 28 668 766 aktier är av serie B och 862 887 aktier är av serie A. Det totala antalet röster uppgår därmed till 37 297 636.  

 

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post: investors@c-rad.com

 

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 45 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats.. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

 

Denna information är sådan information som C-RAD AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 november 2016, kl. 17:30 CET.

Close Menu