Skip to main content

Kommuniké från C-RADs extra bolagsstämma 28 augusti 2009

Pressmeddelande 2009-08-31
 

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs vid extra bolagsstämma i
C-RAD AB (publ) den 28 augusti 2009: 

 

Bemyndigande om nyemission

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under
tiden intill nästkommande årsstämma besluta om ökning av bolagets aktiekapital
till högst 2 000 000 SEK genom nyemission av B-aktier i sådan utsträckning att
det totala antalet aktier ökar till högst 13 333 360 stycken. Emissionen ska
kunna ske utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen samt med
eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13
kap. 5§ första stycket 6 Aktiebolagslagen. Grund för teckningskursen skall vara
marknadsvärde. 

 

 

Bemyndigande konvertibellån

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att  intill nästkommande årsstämma
besluta om utgivande av konvertibellån på upp till maximalt 5 % av
aktiekapitalet. 

 

Dessa bemyndiganden ersätter de bemyndiganden som gavs styrelsen vid årsstämman
18 maj 2009. 

 

 

C-RAD AB (publ)

Styrelsen

 

För närmare information kontakta Erik Hedlund, VD, telefon 018- 66 69 31,
erik.hedlund@c-rad.se 

 

 

Kort om C-RAD AB 

 

C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad
strålbehandling. Slutkunder är strålbehandlingskliniker över hela världen. All
produktutveckling sker i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD
Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är placerat i Östersund
medan de övriga tre företagen har sin verksamhet i Uppsala. Totalt är 18
personer anställda i företagen. C-RAD AB är sedan juli 2007 noterat på
Aktietorget. Verksamheterna i C-RAD AB har sitt ursprung i forskning och
utveckling från Karolinska Institutet i Solna och Kungliga Tekniska Högskolan i
Stockholm. 
Close Menu