Skip to main content

Kommuniké från C-RADs årsstämma 18 maj 2009

Pressmeddelande 2009-06-08
 

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs vid årsstämma i C-RAD AB
(publ) den 18 maj 2009: 

 

Vinstdisposition mm

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och
koncernen enligt framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2008. Stämman
beslutade att ingen utdelning skall utgå för år 2008 och att årets resultat ska
balanseras i ny räkning. 

 

Styrelsen

Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008. 

 

Stämman beslutade om omval av sittande styrelse och revisor för tiden intill
slutet av nästa årsstämma. Det beslutades att styrelsens ordförande ska
ersättas med två och ett halvt basbelopp för 2009 och att arvode till revisor
ska utgå enligt löpande räkning. 

 

Bemyndigande av nyemission

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen
besluta om aktieemission. Bolagets aktiekapital ska högst ökas till  2 000 000
kronor genom nyemission av B-aktier i sådan utsträckning att det totala antalet
aktier ökar till högst 13 333 360 stycken. Det totala antalet aktier ska dock
inte överstiga 10 procent av det totala antalet aktier och optioner i bolaget.
Emissionskursen för aktierna ska vara marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet
är att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra för bolaget att finansiera
företagsförvärv eller genom emission till institutionella placerare stärka
bolagets kapitalbas och soliditet. 

 

Bemyndigande konvertibellån

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att  intill nästkommande årsstämma
besluta om utgivande av konvertibellån på upp till maximalt 5 % av
aktiekapitalet. 

 

 

C-RAD AB (publ)

Styrelsen

 

För närmare information kontakta Erik Hedlund, VD, telefon 018- 66 69 31,
erik.hedlund@c-rad.se 

 

 

Kort om C-RAD AB 

 

C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad
strålbehandling. Slutkunder är strålbehandlingskliniker över hela världen. All
produktutveckling sker i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD
Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är placerat i Östersund
medan de övriga tre företagen har sin verksamhet i Uppsala. Totalt är 18
personer anställda i företagen. C-RAD AB är sedan juli 2007 noterat på
Aktietorget. Verksamheterna i C-RAD AB har sitt ursprung i forskning och
utveckling från Karolinska Institutet i Solna och Kungliga Tekniska Högskolan i
Stockholm. 
Close Menu