Skip to main content

Kommuniké från C-RADs årsstämma 1 juni 2010

Pressmeddelande, Uppsala, 2010-06-02
Kommuniké från C-RADs årsstämma 1 juni 2010                   

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs vid årsstämma i C-RAD AB  
(publ) den 1 juni 2010:
                           
Vinstdisposition mm 
                              
Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och    
koncernen enligt framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2009. Stämman 
beslutade att ingen utdelning skall utgå för år 2009 och att årets resultat ska 
balanseras i ny räkning.                            

Styrelsen
                                    
Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande   
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.                
Stämman beslutade om omval av sittande styrelse för tiden intill slutet av nästa
årsstämma samt nyval av sittande revisor för de kommande fyra åren. Börje    
Bengtsson omvaldes till styrelsens ordförande. Det beslutades att styrelsens  
ordförande ska ersättas med två och ett halvt basbelopp för 2010 och att arvode 
till revisor ska utgå enligt löpande räkning.                  

Bemyndigande av nyemission samt ändring av bolagsordning
            
Det beslutades att ändra bolagsordningen såvitt avser gränserna för       
aktiekapitalet och gränserna för antal aktier. Det beslutades även att bemyndiga
styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om aktieemission. Bolagets 
aktiekapital ska högst ökas till 2 500 000 kronor genom nyemission av B-aktier. 
Emissionskursen för aktierna ska vara marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är
att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra för bolaget att finansiera       
företagsförvärv eller genom emission till institutionella placerare stärka   
bolagets kapitalbas och soliditet.                       

Bemyndigande konvertibellån
                           
Det beslutades att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma    
besluta om utgivande av konvertibellån på upp till maximalt 10 procent av    
aktiekapitalet.                                 

C-RAD AB (publ)                                 
Styrelsen                                    


För mer information, vänligen kontakta:                     
Erik Hedlund, CEO C-RAD AB, Telefon: +46-18-66 69 31, E-mail:          
erik.hedlund@c-rad.se                              
Om C-RAD AB                                   
C-RAD utvecklar nya och innovativa lösningar för användning inom avancerad   
strålterapi. C-RAD gruppen erbjuder produkter och lösningar för         
patientpositionering, tumörlokalisering och system för strålterapi. Kunder är  
strålterapikliniker över hela världen. All produktutveckling genomföres i de tre
helägda dotterbolagen: C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD     
Innovation AB. C-RAD Imaging AB har sin verksamhet i Östersund. Övriga bolag är 
lokaliserade i Uppsala. Antalet anställda är för närvarande 19. Aktiviteterna i 
C-RAD gruppen har sitt ursprung från forskning och utvecklingar vid Karolinska 
Institutet i Solna och Kungliga tekniska Högskolan i Stockholm. Försäljningen av
företagets första produkt Sentinel inleddes under hösten 2006. Samarbetsavtal  
har skrivits med strålterapibolaget Elekta och det belgiska företaget IBA. På  
huvudmarknader i Europa, Nordamerika och Ostasien representeras bolaget     
vanligtvis av distributörer, som är specialiserade inom strålterapi.      
C-RAD AB är sedan juli 2007 noterat på Aktietorget. Från och med 8 mars 2010  
kommer C-RAD aktien att handlas på OMX First North Premier.
Close Menu