Skip to main content

Kommuniké från C-RAD AB (publ):s årsstämma den 15 maj 2024

C-RAD AB (publ) höll under onsdagen den 15 maj 2024 sin årsstämma.

Nedan huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till stämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna och att samtliga till stämman förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Jenny Rosberg, David Sjöström, Kristina Willgård, Susanne Ekblom och Peter Simonsbacka omvaldes och Mats Thorén nyvaldes till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma, i enlighet med valberedningens justerade förslag.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som ordinarie revisor, i enlighet med valberedningens förslag, med auktoriserade Johan Engstam som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode för perioden till och med utgången av årsstämman 2025 ska utgå enligt följande. Styrelseordförande ska erhålla 500 000 kronor och samtliga övriga styrelseledamöter ska erhålla 200 000 kronor vardera. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om ett totalt arvode om 150 000 kronor till ledamöterna i revisionsutskottet varav 100 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet samt ett totalt arvode om 70 000 kronor till ledamöterna i ersättningsutskottet varav 50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorn ska erhålla arvode enligt överenskommen räkning.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Incitamentsprogram 2024/2027

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till ledningspersoner och andra anställda i bolaget eller något av dess dotterbolag. Deltagarna ges rätt att förvärva köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Högst 100 000 köpoptioner som medger förvärv av motsvarande antal aktier kan komma att ges ut. Förvärv av köpoptioner ska ske till marknadsvärde. Lösenkursen ska fastställas till 120 procent av aktiens genomsnittskurs under mätperioden från och med den 16 maj 2024 till och med den 29 maj 2024.

Bemyndiganden

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Stämman beslutade vidare om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att överlåta egna aktier av högst det antal aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier av serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner som ger rätt till teckning av aktier av serie B, varigenom antalet nya aktier av serie B får öka med högst 2 500 000.

Close Menu