Skip to main content

Kommuniké från årsstämma i C-RAD den 8 maj 2019

Årsstämman 2019 i C-RAD AB hölls den 8 maj 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att årets resultat, ‑ 3 391 103 SEK, avräknas mot överkursfonden och att resterande del av överkursfonden, 161 138 596 SEK, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Till styrelseledamöter omvaldes Lars Nyberg (ordförande), Peter Hamberg, Kicki Wallje-Lund, Åsa Hedin, Peter Eidensjö och David Sjöström.

Öhrling PWC AB omvaldes som ordinarie revisor med auktoriserade Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå med ett årligt belopp om totalt
1 400 000 SEK, varav styrelseordföranden skall ersättas med 400 000 SEK och övriga med 200 000 SEK per ledamot. För utskottsarbete i revisionsutskott utgår ersättning om 25 000 kr per ledamot. Arvode till revisorerna utgår enligt löpande godkänd räkning.

Emission av teckningsoptioner
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om nyemission av högst 100 000 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 15 000,00 kronor. Teckningsoptionerna medför rätt till nyteckning av B-aktier i bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer C-Rad Positioning (10 000 teckningsoptioner) och anställda i C-RAD-koncernen, med (90 000 teckningsoptioner). Styrelseledamot som inte samtidigt är anställd skall inte äga rätt att teckna optioner.

Teckningsoptionerna kan tecknas den 23 maj 2019. Teckningsoptionerna emitteras till ett pris baserat bl.a. på Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs motsvarande genomsnittligt aktiepris under perioden  maj 2019 – 22 maj 2019 plus 30 procent. Teckning av nya aktier kan ske under perioden från och med den 1 februari 2022 till och med den 30 april 2022.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier av serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner som ger rätt till teckning av aktier av serie B, varigenom antalet nya aktier av serie B får öka med högst 2 500 000, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

För C-RAD AB
Styrelsen

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 54 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats.. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019 kl. 11:40 CEST.

Close Menu