Skip to main content

Kommuniké från årsstämma i C-RAD den 7 maj 2021

Årsstämman 2021 i C-RAD AB hölls den 7 maj 2021 i Uppsala. Till följd av Covid-19 pandemin hade styrelsen beslutat, med stöd av tillfälliga lagregler, att årsstämman skulle genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast skulle ske genom poströstning före årsstämman. Ett digitalt anförande med vd Tim Thurn avhölls i samband med bolagets presentation av första kvartalets resultat 7 maj kl 11.00.

Följande beslut fattades av aktieägarna vid årsstämman.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att balanserade vinstmedel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Till styrelseledamöter omvaldes Lars Nyberg (ordförande), Kicki Wallje-Lund, Åsa Hedin, Per-Arne Blomquist och David Sjöström samt nyval av Jenny Rosberg.

Öhrlings PWC AB omvaldes som ordinarie revisor med auktoriserade Johan Engstam som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå med ett årligt belopp om totalt

1 400 000 SEK, varav styrelseordföranden skall ersättas med 400 000 SEK och övriga med 200 000 SEK per ledamot. För utskottsarbete i revisionsutskott utgår ersättning om 30 000 kr per ledamot. Arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman fastställde förslag om principer för utseende av valberedning samt instruktioner till valberedningen.

Godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman godkände framlagd ersättningsrapport för ledande befattningshavare.

Emission av teckningsoptioner

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om nyemission av högst 100 000 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 15 000 kronor. Teckning av nya aktier kan ske under perioden från och med den 1 februari 2024 till och med den 30 april 2024.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier av serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner som ger rätt till teckning av aktier av serie B, varigenom antalet nya aktier av serie B får öka med högst 2 500 000, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Styrelsens förslag fattades med erforderlig majoritet och finns tillgängliga i sin helhet på följande länk https://c-rad.se/sv/arsstamma/.

För C-RAD AB

Styrelsen

Om C-RAD

C-RAD utvecklar ytskanningsteknologi för strålterapi för att möjliggöra en mycket exakt dosavgivning till tumören och samtidigt skydda frisk vävnad från oönskad exponering. Med hjälp av höghastighets 3D-kameror i kombination med förstärkt verklighet stöder C-RAD den initiala patientpositioneringen och övervakar patientens rörelser under behandlingen för att säkerställa hög tillförlitlighet, ett effektivt arbetsflöde och ökad noggrannhet. C-RAD övervakar patientens rörelse utan att använda markörer eller ytterligare dos för att ge den högsta nivån av patientsäkerhet och komfort.

C-RAD. Inspiring excellence in cancer treatment.

C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Close Menu