Skip to main content

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C-RAD AB (PUBL)

Aktieägarna i C-RAD AB (publ), org. nr 556663-9174 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 januari 2016 klockan 13.00 i Bolagets lokaler på Bredgränd 18 i Uppsala.

Rätt att deltaga och anmälan
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 januari 2016, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 7 januari 2016.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till Bolaget på följande sätt: per fax 018-12 69 30, per e-post: info@c-rad.com, eller per brev: C-RAD AB (publ), Bredgränd 18, 753 20 Uppsala. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, A-aktieinnehav respektive B-aktieinnehav, adress och telefonnummer. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas till Bolaget enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär och anmälningssedlar finns tillgängliga via Bolagets hemsida, www.c-rad.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd torsdagen den 7 januari 2016 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

 

Förslag till dagordning

1.Öppnande av stämman och val till ordföranden vid stämman.

2.Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.Godkännande av dagordning.

4.Val av en eller två justeringsmän.

5.Prövande av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

6.Beslut om ändring av villkor för konvertibla skuldebrev utställda till Stiftelsen Norrlandsfonden.

7.Avslutande av stämman.

 

Förslag till beslut om ändring av villkor för konvertibla skuldebrev utställda till Stiftelsen Norrlandsfonden (punkt 6)

 

Stiftelsen Norrlandsfonden, org. nr. 897000-3003 (”Norrlandsfonden”) innehar sju konvertibla skuldebrev i Bolaget, motsvarande ett totalt belopp om 11 718 442 kronor.  

 

De konvertibla skuldebrevens nominella belopp, beslutsdatum samt lånenummer framgår av styrelsens fullständiga förslag till beslut.

 

Sista dag för begäran om konvertering av samtliga konvertibla skuldebrev infaller enligt gällande villkor 2016-01-31 och förfallodatum infaller 2016-02-28.

 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra villkoren för samtliga dessa konvertibla skuldebrev enligt följande:

 

  • Löptiden förlängs till 2018-02-28, med sista datum för konvertering 2018-01-31
  • Ränta justeras till Stibor 90 +2,8%

 

I övrigt skall villkoren för de konvertibla skuldebreven vara oförändrade. Styrelsen bedömer att de ändrade villkoren inte är till nackdel för Bolaget eller aktieägarna. Norrlandsfonden har lämnat sitt samtycke till villkorsändringen.

 

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 690 310 A-aktier medförande 6 903 100 röster och 21 335 013 B-aktier medförande 21 335 013 röster. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 28 238 113 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Fullständiga förslag till beslut
Fullständiga förslag till beslut finns tillgängligt på Bolagets hemsida och hos Bolaget och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Uppsala i december 2015
C-RAD AB (publ)
Styrelsen

För vidare upplysningar:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB (publ)

tim.thurn@c-rad.com

Close Menu