Skip to main content

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C-RAD AB (PUBL)

Pressmeddelande 2016-06-16
Aktieägarna i C-RAD AB (publ), org. nr 556663-9174 (”Bolaget”), kallas härmed
till extra bolagsstämma onsdagen den 13 juli 2016 klockan 14.00 på Radisson Blu
Hotell, Uppsala.

Pressmeddelande 2016-06-16

Aktieägarna i C-RAD AB (publ), org. nr 556663-9174 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 juli 2016 klockan 14.00 på Radisson Blu Hotell, Uppsala.

 

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken torsdagen den 7 juli 2016, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 7 juli 2016.

 

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till Bolaget på följande sätt: per e-post: info@c-rad.com, eller per brev: C-RAD AB (publ), Bredgränd 18, 753 20 Uppsala. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, A-aktieinnehav respektive B-aktieinnehav, adress och telefonnummer. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman bör sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

 

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis skall även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär och anmälningssedlar finns tillgängliga via Bolagets hemsida, www.c-rad.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, måste vara verkställd senast torsdagen den 7 juli 2016 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

 

Förslag till dagordning

1.Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman.

2.Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.Godkännande av dagordning.

4.Val av en justeringsperson.

5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.Fastställande av antal styrelseledamöter.

7.Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter.

8.Val av styrelse och styrelseordförande.

9.Avslutande av stämman.   

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman

Valberedningen föreslår styrelseledamoten Kicki Wallje-Lund som ordförande på stämman.

 

Punkterna 68: Fastställande av antal styrelseledamöter, fastställande av arvoden åt styrelsen och val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen har lämnat följande förslag:

 

  • att styrelsen skall bestå av sex ledamöter, utan suppleanter;
  • att i enlighet med de principer som fastställdes av årsstämman den 14 april 2016 styrelsearvode skall utgå med ett årligt belopp om 100 000 kronor per styrelseledamot och 200 000 kronor till styrelseordföranden. Noteras att det totala styrelsearvodet ökar med 100 000 kronor, till sammanlagt 700 000 kronor, då styrelsen föreslås utökas med en ledamot; och
  • att Lars Nyberg väljs som ny styrelseledamot och styrelseordförande, varvid styrelsen kommer bestå av Börje Bengtsson, Peter Hamberg, Brian Holch Kristensen, Lars Nyberg, Bengt Rolén, och Kicki Wallje-Lund.

 

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 862 887 A-aktier medförande 8 628 870 röster och 26 668 766 B-aktier medförande 26 668 766 röster. Det totala antal röster i Bolaget uppgår till 35 297 636. Bolaget äger inga egna aktier.

 

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse. Fullmaktsformulär och valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse finns från och med idag tillgängligt på Bolagets webbplats www.c-rad.se och hos Bolaget och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Uppsala i juni 2016
C-RAD AB (publ)
Styrelsen

För vidare upplysningar:

Per Hamberg, ledamot i Valberedningen

e-post per.hamberg@c-rad.com

 

Ovanstående information är kurspåverkande och måste därmed offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528).

Close Menu