Skip to main content

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA C-Rad AB (PUBL)

Pressmeddelande 2019-11-22

Aktieägarna i C-Rad AB (publ), org.nr 556663-9174, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 17 december 2019 klockan 10.00 i bolagets lokaler med adress Bredgränd 18, 753 20 Uppsala.

1.            Rätt att delta i bolagsstämman och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

  • dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11 december 2019,
  • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast fredagen den 13 december 2019.

Anmälan om deltagande kan via e-post info@c-rad.com eller per brev C-Rad AB (publ), Bredgränd 18, 753 20 Uppsala.

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) och gärna adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

2.            Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och måste vara verkställd onsdagen den 11 december 2019 för att aktieägaren ska ha rätt att delta i stämman. Aktieägaren bör i sådana fall underrätta förvaltaren om detta i god tid före onsdagen den 11 december 2019. Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som ligger i banks aktieägardepå och på vissa investeringssparkonton (ISK).

3.            Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till bolaget tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.c-rad.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

4.            Förslag till dagordning

1.         Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2.         Upprättande och godkännande av röstlängd

3.         Val av en eller två justeringsmän

4.         Godkännande av dagordning

5.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.         Val av ny styrelseledamot

7.         Stämmans avslutande

5.            Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att advokat Mårten Steen väljs till ordförande för stämman.

Punkt 6 – Val av ny styrelseledamot
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och att Per-Arne Blomquist väljs till ny styrelseledamot.

Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Lars Nyberg (ordförande), Peter Hamberg, Åsa Hedin, David Sjöström, Kicki Wallje-Lund och Per-Arne Blomquist.

Information om föreslagen styrelseledamot
Per-Arne Blomquist
Födelseår: 1962
Nationalitet: Svensk

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.

Aktieinnehav i C-Rad, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 0

Per-Arne började sin karriär hos Alfa Laval 1989. Under åtta år innehade han olika positioner inom bolaget och slutade som CFO för den Centraleuropeiska regionen. 1997 gick han vidare till Telia där han arbetade med bolagskunder i olika roller. Efter att ha lämnat Telia år 2000 anslöt han till SEB år 2001, och 2005 utsågs han till CFO och vice VD.

2008 återvände Per-Arne till TeliaSonera, denna gång som CFO och vice koncernchef. Denna position innehade han till slutet av 2013, och under större delen av 2013 hade han också rollen som interim VD för bolaget. 2014 började Per-Arne arbeta på Dometic som CFO och vice VD. Han ledde IPO-processen när bolaget noterades 2015. Idag arbetar han som Senior Advisor på EQT, samt som i olika styrelser som ordförande eller ledamot.

För närvarande är Per-Arne styrelseordförande för Bluestep Bank och styrelseledamot för Djurgården Hockey AB. Tidigare styrelseuppdrag innefattar ordförande för revisionskommittéen för Lernia och Neste Oil, samt styrelseordförande för Zmarta Group och IP Only.

Per-Arne har en magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

6.            Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till totalt 31 021 036 aktier, varav 862 887 A-aktier medförande 8 628 870 röster och 30 158 149 B-aktier medförande 30 158 149 röster. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 38 787 019. Bolaget innehar inte några egna aktier.

7.            Upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till info@c-rad.com.

8.            Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget (Bredgränd 18 i Uppsala) samt på bolagets webbplats (www.c-rad.se) senast från och med den 26 november 2019. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.
I samband med bolagsstämman kommer bolaget att behandla personuppgifter i enlighet med sin integritetspolicy, som finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.c-rad.se.

__________________
Uppsala i november 2019
C-Rad AB (publ)
Styrelsen

För vidare upplysningar:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB (publ)
tim.thurn@c-rad.com
Om C-RAD
C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 53 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

Close Menu