Skip to main content

Kallelse till årsstämma i C-RAD AB (publ)

Aktieägarna i C-RAD AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 5 maj 2023 kl. 14.00 i bolagets lokaler, Sjukhusvägen 12 K i Uppsala. Registreringen börjar kl. 13.30.

Förutsättningar för deltagande
Aktieägare som vill delta i stämman ska:

(i) vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 26 april 2023,

(ii) anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast fredagen den 28 april 2023.

Anmälan om deltagande görs per post C-RAD AB, Sjukhusvägen 12K, 753 09 Uppsala, via e-post till investors@c-rad.com eller per telefon till 0708–966 404. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 26 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 28 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmakter
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.c-rad.com Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget på ovan adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av verkställande direktör

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

9. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

10. Beslut om antalet styrelseledamöter

11. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

12. Val av styrelse samt revisor

13. Beslut om antagande av principer för att utse ledamöter av valberedningen samt instruktion till valberedningen

14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

15. Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner och övriga anställa (Incitamentsprogram 2023/2026)

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

18. Beslut om ändring av bolagsordningen

19. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att advokat Victoria Skoglund, eller vid förhinder för henne, den som valberedningen istället anvisar, ska utses till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9.b))
Styrelsen föreslår att samtliga till stämman förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Beslut om antalet styrelseledamöter (punkt 10)
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) stämmovalda styrelseledamöter, utan suppleanter, för tiden fram till nästa årsstämma.

Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (punkt 11)
Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå med ett årligt belopp om (1 330 000) kronor, varav styrelseordförande skall erhålla (400 000) kronor och samtliga övriga ledamöter skall erhålla (200 000) kronor vardera; i tillägg föreslår valberedningen ett totalt arvode om 90 000 kronor till ledamöterna i revisionsutskottet varav 50 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och ett totalt arvode om 40 000 till ledamöterna i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår att revisorn ska erhålla arvode enligt överenskommen räkning.

Val av styrelse samt revisor (punkt 12)
Valberedningen föreslår omval av Jenny Rosberg och David Sjöström, samt nyval av Kristina Willgård, Susanne Ekblom och Peter Simonsbacka, som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Kristina Willgård föreslås väljas till ny ordförande av styrelsen för tiden intill nästa årsstämma. Styrelsens nuvarande ordförande, Lars Nyberg, samt de ordinarie styrelseledamöterna Per-Arne Blomquist, Kicki Wallje-Lund och Åsa Hedin har meddelat valberedningen att de inte ställer upp till omval i styrelsen.

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan suppleant. Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrling PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor till och med utgången av årsstämman 2024. Öhrling PricewaterhouseCoopers AB har informerat bolaget om att den auktoriserade revisorn Johan Engstam fortsatt kommer att vara bolagets huvudansvariga revisor.

Beslut om antagande av principer för att utse ledamöter av valberedningen samt instruktion till valberedningen (punkt 13)
Valberedningen föreslår att följande principer skall antas för utseende av ny valberedning inför årsstämma 2024, jämte instruktion för valberedningens arbete:

Valberedningen föreslår att valberedning utses för 2023/2024 års arbete, av representanter för de tre största aktieägare. Idag är det Svea Bank AB, Hamberg Förvaltning AB och Lars Nyberg som är de tre röstmässiga största aktieägarna. Styrelsens ordförande skall under september månad på lämpligt sätt kontakta de tre största aktieägarna vid denna tidpunkt och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Valberedningens uppgifter är att inför kommande årsstämma (2024) eller i förekommande fall extra bolagsstämma där styrelse eller revisorsval skall äga rum, lägga fram förslag för beslut angående stämmoordförande, antalet styrelseledamöter samt revisor eller registrerat revisionsbolag, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, arvode till styrelsen och revisor samt förslag till val av revisor och principer för utseende av valberedningen. Valberedningen utser ordförande inom sig. Om väsentliga förändringar av aktieinnehavet sker bland de största aktieägarna eller om ledamot av annan anledning önskar utgå ur valberedningen efter att valberedningen utsetts, skall valberedningen i samråd med bolagets två största aktieägare besluta om eventuell erforderlig förändring av valberedningens sammansättning.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras på bolagets hemsida så snart ledamöter är utsedda, dock senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen skall i sitt arbete tillvarata samtliga aktieägares intressen. Valberedningens arbetsuppgifter följer vad som vid var tid föreskrivs i Koden jämte vederbörligen utfärdade anvisningar från Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning. Valberedningen skall sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen skall kunna fullfölja sina uppgifter. Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden. Vid behov skall bolaget kunna svara för kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. Vid valberedningens sammanträden skall föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden och den/de ledamot/ledamöter valberedningen utser. Valberedningens uppgifter är att inför kommande årsstämma eller i förekommande fall extra bolagsstämma där styrelse eller revisorsval skall äga rum, lägga fram förslag för beslut angående stämmoordförande, antalet styrelseledamöter samt revisor eller registrerat revisionsbolag, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, arvode till styrelsen och revisor samt förslag till val av revisor och principer för utseende av valberedningen samt instruktion till densamma.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 14)
Vid årsstämman 2020 beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen för varje räkenskapsår upprätta en rapport över utbetald och innestående ersättning som omfattas av riktlinjerna. Rapporten om ersättningar ska läggas fram på årsstämman för godkännande. Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2022. Rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats www.c-rad.com.

Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner och övriga anställa (Incitamentsprogram 2023/2026) (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman den 5 maj 2023 beslutar om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram, Incitamentsprogram 2023/2026 (”Programmet”). Programmet, som föreslås omfatta cirka nio (9) nuvarande och framtida ledningspersoner och andra anställda i Koncernen, innebär att deltagarna ges möjlighet att till marknadspris förvärva köpoptioner avseende av bolagets återköpta aktier av serie B i bolaget och att deltagarna efter två år erhåller en viss subvention på erlagd premie för optionerna.
Styrelsens förslag innebär också att årsstämman godkänner att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 100 000 av bolagets återköpta aktier av serie B för det fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna (med förbehåll för eventuella omräkningar).

Förslaget har beretts av bolagets ersättningsutskott i samråd med bolagets styrelse. Beslutet att föreslå Programmet för årsstämman har fattats av styrelsen. bolagets styrelseledamöter omfattas inte av Programmet.

Programmet har följande huvudsakliga villkor:
a) Antalet köpoptioner att utgivas ska vara högst 100 000, motsvarande cirka 0,03 procent av totala antalet aktier och cirka 0,02 procent av totala antalet röster i bolaget. Varje köpoption berättigar till förvärv av en (1) återköpt aktie av serie B (”Aktie”) i bolaget under perioden från och med den 1 februari 2026 till och med den 30 april 2026. Förvärv av Aktier kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i bolaget är förbjuden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen), eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning.

b) Förvärvspriset för Aktier (”Lösenkursen”) vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för bolagets Aktie av serie B på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 8 maj 2023 till och med den 19 maj 2023.

c) Rätt att förvärva köpoptionerna ska tillkomma VD för Koncernen, ledningen, övriga ledningspersoner samt övriga anställda. bolagets VD ska erbjudas högst 40 000 köpoptioner, ledningen ska erbjudas högst 20 000 köpoptioner, ytterligare ledningspersoner ska erbjudas högst 10 000 köpoptioner och övriga anställda ska erbjudas högst 4 000 köpoptioner.

d) Om tilldelningsberättigad person avstår från att helt eller delvis förvärva erbjudna köpoptioner ska sådana ej förvärvade köpoptioner fördelas pro rata mellan tilldelningsberättigade som skriftligen anmält intresse av att förvärva ytterligare köpoptioner. Tilldelningsberättigad person kan på detta sätt inte komma att förvärva mer än ytterligare 30 procent av det ursprungligen erbjudna antalet köpoptioner.

e) Styrelsen ska slutligt fastställa fördelning enligt de principer som anges i punkt c) och d) ovan, samt hur många köpoptioner som anställda inom respektive kategori ska erbjudas att förvärva.

f) Anmälan om förvärv av köpoptionerna ska ske senast den 23 maj 2023.

g) Premien för köpoptionerna ska motsvara köpoptionernas marknadsvärde enligt extern oberoende värdering i enlighet med Black & Scholes-modellen. Beräkningen av optionspremien baseras på marknadsvärdet per den 19 maj 2023.

h) Köpoptioner ska även kunna erbjudas till framtida nya medarbetare. För förvärv gjorda av framtida nya medarbetare ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut. Detta innebär bland annat att förvärv ska ske med utgångspunkt i det då aktuella marknadsvärdet av köpoptioner samt att styrelsen ska ange en motsvarande anmälningsperiod för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala anmälningsperioden. Värderingen ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag.

i) Utgivande av köpoptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska resurser. Styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar av Programmet som föranleds av tillämpliga utländska lagar och regler.

j) Köpoptionerna är fritt överlåtbara.

k) Antal Aktier som köpoptionerna berättigar till förvärv av, samt lösenkursen, kan komma att omräknas på grund av bland annat fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Tidpunkten för överlåtelse av Aktier kan komma att tidigareläggas till följd av fusion eller liknande åtgärder.

l) I syfte att uppmuntra till deltagande i Programmet kan en subvention betalas ut motsvarande den erlagda premien för varje köpoption. Betalning av subventionen sker i så fall under juni 2025.

m) bolaget har en rätt att återköpa köpoptionerna från innehavaren om optionsinnehavaren inte önskar utnyttja samtliga förvärvade köpoptioner och anmäler detta till bolaget. Förvärv av optioner ska ske till ett pris som vid var tid motsvarar högst marknadsvärdet. Återköp av köpoptioner kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i bolaget är förbjuden enligt i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen), eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning.

n) Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Programmet.

Kostnaderna för Programmet utgörs av den under juni 2025 erlagda subventionen enligt ovan samt de sociala avgifter som belöper på denna subvention. Den totala kostnaden för subventionen, inklusive sociala avgifter, uppskattas till cirka 0,72 MSEK efter bolagsskatt (räknat på marknadsförutsättningarna den 27 mars 2023). Mot subventionen svarar den optionspremie på totalt cirka 0,55 MSEK som bolaget erhåller vid överlåtelsen av köpoptionerna (räknat på marknadsförutsättningarna den 27 mars 2023), varför Programmet inte innebär någon nettobelastning på bolagets eget kapital.
Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och styrelsens motiv för genomförandet av Programmet är att ledningspersoner och övriga anställda inom Koncernen genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och bolagets aktieägare. Avsikten med Programmet är även att bidra till att ledningspersoner och övriga anställda långsiktigt ökar sitt aktieägande i bolaget. Programmet förväntas vidare skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till Koncernen, tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning samt förena aktieägarnas och personalens intressen. Mot bakgrund härav anser styrelsen att införandet av Programmet har en positiv effekt på Koncernens fortsatta utveckling och att Programmet är till fördel för både aktieägarna och bolaget.

Bolaget har för närvarande tre utestående långsiktiga incitamentsprogram godkända av årsstämmorna 2020, 2021 och 2022.

Incitamentsprogram 2020/2023 omfattar totalt 100 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B i bolaget. Teckningskursen är fastställd till 4,60 SEK, motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tio handelsdagar efter årsstämman 2020, dvs. 11 maj 2020 – 25 maj 2020. Teckning av aktie av serie B med utnyttjande av teckningsoption ska ske under perioden från och med den 1 februari 2023 till och med den 30 april 2023.

Incitamentsprogram 2021/2024 omfattar totalt 100 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B i bolaget. Teckningskursen är fastställd till 11,50 SEK, motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tio handelsdagar efter årsstämman 2021, dvs. 10 maj 2021 – 24 maj 2021. Teckning av aktie av serie B med utnyttjande av teckningsoption ska ske under perioden från och med den 1 februari 2024 till och med den 30 april 2024.

Incitamentsprogram 2022/2025 omfattar totalt 100 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B i bolaget. Teckningskursen är fastställd till 5,62 SEK, motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tio handelsdagar efter årsstämman 2022, dvs. 9 maj 2022 – 20 maj 2022. Teckning av aktie av serie B med utnyttjande av teckningsoption ska ske under perioden från och med den 1 februari 2025 till och med den 30 april 2025.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman den 5 maj 2023 beslutar om att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B, att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med börsens regelverk till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv ska ske mot kontant betalning och får ske vid ett eller flera tillfällen.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma avyttra av bolaget innehavda egna aktier av serie B på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse ska ske enligt villkoren i det aktierelaterade incitamentsprogram som föreslås enligt punkt 15 i kallelsen, och annars till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske med annat än pengar.

Syftet med bemyndigandet är dels att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och dels att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även bolagets åtagande i det aktierelaterade incitamentsprogrammet som föreslås enligt punkt 15 i kallelsen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 17)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier av serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner som ger rätt till teckning av aktier av serie B, varigenom antalet nya aktier av serie B får öka med högst 2 500 000, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 18)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt i huvudsak följande.

Bolagsordningens § 7 föreslås ändras enligt följande:

Befintlig lydelse: ”Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma”.

Föreslagen ny lydelse: ”Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter utan suppleanter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma”.

Bolagsordningens nuvarande § 9 föreslås ändras enligt följande till en ny § 10:

Befintlig lydelse: ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels ha anmält sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman”.

Föreslagen ny lydelse: ”Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman ska ha anmält sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, varvid även antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman”.

Förslag om ny punkt om ort för bolagsstämma enligt följande:

Styrelsen föreslår att det i bolagsordningen läggs till en ny § 9 om ”Ort för bolagsstämma” enligt följande:

§ 9. Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholms kommun.”

Förslag om ny punkt om poströstning och fullmaktsinsamling enligt följande:

Styrelsen föreslår att det i bolagsordningen läggs till en ny § 11 om ”Poströstning och fullmaktsinsamling” enligt följande:

§ 11. Poströstning och fullmaktsinsamling

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Poströsten ska om styrelsen så beslutar kunna avges per e-post eller annars med elektroniska medel.

Styrelsen får i samband med en bolagsstämma samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.”

Förslag om ny punkt om utomståendes närvaro vid bolagsstämma enligt följande:

Styrelsen föreslår att det i bolagsordningen läggs till en ny § 12 om ”Utomståendes närvaro vid bolagsstämma” enligt följande:

§ 12. Utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.”

Övrigt

Utöver ovanstående förslag föreslår styrelsen även vissa redaktionella ändringar av bolagsordningen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Särskilda majoritetskrav
För giltiga beslut enligt punkterna 16 (beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier), 17 (beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission) och 18 (beslut om ändring av bolagsordningen) ska förslagen biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. För giltigt beslut enligt punkt 15 (Incitamentsprogram 2023/2026) ska förslaget biträdas av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

Upplysningar
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt aktiebolagslagen.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 862 887 A-aktier medförande 8 628 870 röster och 32 904 048 B-aktier medförande 32 904 048 röster. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 41 532 918. Bolaget äger inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_________

Uppsala i april 2023

C-RAD AB (publ)

Styrelsen

Close Menu