Skip to main content

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR C-RAD AB (PUBL)

Aktieägarna i C-RAD AB (publ), org. nr 556663-9174 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 6 maj 2022.

Styrelsen har beslutat att med stöd av tillfällig lagstiftning att årsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning före årsstämman. Ett digitalt anförande med vd Tim Thurn kommer att ske i samband med bolagets presentation av första kvartalets resultat 6 maj kl 11. Aktieägare är välkomna att sända in frågor till vd och styrelse inför stämman via e-post till Investors@c-rad.com i enlighet med anvisningar under rubriken Övrigt och aktieägares rätt till upplysningar. Frågor besvaras och kommenteras sedan av vd och/eller styrelse på bolagets hemsida, www.c-rad.se/sv/arsstamma/, senast den 2 maj 2022.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 28 april 2022, dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin förtidsröst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att rösten är avgiven senast torsdagen den 5 maj 2022.

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Poströstningen sker digitalt via ett formulär som bolaget tillhandahåller via bolagets webbplats www.c-rad.se/sv/arsstamma/. Villkor och anvisningar för röstning framgår av formuläret. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas i formuläret. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängliga via Bolagets hemsida, www.c-rad.se/sv/arsstamma/.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd senast torsdagen den 28 april 2022, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Information från Bolagets VD (i samband med presentation av kvartalsrapport)
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2021 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2021.
8.Beslut om:

 1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.
11. Antagande om principer för att utse ledamöter av valberedningen samt instruktion till valberedningen
12. Godkännande av ersättningsrapport
13. Beslut avseende incitamentsprogram 2022/2025 för anställda och ledande befattningshavare. inom koncernen genom emission av teckningsoptioner.

 1. Beslut om emission av teckningsoptioner.
 2. Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
 3. Beredning av styrelsens förslag till Incitamentsprogram 2022/2025

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
15. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Per-Arne Blomquist som ordförande på årsstämman.

Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear
Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och
tillstyrkt av justeringspersonerna.

Punkt 4: Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår aktieägare Olle Stenfors, eller vid förhinder den som styrelsen istället
anvisar, till person att justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även
att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet

Punkt 8b): Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämman förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkterna 9-11: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor, val av styrelse, styrelseordförande och revisor, samt antagande om principer för att utse ledamöter av valberedningen samt instruktion till valberedningen

Valberedningen har lämnat följande förslag:

 • att styrelsearvode skall utgå med ett årligt belopp om 1 450 000 (1 450 000) kronor, varav styrelseordförande skall erhålla 400 000 (400 000) kronor och samtliga övriga ledamöter skall erhålla 200 000 (200 000) kronor vardera; samt att ledamöter i revisionsutskott skall erhålla 30 000 (30 000) kronor vardera för utskottsarbete och ledamöter i ersättningsutskottet skall erhålla 20 000 kronor per person;
 • att revisorn skall erhålla arvode enligt överenskommen räkning;
 • att styrelsen skall bestå av sex ledamöter, utan suppleanter (oförändrat);
 • att antalet revisorer skall vara ett revisionsbolag, utan revisorssuppleant;
 • att Lars Nyberg, Kicki Wallje-Lund, Åsa Hedin, Per-Arne Blomquist, Jenny Rosberg och David Sjöström omväljs som styrelseledamöter.
 • att Lars Nyberg omväljs som styrelseordförande; och
 • att Öhrling PricewaterhouseCoopers AB väljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Johan Engstam som huvudansvarig revisor.

Vidare föreslås att följande principer skall antas för utseende av ny valberedning inför årsstämma 2023, jämte instruktion för valberedningens arbete:

Valberedningen föreslår att valberedning utses för 2022/2023 års arbete, av representanter för de tre största aktieägare. Idag är det Hamberg Förvaltning AB, Svea Ekonomi och Lars Nyberg som är de tre röstmässiga största aktieägarna. Styrelsens ordförande skall under september månad på lämpligt sätt kontakta de tre största aktieägarna vid denna tidpunkt och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Valberedningens uppgifter är att inför kommande årsstämma (2023) eller i förekommande fall extra bolagsstämma där styrelse eller revisorsval skall äga rum, lägga fram förslag för beslut angående stämmoordförande, antalet styrelseledamöter samt revisor eller registrerat revisionsbolag, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, arvode till styrelsen och revisor samt förslag till val av revisor och principer för utseende av valberedningen. Valberedningen utser ordförande inom sig. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot kan ingå i valberedningen men inte vara dess ordförande. Om väsentliga förändringar av aktieinnehavet sker bland de största aktieägarna eller om ledamot av annan anledning önskar utgå ur valberedningen efter att valberedningen utsetts, skall valberedningen i samråd med Bolagets två största aktieägare besluta om eventuell erforderlig förändring av valberedningens sammansättning.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras på bolagets hemsida så snart ledamöter är utsedda, dock senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen skall i sitt arbete tillvarata samtliga aktieägares intressen. Valberedningens arbetsuppgifter följer vad som vid var tid föreskrivs i Koden jämte vederbörligen utfärdade anvisningar från Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning. Valberedningen skall sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen skall kunna fullfölja sina uppgifter. Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden. Vid behov skall Bolaget kunna svara för kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. Vid valberedningens sammanträden skall föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden och den/de ledamot/ledamöter valberedningen utser. Valberedningens uppgifter är att inför kommande årsstämma eller i förekommande fall extra bolagsstämma där styrelse eller revisorsval skall äga rum, lägga fram förslag för beslut angående stämmoordförande, antalet styrelseledamöter samt revisor eller registrerat revisionsbolag, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, arvode till styrelsen och revisor samt förslag till val av revisor och principer för utseende av valberedningen samt instruktion till densamma.

Punkt 12: Godkännande av ersättningsrapport

Vid årsstämman 2020 beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen för varje räkenskapsår upprätta en rapport över utbetald och innestående ersättning som omfattas av riktlinjerna. Rapporten om ersättningar ska läggas fram på årsstämman för godkännande. Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021. Rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats www.c-rad.se/sv/arsstamma/.

Punkt 13: Beslut avseende incitamentsprogram 2022/2025 för anställda och ledande befattningshavare inom koncernen genom emission av teckningsoptioner

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till anställda och ledande befattningshavare inom Bolaget och koncernen och C-Rad Positioning AB, org.nr 556643-6035 (”Dotterbolaget”) med efterföljande överlåtelse till anställda koncernen (”Incitamentsprogram 2022/2025”) i enlighet med nedanstående.

Bakgrund och motiv
Syftet med förslaget och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för Bolaget att behålla kompetenta anställda och ledande befattningshavare genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för dem. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera de anställda och ledande befattningshavarna till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt syfta till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och Bolagets aktieägare.

Beslut enligt punkterna 13 A-13 B nedan skall fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra. För giltiga beslut enligt denna punkt 13 krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Redogörelse för övriga incitamentsprogram, beredning av förslaget, kostnader för programmet samt utspädning etc. beskrivs under punkt 13 C.

Punkt 13 A: Beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen för föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 100 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 15 000 kronor. Teckningsoptionerna skall medföra rätt till nyteckning av B-aktier i Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Dotterbolaget, och anställda i koncernen uppdelade i olika kategorier, varav Dotterbolaget skall äga rätt att teckna högst 10 000 teckningsoptioner och de anställda och ledande befattningshavarna i koncernen skall äga rätt att teckna högst 100 000 teckningsoptioner tillsammans. Styrelseledamot som inte samtidigt är anställd inom koncernen skall inte äga rätt att teckna. Tilldelning beslutas av Bolagets styrelse.

Anställda och ledande befattningshavare inom koncernen kommer inom ramen för Incitamentsprogram 2022/2025, att erbjudas att teckna teckningsoptioner indelat i fyra olika kategorier enligt följande:

A. Koncern-VD erbjuds att teckna högst 40 000 teckningsoptioner.

B. Koncernledning och andra ledande befattningshavare (upp till 7 personer) erbjuds att teckna högst 20 000 teckningsoptioner per person och sammanlagt högst 100 000 teckningsoptioner;

C. Andra chefer; (upp till 6 personer) erbjuds att teckna högst 10 000 teckningsoptioner per person och sammanlagt högst 60 000 teckningsoptioner; samt

D. Andra anställda (upp till 50 personer) erbjuds att teckna högst 4 000 teckningsoptioner per person och sammanlagt högst 90 000 teckningsoptioner.

Vid överteckning av de teckningsberättigade under A-D ovan skall tilldelning av de teckningsoptioner som får tecknas av de anställda ske enligt följande. I första hand skall tilldelning ske pro rata i förhållande till tecknat antal, där teckning av nyanställda sedan föregående årsstämma ges dubbel vikt. I andra hand skall tilldelning ske genom lottning verkställd av Bolaget.

Teckningsoption som tecknats av Dotterbolaget får vidare överlåtas vid ett eller flera tillfällen till nuvarande eller framtida personer som är ledande befattningshavare och anställda i koncernen till ett pris som inte understiger optionens aktuella marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen.

Dotterbolaget äger rätt att teckna och behålla de teckningsoptioner som inte tecknas av kategorierna ovan, som senare skall kunna erbjudas till nuvarande eller framtida ledande befattningshavare och anställda inom koncernen inom ramen för nu föreslagna tilldelningsprinciper, i enlighet med punkten 13 B.

Dotterbolaget har rätt att teckna teckningsoptionerna vederlagsfritt. Anställda och ledande befattningshavare i koncernen har rätt att teckna teckningsoptioner till en premie motsvarande optionens marknadsvärde den 20 maj 2022, vilket skall beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell.

Teckningsoptionerna skall tecknas den 24 maj 2022 på särskild teckningslista, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

Varje teckningsoption föreslås berättiga till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs uppgående till 130 procent av volymvägd genomsnittskurs för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tio handelsdagar efter årsstämman 2022, dvs 9 maj 2021 – 20 maj 2022. Den framräknade teckningskursen skall avrundas till helt hundradels kronor, varvid 0,005 kronor skall avrundas till 0,01 kronor. Teckningskursen får inte fastställas till under aktiens kvotvärde.

Betalning för tecknade teckningsoptioner skall erläggas senast den 8 juni, med rätt för styrelsen att förlänga betalningsfristen.

Teckning av ny aktie av serie B genom utnyttjande av teckningsoption skall ske under perioden från och med den 1 februari 2025 till och med den 30 april 2025.

De nya B-aktierna som tillkommer vid utnyttjande av teckningsoption medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya B-aktierna registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga hos Bolaget och kommer även att publiceras på Bolagets hemsida senast tre veckor före årsstämman, och innebär bland annat att teckningskursen liksom antalet B-aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall.

Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för Bolaget att behålla kompetenta anställda och ledande befattningshavare genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för dem. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera de anställda och ledande befattningshavarna till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt syfta till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och Bolagets aktieägare.

I samband med teckning av optioner till deltagarna skall Bolaget genom avtal förbehålla sig rätten att återköpa optioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna, till det lägre priset av optionens marknadsvärde eller till priset som optionen förvärvades.

Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

Punkt 13 B: Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta det antal teckningsoptioner i Bolaget av serie 2022/2025, som inte tecknas av nuvarande personer som tillhör uppräknade kategorier under punkten 13 A, till tillkommande anställda och ledande befattningshavare inom Bolaget och koncernen, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2022/2025.

Tillkommande anställda och ledande befattningshavare inom koncernen kommer inom ramen för Incitamentsprogram 2022/2025, att erbjudas att förvärva teckningsoptioner i enlighet med tilldelningsprinciperna som anges under punkten 13 A.

Styrelseledamot som inte samtidigt är anställd inom koncernen skall inte äga rätt att förvärva teckningsoptioner.

Överlåtelse av optionerna skall ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, vilket skall beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell. I samband med överlåtelse av optioner till deltagarna skall Bolaget eller Dotterbolaget genom avtal förbehålla sig rätten att återköpa optioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidare överlåta optionerna, till det lägre priset av optionens marknadsvärde, beräknat enligt ovan, eller till priset som optionen förvärvades.

Dotterbolaget skall äga rätt att behålla teckningsoptioner som senare skall kunna erbjudas till tillkommande anställda och ledande befattningshavare inom koncernen inom ramen för nu föreslagna förvärvs- och tilldelningsprinciper.

Bolagsstämma i Dotterbolaget skall även godkänna efterföljande överlåtelse av teckningsoptioner enligt ovan.

Punkten 13 C: Beredning av styrelsens förslag till Incitamentsprogram 2021/2024

Incitamentsprogram 2022/2025har beretts av styrelsen, delar av koncernledningen och externa rådgivare. Observera att detta inte är en beslutspunkt.

Värdering

Teckning (förutom av Dotterbolaget) och överlåtelse av teckningsoptionerna skall ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde den 20 maj 2022 respektive vid överlåtelsetidpunkten, vilket innebär att det inte skall uppkomma några sociala avgifter för koncernen i samband med teckning och överlåtelse av teckningsoptioner.

Kostnader

Då teckningsoptionerna tecknas respektive avses överlåtas till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av emissionen eller senare överlåtelser. Kostnaderna kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av Incitamentsprogram 2022/2025.

Tidigare incitamentsprogram, utspädning och effekter på viktiga nyckeltal

Bolaget har vid tidpunkten för denna kallelse tre pågående incitamentsprogram, jämte det som föreslås årsstämman 2022. Det första beslutades av årsstämma den 8 maj 2019, där högst 100 000 teckningsoptioner kunde emitteras. 94 991 teckningsoptioner i programmet har tecknats, som berättigar till teckning av en B-aktie per innehavd teckningsoption. Tid för teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoption kan ske under perioden från den 1 februari 2022 till och med den 30 april 2022. Teckningskursen uppgår till 47,64 kronor per aktie. Det andra beslutades av årsstämma den 8 maj 2019, där högst 100 000 teckningsoptioner kunde emitteras. Samtliga teckningsoptioner i programmet har tecknats, som berättigar till teckning av en B-aktie per innehavd teckningsoption. Tid för teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoption kan ske under perioden från den 1 februari 2023 till och med den 30 april 2023. Teckningskursen uppgår till 40,04 kronor per aktie. Det tredje beslutades av årsstämma den 7 maj 2021, där högst 100 000 teckningsoptioner kunde emittera och 39 480 har tecknats, som berättigar till teckning av en B-aktie per innehavd teckningsoption. Tid för teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoption kan ske under perioden från den 1 februari 2024 till och med den 30 april 2024. Teckningskursen uppgår till 63,21 kronor per aktie För ytterligare information om pågående program hänvisas till bolagets årsredovisning för 2021 som kommer publiceras senast den 13 april 2022.

Emissionen av högst 100 000 teckningsoptioner kan föranleda en utspädning om ca 0,30 procent av Bolagets aktiekapital och ca 0,24 procent av rösterna i Bolaget efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet befintliga aktier.

Emissionen av teckningsoptioner kan föranleda en utspädning om ca 0,99 procent av Bolagets aktiekapital och ca 0,81 procent av rösterna i Bolaget efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet befintliga aktier samt det antal aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner i Bolaget. Emissionen förväntas inte ha några materiella effekter på viktiga nyckeltal.

Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier av serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner som ger rätt till teckning av aktier av serie B, varigenom antalet nya aktier av serie B får öka med högst 2 500 000, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Majoritetsregler

Enligt 16 kap. aktiebolagslagen måste ett beslut om emission eller överlåtelse av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i ett publikt bolag alltid godkännas av bolagsstämman om emissionen eller överlåtelse sker till VD eller andra anställda i det publika bolaget eller ett annat företag inom samma koncern, eller deras närstående. Mot denna bakgrund är stämmans beslut enligt punkten 13 giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

För giltigt beslut enligt punkten 14 ovan krävs att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 862 887 A-aktier medförande 8 628 870 röster och 32 889 415 B-aktier medförande 32 889 415 röster. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 41 518 285. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 och revisorsyttrande avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer att hållas samt beslutsförslag i sin helhet jämte tillhörande handlingar och fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget på Sjukhusvägen 12 K i Uppsala och på Bolagets hemsida, www.c-rad.se senast tre veckor före stämman och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin e-mail- eller postadress. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse finns från och med idag tillgänglig på Bolagets hemsida.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information hur dina personuppgifter behandlas se den integritetspolicy som finns tillgänglig på bolagets webbplats, https://c-rad.se/about-us/privacy-policy/.

Uppsala i april 2022
C-RAD AB (publ)
Styrelsen

För vidare upplysningar:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB (publ)
tim.thurn@c-rad.com

Close Menu