Skip to main content

Inleder året med stark tillväxt och god lönsamhet

Första kvartalet januari – mars 2024

 • Orderingången uppgick till 91,6 (91,4) MSEK (0 procent i konstanta valutor).
 • Orderstocken uppgick till 730,1 (649,3) MSEK.
 • Intäkterna ökade med 40 procent till 118,0 (84,4) MSEK (39 procent i konstanta valutor).
 • EBIT uppgick till 14,2 (6,4) MSEK, motsvarande en marginal på 12,0 (7,5) procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16,5 (-11,9) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 16,0 (3,2) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,47 (0,10) SEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • I början av kvartalet meddelade C-RAD att det gemensamma utvecklingsprojektet med Accuray har lett till installation i klinisk miljö hos en kund.
 • Den 22 februari meddelade Högsta domstolen att den ej ger prövningstillstånd i den tvist som pågått mellan C-RAD och en tidigare anställd. Beslutet innebär att den dom som gavs av Patent- och Marknadsöverdomstolen den 30 juni 2023 står fast. Som en följd av beslutet från Högsta domstolen har C-RAD i årsredovisningen för 2023 belastat årets resultat i koncernen, som redovisades i bokslutskommunikén för 2023, med ytterligare -10,5 Mkr och som utbetalats under andra kvartalet. Beloppet avser samtliga perioder fram till och med 31 december 2023. Se not 33 i årsredovisningen för 2023 för hur de olika justeringsposterna har bokförts. För produkter som använder den uppfinning som är beskriven i patentansökningarna US12/632526 eller PCT/ SE2010/051338, ska C-RAD ersätta motparten med 1 % royalty på nettopriset på framtida försäljning, fram till den 7 december 2029.
 • C-RAD vann en order på 12 MSEK om att leverera produkter till vår italienska distributör, Tecnosan. Ordern avser ett flertal Catalyst+HD-system och är kopplad till den tidigare vinsten i den nationella upphandlingen som genomfördes i Italien 2022.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång har inträffat.

VD Cecilia de Leeuw kommenterar delårsrapporten:

Året inleds med den bästa omsättningen någonsin för ett första kvartal. Lönsam tillväxt fortsätter att vara vårt fokus, även för 2024, och EBIT för Q1 mer än fördubblades till 14,2 MSEK. Samtidigt som den makroekonomiska situationen fortsätter att vara utmanande har vi en stabil orderingång på 92 MSEK. Surface Guided Radiation Therapy, SGRT, blir alltmer en självklar del av behandlingsflödet och vi ser ett stort intresse på alla våra marknader. Vår fortsatta och lönsamma tillväxt tar verksamheten och organisationen till nästa nivå.

Intäktstillväxten på 40 procent till 118 MSEK är vårt bästa första kvartal hittills, och vi har tillväxt på alla marknader. Orderingången på 92 MSEK var på samma nivå som under första kvartalet förra året. Orderstocken uppgår till 730 MSEK, en ökning med 12 procent jämfört med Q1 föregående år. Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 16,5 MSEK, med stöd av förbättrad lönsamhet och något lägre lagernivåer. Vårt fokus på lönsam tillväxt visar sig i en EBIT på 14,2 MSEK, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 12 procent.

C-RAD har vuxit snabbt under de senaste åren, vilket har tagit oss till en ny nivå i verksamheten. Vi kommer att göra ytterligare investeringar i vår portfölj, vår räckvidd och organisation under 2024 för att förbättra vår förmåga att erbjuda produkter och tjänster i världsklass. I samma anda stärker vi vår organisation med processförbättringar och automatisering.

Stark efterfrågan i APAC
Intresset för SGRT och vår teknologi på APAC-marknaderna är stort. Första kvartalet i år var inget undantag. Intäkterna ökade med 57 procent till 35 MSEK. Orderingången uppgick till 34 MSEK, en ökning med 25 procent jämfört med första kvartalet föregående år. Nya order i Australien från GenesisCare för deras nyaste och mest avancerade anläggning i västra Sydney bekräftar vår marknadsledande position. Vi deltog i ITEM-konferensen i Yokohama, Japan, tillsammans med våra industripartners och den stora efterfrågan på SGRT i Japan är tydlig. Aktivitetsnivån på marknaden i Kina är fortsatt hög och intresset för SGRT fortsätter att vara stort. Jag är glad över att kunna meddela att den viktiga registreringen av vår nya generation produkter i Kina godkändes i april.

Amerika återhämtar sig
USA börjar visa tecken på återhämtning. Vi ser att vissa investeringar som låg på is nu är på väg att genomföras. Orderingången på 25 MSEK är en ökning med 20 procent. Intäkterna ökade med 41 procent till 25 MSEK, med stöd av en stark omvandlingsfrekvens för orderstocken. Att säkerställa nöjda kunder är en prioriterad fråga för vår Services-organisation. Därför har ett tvärfunktionellt program inletts för att nå ut till kunderna i Nord- och Sydamerika för att bedöma kundnöjdheten och identifiera behoven av anpassad utbildning.

Starka intäkter, svagare orderingång EMEA
Vi fick en utökningsorder på 12 MSEK från vår partner och distributör i Italien, Tecnosan, kopplad till den nationella upphandlingen som tilldelades i slutet av 2022. Jag är nöjd med användningen av SGRT i Italien och med att basen som installerats av C-RAD växer. Intäkterna för EMEA började året bra och ökade med 31 procent till 58 MSEK för första kvartalet. Orderingången hade en svagare start med en nedgång på 25 procent till 33 MSEK. Detta beror främst på den brist på större anbud som vi har sett under de senaste åren. Dessutom finns det en ökad tendens att skjuta upp förlängningar av serviceavtal, eftersom många kliniker befinner sig under kostnadspress. Vi intensifierar våra aktiviteter på marknaden och kommer att ha vårt andra distributörsmöte för EMEA, denna gång i Mellanöstern.

Genomförande av strategin
I vårt globala team fortsätter vi att bygga upp vår kompetens i linje med vår plan för genomförandet av strategin och vår strävan efter lönsam tillväxt.
För att tillgodose den stora efterfrågan på SGRT stärker vi kapaciteten i vårt distributörsnätverk. Detta stämmer väl överens med vår hybridstrategi för att förbättra vår skalbarhet och räckvidd, med en kombination av direktförsäljning och partners. I början av mars höll vi det första distributörsmötet för APAC. Senare i mars samlades distributörerna inom EMEA för utbildning och kunskapsutbyte.
Våra investeringar i organisationen för forskning och utveckling för att säkra en produktportfölj i världsklass fortsätter framöver.
Services prioriteras av två huvudsakliga skäl. För det första vill vi säkerställa att våra kunder använder vår teknik till dess fulla potential. Att bygga långvariga relationer och en djupare förståelse för våra kunders processer stärker den långsiktiga positionen för SGRT som vårdstandard. För det andra vill vi säkra en växande del av de återkommande intäkterna. Detta kräver hårt arbete. Förutom strategiska förbättringar, t.ex. i Norden, Central- och Östeuropa och Kina, har vi också lanserat viktiga program för kontinuerlig förbättring för att utöka leveranserna av reservdelar och för att implementera en optimerad installationsprocess.

Presentation av delårsrapporten

VD Cecilia de Leeuw och interim CFO Jonas Reinhammar presenterar delårsrapporten via webcast tisdagen den 14 maj kl 11.00. Efter presentationen kommer det att finnas utrymme för frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska. För att delta vid presentationen, vänligen registrera dig via länken nedan:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_H3Sy-CIaQ9WSRZQwpC84kA

Close Menu