Skip to main content

Hög omsättning och stabil lönsamhet

Tredje kvartalet juli – september 2023

 • Orderingången ökade med 108 procent till 168,6 (80,9) MSEK (87 procent i konstanta valutor).
 • Orderstocken uppgick till 751,3 (493,3) MSEK.
 • Intäkterna ökade med 33 procent till 111,2 (83,5) MSEK (16 procent i konstanta valutor).
 • EBIT uppgick till 18,9 (14,6) MSEK, motsvarande en marginal på 17,0 (17,5) procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16,6 (-10,7) MSEK för helåret.
 • Resultat efter skatt uppgick till 10,9 (7,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,32 (0,21) SEK.

Perioden januari – september 2023

 • Orderingången ökade med 40 procent till 376,0 (268,1) MSEK (30 procent i konstanta valutor).
 • Intäkterna ökade med 41 procent till 286,2 (202,5) MSEK (28 procent i konstanta valutor).
 • EBIT uppgick till 32,7 (15,5) MSEK, motsvarande en marginal på 11,4 (7,7) procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17,4 (-22,1) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 19,6 (3,0) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,58 (0,09) SEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • C-RAD vann en order till IBA (Ion Beam Applications S.A.) för SGRT-system för protonterapi i Spanien, med ett ordervärde på 32 MSEK.
 • C-RAD tecknade ett avtal med en kund i Nordrhein-Westfalen, Tyskland om 16 MSEK avseende både produkter och serviceavtal.
 • Den tyska kunden Katholisches Klinikum Bochum gGmbH – St. Josef Hospital i Bochum, lade en order på 10 MSEK avseende både produkter och serviceavtal.
 • Accurays bröstbehandlingslösning VitalHold™ på Radixact®-systemet, vilken innehåller vår teknologi, är nu tillgänglig i USA, EU samt ett antal ytterligare regioner.
 • I den rättsliga tvisten med en tidigare anställd beslutade både C-RAD och den tidigare anställde att överklaga beslutet från Patent- och Marknadsöverdomstolen till Högsta domstolen.
 • C-RAD har återköpt 88 500 B-aktier för att täcka C-RAD:s åtaganden enligt det tidigare beslutade incitamentsprogrammet

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Efter kvartalets utgång har C-RAD vunnit ytterligare en order från en tysk kund i Nordrhein-Westfalen, på 8 MSEK avseende både produkter och serviceavtal.

VD Cecilia de Leeuw kommenterar delårsrapporten:

Trots utmanande makroekonomiska förhållanden ökade intäkterna med 33 procent jämfört med tredje kvartalet förra året och orderingången hade en imponerande tillväxt på 108 procent, vilket är starkt även med en mjuk jämförelse från samma kvartal förra året. Vår orderstock uppgår nu till 751 MSEK. Den underliggande lönsamheten är fortsatt stabil, med en bruttomarginal på 65 procent. Vi fortsätter vår resa mot lönsam tillväxt, med en EBIT på 19 MSEK under kvartalet och en förbättring av rörelsemarginalen med 48 procent jämfört med samma period förra året. Vi har fortfarande en del arbete kvar för att förbättra kassaflödet och vi arbetar flera fronter – kortsiktigt med cash collection och långsiktigt med att uppdatera avtalsvillkor och utbilda vår säljkår. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17 MSEK för kvartalet.

Vår ambition att få Services att växa framgår av en betydande ökning av antalet kunder med aktiva serviceavtal och orderingången för Services mer än fördubblades under kvartalet. Detta säkerställer vårt starka åtagande att tillhandahålla förstklassig service samt en ökning av återkommande intäkter.

EMEA hade överlag ett starkt kvartal. Användningen av SGRT fortsätter att vara hög. Expansionsordern på 16 MSEK från Nordrhein-Westfalen i Tyskland visar förtroendet för C-RAD och vår teknik. Ordern på 10 MSEK från Katholisches Klinikum Bochum i Tyskland är ännu ett exempel på hur vår teknik spelar en viktig roll, inte bara för bröstcancer utan även för avancerad cancerbehandling inklusive stereotaktisk strålning.
 
Vi avslutade kvartalet starkt med en viktig milstolpe inom partikelterapi (proton) och ordern från marknadsledaren IBA omfattar system för ett flertal protonkliniker i Spanien, till ett totalt värde av 32 MSEK, som en del av en offentlig upphandling.
När en tumör växer i hjärnan, lungorna, ögonen, huvudet och halsen eller på andra ställen kan strålning utgöra en risk för kritisk vävnad i närheten. Partikelterapi riktar strålningen mot tumören och lämnar områdena runtomkring oskadda. Tekniken har använts kliniskt i mer än 60 år och är effektiv för komplexa cancerfall samt för små barn och spädbarn. Jag är stolt över att kunna säga att C-RAD är marknadsledande inom SGRT för partikelterapi.
 
Region Americas börjar återhämta sig efter ett svagt andra kvartal. Jag är glad över att se att den viktiga amerikanska västkusten vinner mark. Tack vare aktiva och målinriktade försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter ökar intresset för C-RAD:s teknik bland amerikanska cancercentra. Under det tredje kvartalet nådde Americas en rekordhög nivå för serviceavtal, vilket befäster USA:s ställning som den ledande regionen när det gäller serviceavtal för den installerade basen.
 
APAC-regionen fortsätter att ha en hög aktivitetsnivå. Vi börjar vinna mark i Indien med nya order till framstående företagssjukhus och medicinska högskolor och finns nu på plats i de flesta regioner. Den kinesiska marknaden återhämtar sig från nivåerna före covid, samtidigt som vi upplever viss tröghet i inköpsmönstret. Under det tredje kvartalet trädde de första servicekontrakten i Kina i kraft. Vi börjar från en låg nivå, men Services är ett utmärkt område för framtida tillväxt på den kinesiska marknaden.

Jag skulle vilja ta en stund och reflektera över mina första nio månader som VD. Jag är glad över att ha en passionerad och erfaren ledningsgrupp, förstärkt med ny marknadschef samt säljchef för EMEA. Tillsammans bygger vi en bemyndigad och ännu starkare organisation. Med marknadsledande produkter och tjänster kan vi fånga upp efterfrågan på vår teknik och skapa en stabil grund för lönsam tillväxt. Den outnyttjade potentialen på viktiga marknader runt om i världen adresseras steg för steg. Även om vi ser att många marknader snabbt närmar sig SGRT som vårdstandard, är vi bara i början. Dessutom börjar vi leverera när det gäller prioriteringen att få Services att växa.

Tillsammans med våra kunder, kunniga partners och vårt fokuserade C-RAD-team kan vi säkerställa att endast tumören exponeras för strålning, samtidigt som strålning av frisk vävnad minimeras. Detta bidrar till patienternas övergripande välbefinnande. Vi har all anledning att känna oss stolta över att vara en del av detta oerhört viktiga arbete. 

Presentation av delårsrapporten

VD Cecilia de Leeuw och CFO Christoffer Herou presenterar delårsrapporten för det tredje kvartalet via webcast fredagen den 27 oktober kl 11.00. Efter presentationen kommer det att finnas utrymme för frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska. För att delta vid presentationen, vänligen registrera dig via länken nedan:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_QEq6Uv1PRZClL6yC9MJBvg

Close Menu