Skip to main content

Handelsstart för C-RADs aktier på AktieTorget.

Pressmeddelande
2007-07-20
C-RAD AB är verksam inom strålbehandlingsområdet med speciell inriktning på nya
avancerade strålbehandlingsmetoder. Företaget genomförde nyligen en nyemission
på totalt 30 MSEK. Emissionen blev övertecknad. Det stora intresset för bolaget
är ett gott tecken för att en aktiv handel skall ske när C-RADs aktier
introduceras för handel på AktieTorget den 23 juli 2007. 
743 nya aktieägare blev tilldelade aktier för 30 MSEK vid den senaste
nyemissionen som löpte under perioden 21 maj till 15 juni 2007. Före emissionen
fanns ett åtagande från Catella Healthcare på 15 MSEK. Intresset från
allmänheten för resterande 15 MSEK har varit stort. Denna andel övertecknades
med 160%. Teckningsvolymen var hela 54 MSEK. Därmed är AktieTorgets
spridningskrav uppfyllt med god marginal och handel med bolagets aktier kommer
att som planerat inledas måndagen 23 juli 2007. 
Emissionen och upptagande till handel av bolagets aktie har genomförts i nära
samarbete med AktieTorget Uppland AB. 
Verkställande direktör Erik Hedlund för C-RAD AB säger:
”Samtidigt som det har varit glädjande att se det stora intresset för bolagets
aktie och verksamhet, så är det beklagligt att många helt har blivit utan
tilldelning. Kapitalet kommer att användas till att genomföra planerade
utvecklings- och marknadssatsningar i verksamheterna belägna i Uppsala och i
Östersund.” 


För ytterligare information kontakta
Erik Hedlund, 
VD
C-RAD AB, Telefon 018 - 66 69 31

Kort om C-RAD AB
C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad
strålbehandling. Gruppen tillhandahåller produkter och system för
positionering, tumörlokalisering och strålbehandling. Slutkunder 
är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling sker i tre
helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD
Innovation AB. C-RAD Imaging AB är placerat i Östersund medan de övriga
företagen har sin verksamhet i Uppsala. Totalt är 12 personer för närvarande
anställda i företagen. 
Verksamheterna i C-RAD AB har sitt ursprung i forskning och utveckling från
Karolinska Institutet i Solna och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Avknoppningarna har genomförts under perioden 
2001 till 2004.
Försäljningen av bolagets första system, nämligen C-RAD Positioner, inleddes
under hösten 2006. Ett 
samarbetsavtal har tecknats med det tyska företaget LAP. Från och med 23 juli
2007 har bolagets aktie 
godkänts för upptagande till handel på AktieTorget.
Close Menu