Skip to main content

Förändring av antalet aktier och röster i C-RAD AB (publ)

C-RAD AB (publ) meddelar om förändring av antalet aktier och röster i Bolaget.

Antalet aktier och röster i C-RAD har förändrats till följd av att 2 500 000 aktier av serie B har emitterats under februari månad genom en riktad nyemission med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 8 maj 2019.  

Efter den riktade nyemissionen uppgår det totala antalet aktier till 33 521 036 varav 862 887 utgörs av A-aktier och 32 658 149 utgörs av B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 41 287 019, varav A-aktierna motsvarar 8 628 870 röster och B-aktierna 32 658 149 i C-RAD AB (publ) per den 28 februari, 2020. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 5 028 156,83 kronor.

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020 kl. 08:30 CET.

Close Menu