Skip to main content

Förändring av antalet aktier och röster i C-RAD AB (publ)

C-RAD AB (publ) meddelar om förändring av antalet aktier och röster i Bolaget.

Antalet aktier och röster i C-RAD har förändrats till följd av att 138 266 aktier av serie B har emitterats under maj månad genom utnyttjande av teckningsoptioner kopplat till incitaments program antaget vid årsstämma 2017.

Efter emissionen uppgår det totala antalet aktier till 33 659 302 varav 862 887 utgörs av A-aktier och 32 796 415 utgörs av B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 41 425 285, varav A-aktierna motsvarar 8 628 870 röster och B-aktierna 32 796 415 i C-RAD AB (publ) per den 29 maj, 2020. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 5 048 896,73 kronor.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 63 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD (Shanghai) Medical Devices Co Ltd. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2020 kl. 08:30 CET.

Close Menu