Skip to main content

Förändrat antal aktier och röster i C-RAD

Pressmeddelande 2016-05-31

C-RAD AB (publ) (”C-RAD” eller ”Bolaget”) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en företrädesemission om totalt 5 506 330 aktier, varav 172 577 aktier utgörs av A-aktier och 5 333 753 utgörs av B-aktier. Emissionen har resulterat i att det registrerade aktiekapitalet och antalet aktier och röster i C-RAD har förändrats.

 

Per den 31 maj 2016 uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 27 531 653, varav 862 887 utgörs av A-aktier och 26 668 766 utgörs av B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 35 297 636 , varav A-aktierna motsvarar 8 628 870 röster och B-aktierna 26 668 766 röster. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 4 129 749,254250 kronor.

 

För ytterligare information:

 

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, telefon +46-18-66 69 30, e-post investors@c-rad.com

 

Informationen är sådan som C-RAD ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2016 kl. 08:00.

 

Om C-RAD

 

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. Slutanvändarna är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 43 anställda. C-RADs verksamhet är sprungen ur forskning och utveckling på Karolinska Institutet i Solna. Bolagets första produkt, C-RAD SentinelTM, började säljas 2007. Samarbetsavtal har ingåtts med Elekta (Sverige), Varian (USA) och IBA (Belgien). På större marknader representeras C-RAD av distributörer som är specialiserade inom strålterapi. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet håller på att integreras. C-RAD AB är noterat på Nasdaq Stockholm.

 

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

Close Menu