Skip to main content

C-RADs första order till den viktiga kinesiska marknaden.

Pressmeddelande
2007-09-24
C-RAD AB med sina tre helägda dotterbolag är alla verksamma inom
strålbehandlingsområdet. Bolaget har fått en första order på sitt
patientpositioneringssystem till ett sjukhus i Kina. 
Genom denna order till en kinesisk kund samt etablering av en försäljningskanal
i Kina ökar C-RAD sin närvaro på den internationella radioterapimarknaden.
C-RAD har tecknat distributörsavtal med det kinesiska företaget HGPT Technology
& Trade Co., Ltd (HGPT), Beijing, Kina. HGPT har lång erfarenhet från
radioterapimarknaden i Kina samt djupt kunnande i dess olika applikationer.
Avtalet med HGPT ger C-RAD möjligheten att mer effektivt bearbeta den
intressanta och snabbt växande kinamarknaden. I och med detta avtal med HGPT
följer C-RAD sin plan att etablera företaget och dess produkter på den
internationella radioterapimarknaden. 
För serieleveranser av denna typ av utrustning till den kinesiska marknaden
krävs godkännande från kinesiska myndigheter. Godkännadeprocessen kan ta upp
till ett år och hanteras genom avtalet av HGPT. 
VD Erik Hedlund säger:
"Med etablering av en distributör för Kina samt en första order till den starkt
expansiva kinesiska radioterapimarknaden har vi lagt grunden för bolagets
närvaro i Kina. Som ett led i vår planerade fokusering av marknadsaktiviteter
kan nu C-RAD expandera i Kina såväl som på andra strategiskt viktiga marknader.
Vi är mycket nöjda med denna order som är ett viktigt steg att introducera
bolagets produkter och lösningar på den kinesiska marknaden." 


För ytterligare information kontakta
Erik Hedlund
VD

C-RAD AB
Telefon 018 - 66 69 31

Kort om C-RAD AB
C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad
strålbehandling. Gruppen tillhandahåller produkter och system för
positionering, tumörlokalisering och strålbehandling. Slutkunder är
strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling sker i tre
helägda dotterbolag, C-RAD 
Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är
placerat i Östersund medan de övriga företagen har sin verksamhet i Uppsala.
Totalt är 18 personer för närvarande 
anställda i företagen.
Verksamheterna i C-RAD AB har sitt ursprung i forskning och utveckling från
Karolinska Institutet i Solna och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Avknoppningarna har genomförts under perioden 
2001 till 2004.
Försäljningen av bolagets första system, nämligen C-RAD Positioner, inleddes
under hösten 2006. Ett samarbetsavtal har tecknats med det tyska företaget LAP.
Från och med 23 juli 2007 har bolagets aktie 
godkänts för upptagande till handel på AktieTorget.
Close Menu