Skip to main content

C-RADs emissioner tecknades till 135 procent

Pressmeddelande, Uppsala, 2010-03-04
  

Emissionerna i C-RAD AB (publ) (”C-RAD”) blev kraftigt övertecknade.
Företrädesemissionen för bolagets aktieägare samt den riktade emissionen till
institutionella investerare och allmänheten (”Erbjudandet”) är nu slutförda.
Erbjudandet tecknades till totalt cirka 135 procent och mot bakgrund av det
stora intresset för bolaget har styrelsen beslutat att till viss del utnyttja
den option som närmare beskrivs i det prospekt som upprättats i anledning av
Erbjudandet. Totalt kommer 2 322 091 aktier av serie B att emitteras under
Erbjudandet samt optionen och tilldelning kommer att ske i enlighet med de
principer som beskrivits i prospektet. C-RAD tillförs därmed cirka 30,2 MSEK
före avdrag för emissionskostnader. 

 

Erik Hedlund, verkställande direktör i C-RAD säger i en kommentar: ”Vi är
väldigt nöjda med utfallet i Erbjudandet, inte minst på den rådande
kapitalmarknaden. Emissionslikviden ger C-RAD en god möjlighet till en ökad
marknadsföring och försäljning samtidigt som bolaget kan fortsätta att utveckla
sina produkter med mål att expandera på världsmarknaden. Det är glädjande att
så många befintliga aktieägare har gett oss fortsatt förtroende och att så
många nya aktieägare visat intresse för C-RAD, vilket bidragit till  en bredare
ägarbas. Det stora intresset från institutionella investerare och allmänheten
gjorde det självklart att även utnyttja en del av optionen och emittera
ytterligare 305 860 aktier Norrlandsfonden försvarar samtidigt sin position i
bolaget med tecknande av ett nytt konvertibellån  på 1,8 MSEK”. 

 

I företrädesemissionen tecknades 951 209 aktier av serie B, motsvarande en
teckningsgrad om 76,3 procent. I den riktade emissionen tecknades 1 772 459
aktier av serie B vilket motsvarade en teckningsgrad om 230,4 procent. 

 

Erbjudandet innebär att aktiekapitalet kommer att öka med totalt 348 313,7 SEK.
Efter Erbjudandet uppgår det totala antalet aktier i C-RAD till 12 298 091
aktier, varav 1 302 810 aktier av serie A och 10 995 281 aktier av serie B.
C-RADs aktiekapital uppgår efter Erbjudandet till 1 844 714,7 SEK. 

 

Mangold Fondkommission AB har varit C-RADs finansiella rådgivare i samband med
Erbjudandet och kommer även fortsättningsvis att vara bolagets Certified
Adviser efter noteringen på NASDAQ OMX First North Premier den 8 mars 2010. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Erik Hedlund, CEO, C-RAD AB, telefon: +46-18-66 69 31, E-mail:
erik.hedlund@c-rad.se 
Close Menu