Skip to main content

C-Rad reviderar förslag avseende teckningsoptioner inför årsstämman

Pressmeddelande 2016-03-16

Den 15 mars 2016 offentliggjorde C-Rad AB (publ) (”C-Rad” eller ”Bolaget”) kallelse till årsstämma den 14 april 2016. Punkt 16 i dagordningen i kallelsen utgjordes av styrelsens förslag avseende beslut om emission av teckningsoptioner.

Styrelsen har idag beslutat att revidera stycke 4 och 6 i förslaget (punkt 16 i dagordningen) avseende teckningsoptionerna enligt följande:

Teckningsoptionerna föreslås emitteras till en premie om 1,00 krona per option. Teckningspremien baseras på optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och vedertagna antaganden om bland annat volatilitet och riskfri ränta, vilka antaganden baseras på mätningar under perioden 5 mars 2016 – 15 mars 2016, utförd av styrelsen.

Varje teckningsoption föreslås berättiga till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs om 11,80 kronor. Teckning av ny aktie av serie B genom utnyttjande av teckningsoption föreslås ske under perioden från och med den 1 februari 2019 till och med den 1 maj 2019.

Som en konsekvens av ovanstående förändring kommer punkt 16 i kallelsen som publiceras i Post-och Inrikes Tidningar den 17 mars 2016 ha samma lydelse som ovan. Den fullständiga kallelsen finns även tillgängligt på Bolagets hemsida, www.c-rad.com.

 

För vidare upplysningar:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB (publ)

tim.thurn@c-rad.com

Close Menu