Skip to main content

C-RAD publicerar prospekt och offentliggör ny finansiell information som återfinns i prospektet

Pressmeddelande 2016-04-28
C-RAD publicerar prospekt med anledning av företrädesemissionen och
offentliggör ny finansiell information som återfinns i prospektet

Pressmeddelande 2016-04-28

C-RAD publicerar prospekt med anledning av företrädesemissionen och offentliggör ny finansiell information som återfinns i prospektet

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Styrelsen i C-RAD AB (publ) (”C-RAD” eller ”Bolaget”) har tagit fram ett prospekt i samband med Bolagets förestående företrädesemission om cirka 45,4 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”), med en övertilldelningsoption om upp till cirka 15,0 miljoner kronor (”Övertilldelningsoptionen”). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.c-rad.info, och på Pareto Securities hemsida, www.paretosec.com. Tryckt version av prospektet finns tillgängligt på C-RADs huvudkontor (Bredgränd 18, 753 20 Uppsala) och på Pareto Securities Stockholmskontor (Berzelii Park 9, 103 91 Stockholm).

Företrädesemissionen

C-RADs årsstämma beslutade den 14 april 2016 om en nyemission om högst cirka 45,4 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare i förhållande till det aktier som de äger på avstämningsdagen den 28 april 2016. Bolaget har för avsikt att använda emissionslikviden från Företrädesemissionen till att täcka rörelsekapitalbehovet fram till att Bolaget har blivit långsiktigt kassaflödespositivt, vilket det förväntas bli under 2017, samt till att finansiera ökade försäljnings- och marknadsföringsaktiviter i Bolagets huvudmarkander. Vidare kommer cirka 5,0 miljoner kronor användas till att återbetala ett aktieägarlån och cirka 10,0 miljoner kronor för att återbetala ett brygglån. Emissionslikviden från Företrädesemissionen förväntas vara tillräcklig för att täcka C-RADs rörelsekapitalbehov fram till att Bolaget blir långsiktigt kassaflödespositivt.

För varje aktie som innehas på avstämningsdagen, oavsett aktieslag, kommer aktieägare att erhålla en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. A-aktier ger teckningsrätter som berättigar till teckning av A-aktier och B-aktier ger teckningsrätter som berättigar till teckning av B-aktier. Teckningskursen har fastställts till 8,25 kronor per aktie (oavsett aktieslag), vilket innebär att Företrädesemissionen kommer att tillföra C-RAD högst cirka 45 427 222,50 kronor, före avdrag för emissionskostnader, genom utgivande av maximalt 5 506 330 aktier, varav högst 172 577 utgörs av A-aktier och högst 5 333 753 utgörs av B-aktier. Företrädesemissionen kommer att resultera i en ökning av aktiekapitalet om högst 825 949,76 kronor. Efter Företrädesemissionen kommer antalet aktier i C-RAD att uppgå till högst 27 531 653, varav 862 887 utgörs av A-aktier och 26 668 766 utgörs av B-aktier, exklusive Övertilldelningsoptionen.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för erhållande av teckningsrätter är den 28 april 2016. Detta innebär att C-RADs aktier handlas exklusive företrädesrätt från och med den 27 april 2016. Teckningsperioden löper från och med den 2 maj 2016 till och med den 16 maj 2016, eller till och med det senare datum som styrelsen i Bolaget (”Styrelsen”) beslutar.

För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för teckning med företrädesrätt föreslås att Styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, får besluta om tilldelning utan företrädesrätt. Därvid ska vid överteckning tilldelning i första hand ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som tecknat ytterligare aktier, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och i andra hand till andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknats utan företrädesrätt, samt i tredje hand till dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier pro rata i förhållande till vad som har utfästs av varje sådan person, och i mån detta inte kan ske genom lottning.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast två (2) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren, eller sådant senare datum som Styrelsen beslutar. De nya aktierna berättigar till utdelning från första avstämningsdatum för utdelning efter det att emissionen av nya aktier registrerats i Euroclear Sweden ABs aktiebok.

Övertilldelningsoption

Årsstämman beslutade den 14 april även om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att emittera upp till 1 818 181 ytterligare B-aktier genom Övertilldelningsoptionen, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet om högst 272 727,24 kronor, med en teckningskurs på 8,25 kronor per aktie. Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas och är villkorad av att Företrädesemissionen är övertecknad. Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut kommer C-RAD att förses med en ytterligare emissionslikvid om 14 999 993,25 kronor. Tilldelning av nya aktier i emissionen kommer att ske utifrån efterfrågan samt med syftet att skapa en god ägarbas, med strategiska investerare och stora aktieägare med ett långsiktigt ägarintresse i Bolaget, samt för att uppnå en god spridning av Bolagets aktier, och beslutas av Styrelsen utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Skulle Övertilldelningsoptionen bli fulltecknad kommer antalet aktier i C-RAD uppgå till maximalt 29 349 834, varav 862 887 kommer att vara A-aktier och 28 486 947 kommer att vara B-aktier. Eventuell emissionslikvid från Övertilldelningsoptionen kommer att användas för att finansiera en snabbare expansion, primärt genom utökade marknadsföringsaktiviteter och förstärkt säljstyrka.

Företrädesemissionen är till fullo täckt av teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Ett antal av C-RADs större Aktieägare, Per Hamberg (inkl. Hamberg Förvaltning AB), Olle Stenfors och Lars Kling, samt personer inom Styrelse och ledning, vilka tillsammans representerar cirka 25,8 (38,7) procent av aktiekapitalet (röster), har via teckningsförbindelser åtagit sig att teckna Aktier för cirka 11,7 miljoner SEK i Företrädesemissionen, motsvarande 25,8 procent av den totala emissionslikviden. Därutöver har ett konsortium av svenska investerare, bestående av bland annat stora Aktieägare, genom garantiåtaganden förbundit sig att teckna nya aktier i Företrädesemissionen om totalt upp till cirka 38,4 miljoner SEK, motsvarande 84,4 procent av den totala likviden i Företrädesemissionen. Den totala garantiersättningen, uppgår till cirka 2,1 miljoner SEK. Det innebär att Företrädesemissionen till fullo är täckt genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Uppdatering avseende det första kvartalet 2016

Omsättningen för det första kvartalet 2016 förväntas vara något högre än motsvarande period föregående år och ligga i linje med Bolagets interna budget. Orderingången förväntas dock vara markant lägre än för första kvartalet 2015. Minskningen beror främst på att ett flertal ordrar försenats och således inte bokförts för perioden samt en ovanligt stark orderingång för jämförelseperioden 2015. Bolagets rörelsekostnader har ökat under det senaste året. Detta beror främst på ökade personalkostnader då flera nyanställningar gjorts.

 

I prospektet redovisas C-RADs kapitalstruktur och annan finansiell information som inte tidigare publicerats per den 31 mars 2016. Nedanstående tabeller återger denna information om C-RADs egna kapital, nettoskuldsättning och ytterligare finansiell information per den 31 mars 2016. 

 

 

   
Eget kapital och skulder, MSEK
31 mars 2016
  Kortfristiga skulder  
  Mot borgen
  Mot säkerhet 13,6
  Blancokrediter[1] 23,1
  Summa kortfristiga skulder 36,7
     
  Långfristiga skulder  
  Mot borgen
  Mot säkerhet
  Blancokrediter[2] 13,2
  Summa långfristiga skulder 13,2
     
  Eget kapital  
  Aktiekapital 3,3
  Övrigt tillskjutet kapital
Balanserat resultat[3]
Summa[4]
193,0
-157,2
39,1
  Nettoskuldsättning, MSEK 31 mars 2016
A Kassa  
B Likvida medel 6,6  
C Lätt realiserbara värdepapper  
D Summa likvida medel A + B + C 6,6  
       
E Kortfristiga räntebärande fordringar  
       
  Kortfristiga räntebärande skulder    
F Kortfristiga bankskulder 13,6  
G Kortfristig del av långfristiga skulder  
H Andra kortfristiga skulder 5,0  
I Summa kortfrista skulder F + G + H 18,6  
J Kortfristig nettoskuldskuldsättning I – E -D 12,0  
       
  Långfristiga räntebärandeskulder    
K Långfristiga banklån  
L Emitterade företagasobligationer  
M Andra långfristiga skulder 11,7  
N Summa långfristiga räntebärande skulder K + L + M 11,7  
       
O Total räntebärande nettoskuldsättning J + N 23,7  
           

[1] Utgörs av Leverantörsskulder, Garantiavsättningar, övriga kortfristiga skulder och upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

[2] Utgörs av konvertibla skuldebrev och övriga långfristiga skulder

[3] Till och med den 31 december 2015.

[4] Inkluderar inte resultatet för januari – mars 2016.

 

Tidplan för Företrädesemissionen

 

28 april 2016                                       Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som införts i den av Euroclear förda förteckningen över aktieägare kommer denna dag att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i Företrädesemissionen
2 maj – 12 maj 2016                                Handel i teckningsrätter
2 maj – 16 maj 2016                                Teckningsperiod
9 maj 2016                                             Q1 2016-rapport publiceras
11 maj 2016                                         Förväntat datum för offentliggörande av ett tilläggsprospekt till följd av offentliggörandet av Q1 2016-rapporten
Omkring 19 maj 2016                              Resultatet av Företrädesemissionen offentliggörs
Slutet av maj 2016                                   Företrädesemissionen slutförs och registreras

 

 

Rådgivare

Pareto Securities AB är finansiell rådgivare till C-RAD och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare till Pareto Securities AB och C-RAD i samband med Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva aktier i C-RAD. Prospektet avseende Företrädesemissionen har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på C-RADs hemsida.

 

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. C-RAD har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Japan eller Hongkong eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle var

 

 

 

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. Slutanvändarna är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 43 anställda. C-RADs verksamhet är sprungen ur forskning och utveckling på Karolinska Institutet i Solna. Bolagets första produkt, C-RAD SentinelTM, började säljas 2007. Samarbetsavtal har ingåtts med Elekta (Sverige), Varian (USA) och IBA (Belgien). På större marknader representeras C-RAD av distributörer som är specialiserade inom strålterapi. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet håller på att integreras. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

 

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

 

Ovanstående information är kurspåverkande och måste därmed offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528).

 

  

 

 

Close Menu