Skip to main content

C-RAD presenterar utfall från incitamentsprogram 2018/2021

C-RAD har infört ett incitamentsprogram för anställda inom koncernen genom emission av teckningsoptioner. Samtliga utställda teckningsoptioner tecknades.

På årsstämman den 31 maj, 2018 godkändes ett incitamentsprogram genom emission av 100 000 teckningsoptioner i C-RAD AB, där de anställda och ledande befattningshavarna i koncernen äger rätt att teckna högst 90 000 teckningsoptioner tillsammans och dotterbolaget C-RAD Positioning AB äger rätt att teckna högst 10 000 teckningsoptioner. Teckningsoption som tecknats av dotterbolaget får vidareöverlåtas vid ett eller flera tillfällen till personer som är ledande befattningshavare och anställda i koncernen.

Nuvarande anställda i C-RAD-koncernen tecknade sig för totalt 90 000 teckningsoptioner, eller 100 procent av det tilldelade antalet. 72 000 av dessa tecknades av koncernledning, andra ledande befattningshavare och andra chefer.

C-RAD kommer inte att publicera fler pressreleaser om eller när teckningsoptioner som tilldelats dotterbolaget tecknas för.

“Utfallet från incitamentsprogrammet ger en positiv bild av bolaget och de anställda. Det engagemang och de förväntningar på bolagets utveckling som de ledande befattningshavare och anställda har speglas av intresset i incitamentsprogrammet. Det är ett utmärkt sätt att sammanföra våra anställdas och aktieägarnas intressen”, säger Tim Thurn, VD på C-RAD.    

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 54 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats.. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2018 kl. 08:30 CEST.

Close Menu