Skip to main content

C-RAD offentliggör utfall i företrädesemissionen

Pressmeddelande 2016-05-19

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

C-Rad AB (publ) (”C-RAD” eller ”Bolaget”) meddelar idag att den fullt garanterade nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) har slutförts. Totalt tecknades 32 115 575,25 SEK i Företrädesemissionen, motsvarande 70,7 procent av det totala emissionsbeloppet. 29 526 403,50 SEK, motsvarande 65,0 procent av Företrädesemission, tecknades med stöd av teckningsrätter. 2 589 171,75 SEK, motsvarande 5,7 procent av Företrädesemissionen, tecknades och tilldelades utan stöd av teckningsrätter. Resterande del av Företrädesemissionen, motsvarande 13 311 647,25 SEK eller 29,3 procent av det totala emissionsbeloppet tilldelas emissionsgaranter. Då Företrädesemissionen inte övertecknades kommer den övertilldelningsoption som beskrevs i prospektet inte att utnyttjas.

 

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 28 april 2016. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier.

 

Sammantaget tillförs C-RAD 45 427 222,50 SEK före emissionskostnader genom Företrädesemissionen. Antalet aktier ökar från 22 025 323 till 27 531 653 varav 862 887 utgörs av A-aktier och 26 668 766 utgörs av B-aktier när Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna beräknas börja handlas på Nasdaq Stockholm omkring den 30 maj 2016.

 

C-RADs VD Tim Thurns kommentar:

 

”Under de senaste åren har vår direkta säljkår visat sig vara den mest effektiva försäljningskanalen för våra produkter på medellång sikt. Därför har vi nu investerat i och fortsätter att investera i vår säljkår såväl som i befintliga och nya marknader som kan uppvisa stor potential. Emissionslikviden från nyemissionen kommer att göra det möjligt för oss att finansiera expansionen. Nu kommer vi att fokusera våra resurser på att utveckla verksamheten och nå våra mål.”

 

Rådgivare
Pareto Securites AB var finansiell rådgivare och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB var legal rådgivare till Pareto Securities AB och C-RAD i samband med Företrädesemissionen.

 

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva aktier i C-RAD.

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. C-RAD har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Japan eller Hongkong eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga föreskrifter.

Close Menu