Skip to main content

C-RAD offentliggör tilläggsprospekt avseende sin företrädesemission

Pressmeddelande 2016-05-11

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

C-Rad AB (publ) (”C-RAD” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett tillägg (”Tilläggsprospektet”) till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-RAD som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 28 april 2016 och offentliggjordes samma dag (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med Prospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att C-RAD den 9 maj 2016 offentliggjort delårsrapporten för perioden 1 januari till 31 mars 2016.

Tilläggsprospektet har godkänts av Finansinspektionen och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se), C-RADs webbplats (www.c-rad.se) och Pareto Securities ABs webbplats (www.paretosec.com).

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i företrädesemissionen har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, dvs. den 13 maj 2016. Återkallelse ska ske skriftligen till Pareto Securities AB, Issuer Service/C-Rad, Box 7415, 103 91 Stockholm. Investerare som har anmält sig för teckning av aktier i Företrädesemissionen genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallas kommer förbli bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av aktier i företrädesemissionen behöver denne ej vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om företrädesemissionen hänvisas till Prospektet. Inga förändringar av företrädesemissionens tidplan har gjorts med anledning av Tilläggsprospektet.

 

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva aktier i C-RAD. Såväl Prospektet som Tilläggsprospektet avseende företrädesemissionen har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängliga bland annat på C-RADs hemsida.

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. C-RAD har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Japan eller Hongkong eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga föreskrifter.

 

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. Slutanvändarna är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 43 anställda. C-RADs verksamhet är sprungen ur forskning och utveckling på Karolinska Institutet i Solna. Bolagets första produkt, C-RAD SentinelTM, började säljas 2007. Samarbetsavtal har ingåtts med Elekta (Sverige), Varian (USA) och IBA (Belgien). På större marknader representeras C-RAD av distributörer som är specialiserade inom strålterapi. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet håller på att integreras. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

Ovanstående information är kurspåverkande och måste därmed offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528).

Close Menu