Skip to main content

C-RAD kommenterar beslut om vite från disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm

C-RAD meddelar idag att som följd av överträdelse av Nasdaqs regelverk, relaterat till tidpunkten för offentliggörandet av ett pressmeddelande i december 2017, så har disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm beslutat att ålägga bolaget disciplinära påföljder. Disciplinnämnden ålägger C-RAD att betala vite uppgående till SEK 410 000, motsvarande 2 årsavgifter, till följd av överträdelse av regelverkets punkter för offentliggörande av insiderinformation samt kapacitet för informationsgivning till aktiemarknaden.

För beslutet i sin helhet hänvisas till Nasdaq Stockholms webbplats.

Bakgrund
Kl 13:00 den 12 december 2017 publicerade ett bolag som C-RAD är underleverantör till ett pressmeddelande med innebörden att omfattningen av ett tidigare ingånget avtal nu hade begränsats i omfattning. C-RAD uppmärksammar detta pressmeddelande under eftermiddagen den 12 december och inleder då efterforskningar som leder till insikten att detta också innebär att förväntade order till C-RAD minskar i omfattning. C-RAD publicerar påföljande morgon, kl 08:30 den 13 december, ett pressmeddelande med denna innebörd.

Nasdaq har ifrågasatt tidpunkten för publiceringen av detta pressmeddelande och har enligt beslut i disciplinnämnden funnit att C-RAD brutit mot regelverkets punkter för offentliggörande av insiderinformation samt kapacitet för informationsgivning till aktiemarknaden.

Kommentar från C-RAD angående beslutet
C-RAD respekterar de synpunkter som disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har framfört. C-RAD bestrider att bolaget inte har haft kapacitet för informationsgivning till aktiemarknaden. C-RAD konstaterar att bolaget inte fullgjort alla krav för att kunna tillämpa marknadsmissbruksförordningens möjlighet att skjuta upp offentliggörande av insiderinformation utan delar disciplinnämndens slutsats att pressmeddelandet den 13 december kl 08:30 borde ha offentliggjorts genast då det var färdigställt kl 23:15 den 12 december.

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och CRAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 60 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

Close Menu