Skip to main content

C-RAD genomför kapitalanskaffning inför notering på First North Premier

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras,
publiceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland,
Sydafrika eller Kanada eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med värdepapper i
C-RAD. Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande
förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder som
följer av svensk rätt. Inga värdepapper i C-RAD kommer att registreras enligt
United States Securities Act från 1933, och inte heller enligt någon
motsvarande lag i någon delstat i USA, eller tillämplig lag i annat land. 

Pressmeddelande, Uppsala, 2010-01-25 


Styrelsen i C-RAD har, i enlighet med extra bolagsstämmans bemyndigande från
den 28 augusti 2009, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt
för aktieägarna om 16,2 MSEK samt en riktad emission till institutionella
investerare och allmänheten om 10,0 MSEK ("Erbjudandet"). 

De huvudsakliga syftena med Erbjudandet är att kapitalisera den nya
försäljningsstrategin och marknadsföringssatsningen samt vidareutvecklingen av
produkterna Sentinel och GEMini. Kapitalanskaffningen genomförs även för att
skapa en god ägarbas och en spridning av aktierna innebärande en mer likvid
handel i aktien. 

Sammanfattning av Erbjudandet 

Nyemission med företrädesrätt för C-RADs aktieägare om 16,2 MSEK 

Nyemission med avvikelse från C-RADs aktieägares företrädesrätt, riktad till
institutionella investerare och allmänheten om 10,0 MSEK 

Erbjudandet kommer att säkerställa genomförandet av C-RADs nya
försäljningsstrategi och marknadsföringssatsning samt vidareutvecklingen av
Sentinel och GEMini, men även säkerställa skapandet av en god ägarbas och en
spridning av aktierna innebärande en mer likvid handel i aktien 

Emissionsbesluten har fattats i enlighet med extra bolagsstämmans bemyndigande
från den 28 augusti 2009 

Teckningskursen är fastställd till 13,0 SEK 

Teckningsperiod från och med den 8 februari 2010 till och med den 26 februari
2010 

Huvudsakliga villkor för Erbjudandet 

Styrelsen i C-RAD AB (publ) ("C-RAD" eller "Bolaget") har per den 22 januari
2010, i enlighet med extra bolagsstämmans bemyndigande från den 28 augusti
2009, fattat beslut om (i) nyemission av högst 1 247 000 aktier av serie B med
företrädesrätt för aktieägarna samt (ii) nyemission av högst 769 231 aktier av
serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktad till
institutionella investerare och allmänheten. 

Därutöver har styrelsen, inom ramen för bemyndigandet, fattat beslut om en
option att emittera ytterligare högst 769 231 aktier av serie B för att täcka
en eventuell överteckning i samband med Erbjudandet. Optionen skall endast
utnyttjas för det fall styrelsen ser möjligheter i att kunna skapa en starkare
ägarbas och spridning av aktierna mot institutioner och den övriga allmänheten. 

Den som är registrerad som aktieägare i C-RAD på avstämningsdagen den 1
februari 2010 skall äga företrädesrätt att för åtta (8) befintliga aktier av
serie A eller serie B teckna en (1) ny aktie av serie B till teckningskursen
13,0 SEK per aktie. Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för vardera, på
avstämningsdagen, innehavd aktie. Det krävs åtta (8) teckningsrätter för
teckning av en (1) ny B-aktie. Teckningsperioden löper från och med den 8
februari 2010 till och med den 26 februari 2010. 

Erbjudandet riktar sig även till institutionella investerare och allmänheten.
Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa en god
ägarbas och en spridning av aktierna och därvid skapa en likvid handel i
aktien, vilket styrelsen har bedömt som viktigt i samband med att Bolaget byter
handelsplats från AktieTorget till First North Premier. Anmälan om teckning av
nya aktier skall ske under tiden från och med den 8 februari 2010 till och med
den 26 februari 2010, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.
Teckningskursen är 13,0 SEK per aktie. 

Erbjudandet omfattar totalt högst 2 016 231 aktier av serie B. Under
förutsättning att Erbjudandet fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med
högst 302 434,8 SEK och C-RAD kommer att tillföras 26,2 MSEK före
emissionskostnader. 

Bakgrund och motiv i sammandrag 

C-RADs produktportfölj består i dagsläget av laserskannern Sentinel, som
används för positionering av patienter vid strålbehandling, och av
detektorplattan GEMini, som används för att identifiera en cancertumörs läge
just innan strålbehandling påbörjas. 

C-RAD har under de senaste sex månaderna noterat en ökning i orderingången för
Sentinel och Bolaget skall nu ytterligare intensifiera försäljningsarbetet för
denna produkt. Parallellt utvecklas en ny hårdvara till Sentinel där en
patentansökan har skickats in för vad som i förlängningen kommer att ge
produkten en ny och unik funktionalitet. 

C-RAD har även tecknat ett globalt försäljningssamarbete med Elekta avseende
Sentinel samt ett flertal avtal med andra lokala distributörer. Att ledande
industriföretag såsom Elekta men även IBA har valt att samarbeta med C-RAD är
ett kvitto på Bolagets kompetens och att C-RADs produkter i högsta grad är
konkurrenskraftiga på den internationella marknaden. 

Vidare arbetar C-RAD med att färdigställa två modeller av detektorplattan
GEMini vars styrka, i förhållande till konkurrenters detektorplattor, skall
vara den väsentligt högre bildkvaliteten och den högre utläsningshastigheten.
Den första versionen beräknas vara färdig för serieproduktion andra halvåret
2010. 

Emissionslikviden skall sammanfattningsvis användas för: 

Marknadsföring och försäljning: C-RADs försäljningsstrategi, som tidigare
delvis byggt på ett nära samarbete med det tyska företaget LAP, förändras så
till vida att Bolaget skall investera i egna distributörskanaler mot viktiga
marknader. Marknadsföringssatsningen kommer att innefatta utplacering av GEMini
och Sentinel hos nyckelkunder samt integrering av dessa produkter i befintliga
system hos ledande företag inom strålterapiområdet. Som ett led i den nya
säljstrategin överväger C-RAD också att starta egna säljbolag. 

 

Produktutveckling: Produkterna Sentinel och GEMini ska vidareutvecklas för att
kunna användas inom fler relevanta områden. Under 2010 skall det färdigställas
en modifierad version av Sentinel som ska kunna användas inom så kallad
andningsstyrd strålbehandling. Till 2012 skall ytterligare en version av
Sentinel för avancerad positionering ha färdigställts som redan nu ligger för
patentregistrering. C-RAD avser även att genomföra en kundanpassning av GEMini
för att bättre tillgodose marknadens krav samt för att bevaka och
vidareutveckla C-RADs patentportfölj. 

 

Rörelsekapital: C-RADs expansionsplan kommer att innebära en ökad försäljning
och därmed även en ökad kapitalbindning till följd av större lager och
fordringar. 

Förestående kapitaltillskott är en förutsättning för att C-RAD skall kunna
genomföra den planerade expansionsplanen fullt ut. 

Åtagande från större aktieägare 

C-RADs största ägare Inter Life Science AB har meddelat sin avsikt att utan
ersättning utnyttja sin pro rata-andel för teckning av nya aktier i
företrädesemissionen. Därtill har teckningsförbindelser erhållits från
huvudaktieägarna Erik Hedlund, Anders Brahme och ITEM Development AB som har
förbundit sig att utan ersättning teckna av nya aktier i företrädesemissionen.
Därmed är företrädesemissionen säkerställd till 32,3 procent av befintliga
aktieägare. 

Preliminär tidsplan 

27 januari 2010: Sista dag för handel med B-aktien inklusive företrädesrätt att
deltaga i företrädesemissionen 

29 januari 2010: Beräknad dag för offentliggörande av prospektet 

1 februari 2010: Avstämningsdag för att deltaga i företrädesemissionen, det
vill säga aktieägare som denna dag är registrerade i C-RADs aktiebok kommer att
erhålla teckningsrätter för deltagande i företrädesemissionen 

8 - 26 februari 2010: Teckningsperiod för företrädesemissionen samt period för
anmälan om teckning i den riktade emissionen 

15 - 23 februari 2010: Handel med teckningsrätter 

5 mars 2010: Preliminärt datum för offentliggörande av emissionsutfallet 

8 mars 2010: Beräknad första dag för handel på First North Premier 

Finansiell och legal rådgivare 

Mangold Fondkommission AB har anlitats som finansiell rådgivare till C-RAD.
White & Case Advokat AB har anlitats som legal rådgivare. 

Kontakt 

Erik Hedlund, CEO C-RAD AB, Telefon: +46-18-66 69 31, E-mail:
erik.hedlund@c-rad.se 
Close Menu