Skip to main content

C-RAD AB: Publicerar tilläggsprospekt

 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland eller Sydafrika eller något annat land där distribution av detta pressmeddelande skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare handlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt utan ett offentliggörande av ett tilläggsprospekt i enlighet med svenska lagar och regler.

  

Pressmeddelande, Uppsala, 2011-10-10

 

 

C-RAD offentliggör tilläggsprospekt

C-RAD AB (”C-RAD” eller ”Bolaget”) offentliggör idag tillägg till prospektet avseende Bolagets företrädesrättsemission. Tilläggsprospektet föranleds av att C-RAD den 7 oktober 2011 har offentliggjort pressmeddelandet ”C-RAD is pleased to announce a state of the art respiratory gating solution for Varian users”.

Tilläggsprospektet finns nu tillgängligt på C-RADs hemsida www.c-rad.se, samt på Remiums hemsida www.remium.com. I pappersform finns tilläggsprospektet tillgängligt från och med den 10 oktober 2011 på C-RADs och Remiums kontor och kan på begäran erhållas kostnadsfritt.

 

För mer information
Erik Hedlund, VD C-RAD

Telefon: 018- 66 69 31

erik.hedlund@c-rad.se

Om C-RAD

C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad strålterapi. Koncernen erbjuder produkter och lösningar för patientpositionering, tumörlokalisering och system för strålterapi. Slutkunder är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling sker i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är placerat i Östersund medan de övriga företagen är lokaliserade i Uppsala. C-RAD Incorporated som ligger i Chicago, IL ansvarar för försäljning på den nordamerikanska marknaden. Antalet anställda är för närvarande 21 personer. Aktiviteterna i C-RAD har sitt ursprung från forskning och utveckling vid Karolinska Institutet i Solna. Försäljningen av Bolagets första produkt, C-RAD Sentinel, inleddes 2007. Samarbetsavtal har tecknats med det svenska företaget Elekta och det belgiska bolaget IBA. C-RAD representeras av distributörer specialiserade inom strålterapi på större marknader. C-RAD är sedan mars 2010 noterat på NASDAQ OMX First North Premier. Mangold Fondkommission AB är C-RADs Certified Adviser.

 

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i C-RAD. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i C-RAD kommer endast att ske genom det prospekt som C-RAD tidigare har offentliggjort och som tilläggsprospektet relaterar till.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller tillämplig lag i annat land.

 

 

 

Close Menu