Skip to main content

C-RAD AB (publ), Kvartal 1 januari- 31 mars 2010

C-RAD AB (publ), Kvartal 1 januari- 31 mars 2010
Väsentliga händelser under perioden                       

- Detektorsystemet GEMini ED är frisläppt för försäljning            
- 6 Sentinelsystem har beställts av Swedish Medical Center i Seattle USA    
- IBA Dosimetry har för 2010 lagt en avropsorder på 1400 dioddetektorer till ett
värde av 4,3 MSEK                                
- C-RAD har anställt 3 nya medarbetare inom försäljning, utveckling och     
tillverkning                                  
- Nyemission övertecknades med 35 %                       
- C-RAD´s B-aktie är sedan mars 2010 listad på NASDAQ OMX First North Premier  
- Orderingången uppgick till 6 MSEK                      
- Resultat efter skatt -1 608 tkr (- 2 569)                   
- Resultat per aktie efter skatt -0,16 kr (-0,27)                
- Rörelseresultat -1 462 tkr (- 2 426)                     
- Soliditet 72 % (76)                              
- Likvida medel 12 225 tkr (9 777)                       
- Antal anställda under perioden uppgick i medeltal till 19 personer (18)    


Väsentliga händelser efter periodens utgång                   
- Stort intresse för C-RAD Sentinel vid fysikermöten i Skandinavien       
- Nya distributörer på de viktiga tillväxtmarknaderna Indien och Kina     
- Kliniska rapporter från referensinstallationer i Italien och Sverige     
- C-RAD flyttar till nya ändamålsenliga lokaler                 


Kommentar från Erik Hedlund, VD i C-RAD AB, angående företagets verksamhet:   
”Den intensiva inledningen på 2010 har inneburit stora utmaningar för C-RAD´s  
medarbetare. Förutom planerade aktiviteter för de båda systemen GEMini och   
Sentinel har IBA´s diod detektorverksamhet tagits över och integrerats med   
C-RAD´s övriga verksamhet. Direktförsäljningen i Skandinavien har utökats med  
nya produkter. Orderingången har utvecklats väl. .               
Dessutom har en större emission genomförts. Förtroendet från aktieägarna    
möjliggör en forcering av marknads- och utvecklingssatsningarna under det    
kommande året. Större marknader kommer att i ökande utsträckning att bearbetas 
med egen personal. Samarbetet med partner kommer att breddas.”         

                                        
C-RAD AB (publ)                                 
Kvartalsrapport                                 
1 januari-31 mars 2010                             
Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.          
Styrelsen och verkställande direktören för C-RAD AB (publ) får härmed avge   
kvartalsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010.             
Företaget                                    
C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad     
strålbehandling. Gruppen tillhandahåller produkter och system för positionering,
tumörlokalisering och strålbehandling. Slutkunder är strålbehandlings-kliniker 
över hela världen.                               
All produktutveckling sker i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB,   
C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är placerat i    
Östersund medan de övriga företagen har sin verksamhet i Uppsala. Totalt är 19 
personer för närvarande anställda i företagen.                 
Verksamheterna i C-RAD AB har sitt ursprung i forskning och utveckling från   
Karolinska Institutet i Solna och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.   
Avknoppningarna har genomförts under perioden 2001 till 2004.          
C-RAD´s lösningar är speciellt utvecklade för de avancerade behandlingsmetoderna
inom strålterapi.                                
Moderbolaget C-RAD ABs B-aktie listades på Aktietorget juli 2007. Den 15    
februari 2010 godkändes C-RAD för upptagande till handel på NASDAQ OMX First  
North Premier. Första dag för handel med C-RAD's B-aktie på First North Premier 
var den 8 mars 2010. Mangold Fondkommission har utsetts till C-RAD's Certified 
Adviser.                                    
Väsentliga händelser under året                         
- GEMini ED för användning i MV- området har uppnått ställda krav och frisläppts
för försäljning. Utvecklingen, som har bedrivits sedan 2005, har erbjudit stora
tekniska utmaningar för medarbetarna i Östersund. Teknologin erbjuder unika   
fördelar avseende energiområde, snabbhet, bildkvalitet och stråltålighet. Samtal
förs med ett flertal företag inom strålterapiområdet.              
- C-RAD har fått den enskilt största ordern på Sentinel från Swedish Medical  
Center i Seattle. 6 system kommer att installeras under andra halvåret 2010.  
Beställningen är ett resultat av samarbetet med Elekta.             
- Från Januari 2010 ansvarar C-RAD Imaging AB för utveckling och tillverkning av
IBA´s dioddetektorer. IBA har för 2010 lagt en avropsorder på tillverkning av  
1400 detektorer till ett värde av 4,3 MSEK.                   
- Som ett resultat av avtalen med IBA har tre nya medarbetare anställts. Två av 
dessa arbetar inom tillverkning och utveckling. En medarbetare har anställts för
att på heltid bearbeta strålterapi-klinikerna i Skandinavien.          
Försäljningsansvaret inkluderar C-RAD´s system, IBA´s dosimetriprodukter samt  
ett säkerhetssystem från ett finskt företag.                  
- Under mars 2010 genomfördes en nyemission. Intresset var stort och emissionen 
övertecknades med 35 %. Styrelsen beslutade att fullt ut utnyttja det beviljade 
mandatet av stämman. Därmed tecknades aktier till ett värde av 30.2 MSEK, varav 
12.4 MSEK som en företrädesemission och 17.8 MSEK som en riktad emission.    
Dessutom försvarade Norrlandsfonden sin position i bolaget genom teckning av ett
nytt konvertibel-lån på 1.8 MSEK.                        
- Sedan 8 mars 2010 handlas C-RAD´s B-aktie på NASDAQ OMX First North och deras 
Premiersegment. Premiersegmentet är avsett för bolag, som redovisar enligt IFRS 
och som har för avsikt att senare söka notering på huvudlistan.         
                                        
Väsentliga händelser efter perioden                       
- C-RAD Sentinel har visats vid fysiker möten i samtliga nordiska länder.    
Intresset har varit stort för C-RAD´s lösningar för att säkerställa hög     
precision.                                   
- Sedan samarbetet med det tyska bolaget LAP tills vidare avbrutits har C-RAD  
valt att teckna nya distributörsavtal för de snabbt växande marknaderna i Indien
och Kina. För Indien har avtal tecknats med Rosalina, som är specialiserat inom 
strålterapi. För bearbetning av centrala och norra Kina har avtal tecknats med 
Kanglida, som har säte i Beijing                        
- Ett viktigt hjälpmedel vid marknads-föringen av C-RAD´s produkter är kliniska 
rapporter. Två kliniska rapporter har publicerats. En första studie       
presen-terades av kliniker i Lund vid ett användarmöte arrangerat av      
Tomo-therapy. Rapporten visar på betydande tidsbesparingar, hög precision och  
lägre dos till frisk vävnad vid användning av Sentinelsystemet. Den andra    
studien, som utfördes i Careggi i Italien, är mycket omfattande och har pågått 
under ett år. Studien visar på hög precision och lägre dos till frisk vävnad vid
användning av Sentinel.                             
- Som ett resultat av avtalen med IBA flyttar C-RAD till större och mer     
ändamålsenliga lokaler. Dessa specialutrustas med laboratorier för att uppfylla 
de högt ställda krav, som gäller inom strålterapiområdet.            
- Orderstocken av Sentinel vid rapportdatum uppgår till 11 system.       

Finansiell utveckling under januari till mars 2010               

Koncernens omsättning uppgick till 2 779 tkr (1 028) under första kvartalet   
2010. En förbättring med 170% som beror av både ökad orderingång på Sentinel  
jämfört med samma period föregående år samt omsättning från de tillkommande   
verksamhetsgrenarna IBAs dioddetektorer och dosimetriprodukter.         

Rörelseresultatet uppgår till - 1 462 tkr (- 2 462) vilket är en klar      
förbättring jämfört med föregående år som förklaras av ökad omsättning.     
Resultatet för årets första kvartal uppgick till - 1 608 (- 2 569) tkr.     

Koncernens likvida medel uppgick per 31 mars 20109 till 12 225 (9 777) tkr.  
Kassaflödet uppgick till 8 244 (-6 571) tkr. Det positiva kassaflödet beror till
största delen på en dellikvid från den emission bolaget genomförde under    
feb-mars 2010.                                 

Dotterbolaget, C-RAD Positioning AB, har under rapportperioden gjort      
avskrivningar på sin del av aktiverad utveckling i koncernen med 624 tkr (499). 
Totalt för koncernen har 2 115 tkr (2 495) aktiverats avseende arbete för egen 
utveckling under årets första kvartal. De totala investeringarna i balanserade 
utgifter uppgick till 33 257 tkr (27 857) tkr.                 


Nya redovisningsprinciper                            
IAS 1 Utformning av finansiella rapporter tillämpas i omarbetad form från den 1 
januari 2009. Ändringen får som följd att intäkter och kostnader som tidigare  
redovisades direkt mot eget kapital nu ska redovisas i anslutning till     
resultaträkningen.                               

IFRS 8 Rörelsesegment tillämpas från den 1 januari 2009. Standarden innebär att 
redovisningen av rörelsesegmenten anpassas till den rapportering som ledningen 
använder internt för uppföljning av verksamheten.                

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer                    
Bolagets balanserade utgifter för utveckling och patent uppgår till 33 Mkr, där 
12 Mkr avser Sentinel och 20 Mkr är hänförliga till GEMini. Resterande 1 Mkr  
avser                                      
patentkostnader i C-RAD Innovation AB. Skulle C-RADs satsning på utvecklingen av
GEMini och Sentinel misslyckas kan bolaget tvingas skriva ner delar av eller  
hela andelen av aktiverade utvecklingskostnader.                

Personal                                    
Antalet anställda i koncernen uppgick per 31 mars 2010 till 19 (18) personer.  

Transaktion med närstående                           
C-RAD Positioning AB har tidigare beställt enstaka hårdvarudelar från      
ScandiFlash AB till produkten C-RAD SentinelTM. Då ScandiFlash AB uppfyller   
ställda kvalitetskrav kommer de fortsättningsvis att användas för        
serieleveranser av dessa hårdvarudelar. Erik Hedlund, VD C-RAD AB, äger 30 % i 
ScandiFlash AB.                                 

Framtidsutsikter                                
Företaget befinner sig i en intensiv produktlanseringsfas med fluktuerande   
försäljning från kvartal till kvartal.                     
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Resultaträkningar koncernen                           
--------------------------------------------------------------------------------
| (Belopp i tkr)      | 2010   | 2009    |  2009  | 2008   |  |
|             | jan-mars | jan-mars  | jan-dec | jan-dec |  |
|             | (3 mån) | (3 mån)  | (12 mån) |     |  |
|             |     |      |      | (12 mån) |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsens intäkter    |     |      |      |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoomsättning     | 2 779  | 1 028   | 4 899   | 1 291  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktiverat arbete för   | 2 115  | 2 495   | 7 473   | 9 594  |  |
| egen räkning       |     |      |      |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga rörelseintäkter  | 90    | 110    | 494    | 126   |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsens kostnader   |     |      |      |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Inköpta varor o tjänster | -761   | -324    | -2 943  | -1 251  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga externa kostnader | -1 661  | -1 496   | -4 479  | -5 700  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Personalkostnader    | -3 322  | -3 589   | -12 705  | -13 309 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar mat.    | -702   | -650    | -2 651  | -1 364  |  |
| anl.tillg        |     |      |      |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga rörelsekostnader | -    | -     | -13    | -14   |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat     | - 1 462 | - 2 426  | -9 925  | -10 627 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella intäkter och | -146   | -143    | -326   | -95   |  |
| kostnader        |     |      |      |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat före skatt   | -1 608  | -2 569   | -10 251  | -10 722 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skatt på årets resultat |     |      | -     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIODENS RESULTAT    | -1 608  | -2 569   | -10 251  | -10 722    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övrigt totalresultat   | -1 608  | -2 569   |     0 | -10 722    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Periodens totalresultat | -1 608  | -2 569   | -10 251  | -10 722    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Balansräkningar koncernen                            
--------------------------------------------------------------------------------
| (Belopp i tkr)      |   2010 |   2009 |     2009 |    2008 |
|             |  31 mars | 31 mars |    31 dec |    31dec |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tillgångar        |      |     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriella tillgångar |  33 257 |  27 857 |    31 598 |   25 851 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiella tillgångar  |    578 |   348 |     580 |     407 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella tillgångar  |    106 |   764 |     106 |     764 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varulager        |   2 237 |  1 024 |    2 293 |    1 194 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kortfristiga fordringar |   5 325 |  3 141 |    6 279 |    3 819 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvida medel      |  12 225 |  9 777 |    3 981 |   16 349 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa tillgångar     |  53 728 |  42 911 |    44 837 |   48 383 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital och skulder |      |     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital       |  38 593 |  32 624 |    29 816 |   35 049 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Långfristiga skulder   |   8 036 |  5 428 |    7 002 |    4 273 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kortfristiga skulder   |   7 099 |  4 859 |    8 019 |    9 061 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa eget kapital och  |  53 728 |  42 911 |    44 837 |   48 383 |
| skulder         |      |     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Nyckeltal           |   2010 |   2009 |   2009 |   2008 |
|                |  31 mars |  31 mars |  31 dec |  31 dec |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antal utestående aktier A   | 1 302 810 | 1 302 810 | 1 302 810 |  1 302 |
|                |      |      |      |   810 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antal utestående aktier B   | 9 624 399 | 8 218 644 | 8 673 190 |  8 218 |
|                |      |      |      |   644 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Genomsnittligt antal aktier  |  10 031 | 9 521 454 | 9 948 727 |  8 370 |
|                |    170 |      |      |   781 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Genomsnittligt antal aktier  |  11 066 |  10 379 |  10 668 |  9 130 |
| efter utspädning       |    439 |    523 |    803 |   450 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soliditet 1          |   72 % |   76 % |   67 % |   72 % |
|                |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat per aktie före    |   -0,16 |   -0,27 |  - 1,06 |  - 1,28 |
| utspädning          |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat per aktie efter   |   -0,15 |   -0,25 |  - 0,96 |  - 1,17 |
| utspädning          |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital per aktie före  |   3,53 |   3,43 |   2,99 |   3,68 |
| utspädning          |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital per aktie efter |   3,49 |   3,14 |   2,79 |   3,85 |
| utspädning          |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsemarginal 2       |   Neg. |   Neg. |   Neg. |   Neg. |
--------------------------------------------------------------------------------

Rapportering av segment - koncernen                       
Koncernen har sedan 1 januari 2009 implementerat IFRS 8 Rörelsesegment.     
Koncernledningen har analyserat den interna rapporteringen och fastställt att  
koncernens verksamhet styrs och utvärderas baserat på följande segment:     
Positioning: Laserskanner för patientpositionering vid strålbehandling.     
Imaging: 	 Detektorplatta för identifikation av en cancertumörs läge innan   
strålbehandling.                                
           Dioddetektorer för användning inom dosimetri.       
Innovation: System för extern strålbehandling.                 
	                                        
	                                        
--------------------------------------------------------------------------------
| (Belopp i tkr)   |  jan-mars |  jan-mars |    2009 |     2008 |
|           |    2010 |    2009 |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intäkter per    |       |       |      |        |
| segment       |       |       |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Positioning     |    1 667 |    1 028 |   4 899 |     1 291 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Imaging       |    1 112 |      0 |     0 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Innovation     |      0 |      0 |     0 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |    2 779 |    1 028 |   4 899 |     1 291 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoresultat per |       |       |      |        |
| segment       |       |       |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Positioning     |    1 284 |     769 |   3 634 |      954 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Imaging       |     792 |      0 |     0 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Innovation     |      0 |      0 |     0 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kundfordringar   |       |       |      |        |
| fördelade per    |       |       |      |        |
| segment       |       |       |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Positioning     |    2 753 |    1 399 |   3 713 |     1 159 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Imaging       |     459 |      0 |     0 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Innovation     |      0 |      0 |     0 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intäkter fördelade |       |       |      |        |
| per geografisk   |       |       |      |        |
| marknad       |       |       |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning     |       |       |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skandinavien    |     76 |      0 |    941 |      887 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Europa       |    1 036 |    1 028 |   2 202 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| USA         |      0 |      0 |   1 756 |      404 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asien        |    1 667 |      0 |     0 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |    2 779 |    1 028 |   4 899 |     1 291 |
--------------------------------------------------------------------------------

Kassaflöden koncernen                              
--------------------------------------------------------------------------------
| (Belopp i tkr)       |   2010 |   2009 |    2009 |    2008 |
|              | jan-mars | jan-mars |  jan-dec |  jan-dec |
--------------------------------------------------------------------------------
| Den löpande verksamheten  |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat      |  -1 462 |  -2 426 |  - 9 924 |  - 10 647 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Justering för poster som  |    702 |    650 |   2 651 |   1 365 |
| inte ingår i kassaflödet  |      |      |      |      |
| mm             |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erhållen ränta       |     - |     - |     - |    375 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erlagd ränta        |   -146 |   -143 |    -326 |    -470 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassaflöde löpande     |   -906 |  -1 919 |  - 7 599 |  - 9 377 |
| verksamhet före förändring |      |      |      |      |
| rörelsekapital       |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring i        |  -2 411 |    189 |  - 1 127 |   - 679 |
| rörelsekapital       |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassaflöde från löpande  |  -3 317 |  -1 730 |  - 8 726 |  -10 056 |
| verksamheten        |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassaflöde         |  -2 358 |  -2 597 |   -7 914 |  - 12 697 |
| investeringsverksamheten  |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassaflöde         |  13 919 |  -2 244 |   4 272 |   17 438 |
| finansieringsverksamheten |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Periodens kassaflöde    |   8 244 |  - 6 571 |  - 12 368 |  - 5 314 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvida medel periodens  |   3 981 |  16 349 |   16 349 |   21 663 |
| början           |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvida medel periodens  |  12 225 |   9 778 |   3 981 |   16 349 |
| slut            |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
Förändring i eget kapital koncernen                       
--------------------------------------------------------------------------------
| (Belopp i tkr)         |  2010  |  2009  |    2009 |  2008  |
|                | jan-mars | jan-mars |  jan-dec | jan-dec |
|                | (3 mån) | (3 mån) |      | (12 mån) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ingående balans årets början  |  29 816 |  35 049 |   35 049 |  31 659 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nyemission           |  12 366 |     |   5 000 |  14 722 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emissionsutgifter       |  -1 947 |     |    -23 |   -777 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teckningsoptioner C-RAD AB   |     |     |     - |   270 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital konvertibellån  |   -34 |   144 |     41 |   -102 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Periodens resultat       |  -1 608 |  -2 569 |  -10 251 | -10 723 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Utgående balans vid periodens |  38 593 |  32 624 |   29 816 |  35 049 |
| slut              |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Redovisningsprinciper                              
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial  
Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board 
(IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting     
Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts EG-kommissionen för     
tillämpning inom EU.                              
Denna delårsrapport är upprättad för koncernen i enlighet med IAS 34      
Delårsrapportering och Årsredovisningslagen.                  
Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i   
årsredovisningen 2009.                             


Kommande rapporttillfälle                            
Delårsrapport kvartal 2 2010 publiceras den 24 augusti 2009.          

Delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning 
och resultat samt beskriver västentliga risker och osäkerhetsfaktorer som    
koncernen står inför. Rapporten har ej granskats av bolagets revisor.      


Uppsala 28 maj 2010                               

Börje Bengtsson               Erik Hedlund     
Styrelseordförande             Verkställande direktör 
                      Styrelseledamot

Mats Thorén                 Anders Brahme    
Styrelseledamot               Styrelseledamot   

Bengt Lind                                   
Styrelseledamot                                 
C-RAD AB (publ)                                 
Bredgränd 14                                  
753 20 Uppsala                                 
Telefon 018 - 66 69 30                             
Hemsida www.c-rad.se                              
Org. nr. 556663-9174
Close Menu