Skip to main content

C-RAD AB. Offentliggör prospekt

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland eller Sydafrika eller något annat land där distribution av detta pressmeddelande skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare handlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt utan ett offentliggörande av ett emissionsbeslut i enlighet med svenska lagar och regler.

 

Pressmeddelande 2011-09-30

 

C-RAD offentliggör prospekt

C-RAD AB (”C-RAD” eller ”Bolaget”), offentliggör idag prospektet avseende Bolagets företrädesrättsemission, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Den 15 september 2011 beslutade styrelsen i C-RAD att, i enlighet med årsstämmans bemyndigande från den 25 maj 2011, genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (”Erbjudandet”). Därutöver har styrelsen inom ramen för bemyndigandet fattat beslut om att emittera ytterligare 1 111 111 aktier villkorat av att Erbjudandet övertecknas.

Erbjudandets prospekt finns nu tillgängligt på C-RADs hemsida www.c-rad.se, samt på Remiums hemsida www.remium.com. I pappersform finns prospektet tillgängligt från och med den 30 september 2011 på C-RADs och Remiums kontor och kan på begäran erhållas kostnadsfritt.

På C-RADs hemsida www.c-rad.se, finns nu även en videopresentation tillgänglig där Bolagets VD Erik Hedlund kommenterar Erbjudandet.

 

För mer information
Erik Hedlund, VD C-RAD

Telefon: 018- 66 69 31

erik.hedlund@c-rad.se

  

Om C-RAD

C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad strålterapi. Koncernen erbjuder produkter och lösningar för patientpositionering, tumörlokalisering och system för strålterapi. Slutkunder är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling sker i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är placerat i Östersund medan de övriga företagen är lokaliserade i Uppsala. C-RAD Incorporated som ligger i Chicago, IL ansvarar för försäljning på den nordamerikanska marknaden. Antalet anställda är för närvarande 21 personer. Aktiviteterna i C-RAD har sitt ursprung från forskning och utveckling vid Karolinska Institutet i Solna. Försäljningen av Bolagets första produkt, C-RAD Sentinel, inleddes 2007. Samarbetsavtal har tecknats med det svenska företaget Elekta och det belgiska bolaget IBA. C-RAD representeras av distributörer specialiserade inom strålterapi på större marknader. C-RAD är sedan mars 2010 noterat på NASDAQ OMX First North Premier. Mangold Fondkommission AB är C-RADs Certified Adviser.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i C-RAD. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i C-RAD kommer endast att ske genom det prospekt som C-RAD nu har offentliggjort.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller tillämplig lag i annat land.

 

 

 

 

Close Menu