Skip to main content

C-RAD AB: Informationsträffar

 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland eller Sydafrika eller något annat land där distribution av detta pressmeddelande skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare handlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt utan ett offentliggörande av ett emissionsbeslut i enlighet med svenska lagar och regler.

 

Pressmeddelande, Uppsala, 2011-10-05

 

C-RAD inbjuder till informationsträffar i Göteborg, Uppsala och Stockholm

C-RAD genomför en företrädesrättsemission och inbjuder därför till informationsträffar i Göteborg, Uppsala och Stockholm. Bolaget presenteras av VD Erik Hedlund.

Informationsträffar

Göteborg
Datum: Måndagen den 10 oktober, 2011
Tid: Klockan 17:30 – 20:00
Plats: Elite Plaza Hotel, Västra Hamngatan 3
OSA: Senast klockan 12:00 den 9 oktober, 2011 via e-post till
event@remium.com

Uppsala
Datum: Tisdagen den 11 oktober, 2011
Tid: Klockan 17:30 – 20:00
Plats: Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23
OSA: Senast klockan 12:00 den 10 oktober, 2011 via e-post till event@remium.com

Stockholm
Datum: Onsdagen den 12 oktober, 2011
Tid: Klockan 17:30 – 20:00
Plats: Remium, Kungsgatan 12-14
OSA: Senast klockan 12:00 den 11 oktober, 2011 via e-post till event@remium.com

Antalet platser är begränsat och vi ber intresserade att anmäla sitt intresse så snart som möjligt.

 

Villkoren av erbjudandet i sammandrag

 

  • Företrädesrätt för befintliga aktieägare: Fem (5) befintliga aktier, oavsett serie, berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B

  

  • Teckningskurs: 9,00 SEK per aktie

 

  • Teckningstid: 4 oktober – 18 oktober 2011

 

  • Handel med teckningsrätter: 4 oktober – 13 oktober 2011

 

  • Teckning med företrädesrätt: Teckning sker under teckningstiden genom samtidig betalning

 

  • Teckning utan företrädesrätt: Anmälan om önskemål om teckning skall ske under teckningstiden, det vill säga senast klockan 15:00 den 18 oktober 2011

 

  • Betalning av aktier tecknade utan företrädesrätt: Betalning skall ske enligt utskickad avräkningsnota

 

  • Övertilldelningsoption om högst 10 MSEK

 

Erbjudandets prospekt finns tillgängligt på C-RADs hemsida www.c-rad.se, samt på Remiums hemsida www.remium.com. I pappersform finns prospektet tillgängligt på C-RADs och Remiums kontor och kan på begäran erhållas kostnadsfritt.

 

På C-RADs hemsida www.c-rad.se, finns även en videopresentation tillgänglig där Bolagets VD Erik Hedlund kommenterar Erbjudandet.

 

För mer information
Erik Hedlund, VD C-RAD

Telefon: 018- 66 69 31

erik.hedlund@c-rad.se

Om C-RAD

C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad strålterapi. Koncernen erbjuder produkter och lösningar för patientpositionering, tumörlokalisering och system för strålterapi. Slutkunder är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling sker i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är placerat i Östersund medan de övriga företagen är lokaliserade i Uppsala. C-RAD Incorporated som ligger i Chicago, IL ansvarar för försäljning på den nordamerikanska marknaden. Antalet anställda är för närvarande 21 personer. Aktiviteterna i C-RAD har sitt ursprung från forskning och utveckling vid Karolinska Institutet i Solna. Försäljningen av Bolagets första produkt, C-RAD Sentinel, inleddes 2007. Samarbetsavtal har tecknats med det svenska företaget Elekta och det belgiska bolaget IBA. C-RAD representeras av distributörer specialiserade inom strålterapi på större marknader. C-RAD är sedan mars 2010 noterat på NASDAQ OMX First North Premier. Mangold Fondkommission AB är C-RADs Certified Adviser.

 

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentlig-gjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i C-RAD. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i C-RAD kommer endast att ske genom det prospekt som C-RAD nu har offentliggjort.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller tillämplig lag i annat land.

 

Close Menu