Skip to main content

C-RAD AB: Extra bolagsstämma

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C-RAD AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C-RAD AB (publ)

 

Aktieägarna i C-RAD AB (publ), org. nr 556663-9174, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 30 november 2012 klockan 13 i Bolagets lokaler på Bredgränd 18, Uppsala.

 

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste:

 

  1. dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är fredag den 23 november 2012. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före fredag den 23 november 2012 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman.

 

  1. dels anmäla deltagandet till Bolaget senast måndagen den 26 november. Anmälan om deltagande i stämman görs via fax till 018-12 69 30, via e-post till info@c-rad.se alternativt via brev till C-RAD AB (publ), Bredgränd 18, 753 20 Uppsala. Anmälan skall omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste en skriftlig fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda före stämman.

 

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringsmän.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
  8. Stämmans avslutande.

 

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 15 868 820 stycken, varav 1 225 810 aktier är av serie A och 14 643 010 aktier är av serie B. Varje aktie av serie A medför tio (10) röster och varje aktie av serie B medför en (1) röst. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per den 16 november 2012 till 26 901 110 stycken. Bolaget äger inga egna aktier.

 

Förslag till beslut:

Punkt 7: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår stämman att bemyndiga styrelsen att, intill slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av nya aktier av serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger 3 100 000 kr. Det föreslås att styrelsen bemyndigas att besluta att nyemissioner skall kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning. Styrelsens skäl för bemyndigandet är att på ett snabbt och effektivt sätt möjliggöra och finansiera ett avsett företagsförvärv. Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen eller verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

 

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkten 7 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

Övriga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängligt hos Bolaget, Bredgränd 18, Uppsala och på Bolagets hemsida, www.c-rad.se, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

 

 

Uppsala i november 2012

 

C-RAD AB (publ)

 

Styrelsen

 

Close Menu