Skip to main content

C-RAD AB – Delårsrapport januari – september 2017

C-RAD FÖRDUBBLAR ORDERSTOCKEN TILL 140 (68) MKR
Väsentliga händelser under perioden juli-september 2017

C-RAD FÖRDUBBLAR ORDERSTOCKEN TILL 140 (68) MKR

Väsentliga händelser under perioden juli-september 2017

 

        KVARTALET JULI – SEPTEMBER 2017

·        Orderingång: 55,5 (28,2) Mkr, +97%.

o    Elekta, Nya Karolinska Solna, Sverige: 21 Mkr

o    University Medical Center Freiburg, Tyskland: 7,8 Mkr

·        Intäkter: 33,2 (22,5) Mkr, +48%.

·        EBITDA: -0,3 (-6,4) Mkr.

·        Rörelseresultat: -1,4 (-7,9) Mkr.

·        Resultat per aktie: -0,05 (-0,29) kr.

·        Positivt operativt kassaflöde om 10,0 (-13,9) MKr

 

Kommentarer från Tim Thurn, VD:

 

C-RAD fortsätter att växa och kan även för det tredje kvartalet uppvisa en ansenlig tillväxt av både orderingång och intäkter. Orderingången fördubblades och intäkterna ökade med hela 48 procent jämfört med samma period föregående år. Dessa resultat reflekterar den positiva trend vi nu ser och som kommer att fortsätta att driva långsiktig tillväxt,  i linje med vår strategi.

Utvecklingen av 2017 hittills har inneburit en tillväxt av orderingången om 103 procent, medan intäkterna har ökat med 64 procent. Detta vittnar om en kontinuerligt ökande efterfrågan på C-RADs innovativa lösningar på marknaden och stora möjligheter för bolaget.  

EMEA-regionen uppvisade den största tillväxten avseende orderingång under kvartalet med en ökning på över 300 procent jämfört med föregående år. Vi har mottagit två stora ordrar från prestigefulla kunder med ett totalt värde på över 29 Mkr – en order för Nya Karolinska Solna i Stockholm och en från University Hospital i Freiburg, Tyskland. Ordern för det nybyggda universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna – den största ordern i C-RADs historia – innehåller både C-RADs högteknologiska ytskanningslösning liksom andra produkter som C-RAD verkar som distributör för.

Orderboken uppgår till totalt 140 Mkr, varav omkring 100 Mkr för produkter och 40 Mkr för Life Cycle Business-tjänster (Service och support), en fördubbling jämfört med föregående år. 80 procent av orderstocken för produkter realiseras normalt sett som intäkter inom ett år, medan serviceavtal i genomsnitt löper över fem år och 6,0 MKr förväntas intäktsföras inom de närmsta 12 månaderna.  

Ökande intäkter, en hög bruttovinstmarginal om 59 procent och en stabil kostnadsbild har tillsammans lett till en drastisk ökning av EBITDA jämfört med samma period föregående år. Reultatet av våra investeringar i den internationalla säljstyrkan och en strategisk tillväxt av försäljningsorganisationen innebär också att vi har levererat ett positivt operativt kassaflöde i det tredje kvartalet. 

I September deltog C-RAD på the American Society for radiation Therapy and Oncologys årlig konferens (ASTRO) i San Diego. Kunder fick på mässan möjlighet att uppleva våra existerande produkter, men också få information om två nya produkter som presenterades för första gången.  cPatient är en teknologisk innovation, ett optisk system som möjliggör patientidentifiering inför behandling baserad på ansiktsigenkänning. Detta är ytterligare ett steg för att öka säkerheten i behandlingen. Den andra produkten, cConnect, är en onlineplattform för servicetjänster för att öka systemens driftstid med hjälp av preventiv serviceanalys.  

C-RADs utveckling under 2017 är mycket uppmuntrande. Framgången ger en positiv signal om långsiktig efterfrågan, samtidigt som vi även fortsatt kan förvänta oss volatilitet mellan kvartalen. Den pådrivande faktorn bakom denna utveckling är en ökad medvetenhet om behovet av exakta patientpositioneringslösningar inom strålterapin. Marknadens acceptans av C-RADs produkter och den positiva effekt på behandlingskvalitén som de medför innebär att det är patienterna som gynnas mest. C-RAD är i en mycket bra position och förser cancercentren med beprövad, innovativ lösning som förbättrar cancervården, säger Tim Thurn, VD på C-RAD.

 

 

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 47 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats.. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

 

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

 

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 8:30 CET.

 

Close Menu