Skip to main content

C-RAD AB – Delårsrapport januari-juni 2018

POSITIVT KVARTALSRESULTAT, INTÄKTERNA ÖKAR MED 61%

       
 KVARTALET APRIL-JUNI 2018

  • Orderingång: 56,4 (49,3) Mkr, +14%.
  • Intäkter: 51,9 (32,2) Mkr, +61%.
  • Rörelseresultat: 2,0 (-4,1) Mkr.
  • Resultat efter skatt: 1,6 (-4,3).
  • Resultat per aktie: 0,05 (-0,14) kr.
  • Optionsprogram 2018/2021 fulltecknat

       

Kommentarer från Tim Thurn, VD:

AVSEVÄRD INTÄKTSÖKNING

Vi stänger det andra kvartalet med en avsevärd intäktsökning, ett positivt rörelseresultat och en ansenlig tillväxt av orderingången. Dessa resultat bekräftar marknadens ständigt ökande efterfrågan på C-RADs teknologi och ett konsekvent genomförande av vår tillväxtstrategi.

Det andra kvartalet avslutades med 51,9 Mkr i intäkter, en ökning med 61 procent jämfört med samma period 2017 och en ökning med 54 procent jämfört med det första kvartalet 2018. Orderingången
ökade med 14 procent till 56,4 Mkr för vår totala produktportfölj under kvartalet. Orderingången för våra Laserprodukter ökade med 103 procent medan vår största produktkategori – Positioneringsprodukter
– ökade med 33 procent. Detta är mycket positivt då denna kategori utgör grunden för våra kortsiktiga intäkter samt ger möjlighet till merförsäljning i form av servicekontrakt. Under samma period förbättrades rörelseresultatet från -4,1 Mkr 2017 till 2,0 Mkr under 2018. Detta är ett mycket uppmuntrande resultat och understryker den positiva trend som vi har sett under de senaste kvartalen.

En stor del av den order från NKS Stockholm som ingick i orderingången dels i det tredje kvartalet 2017 samt i det första kvartalet 2018 har levererats och installerats under kvartalet. Omkring 12 Mkr av kvartalets intäkter är hänförliga till produkter som C-RAD säljer som nordisk distributör för andra leverantörer av strålterapiutrustning.Bruttomarginalen för dessa distributionsprodukter är betydligt lägre än vid försäljning av C-RADs egna produkter. Bruttomarginalen på C-RAD produkterna ligger kvar på omkring 60 procent. Detta förklarar varför bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 53 procent.

I linje med vår tillväxtstrategi har vi fortsatt att öka våra investeringar i forskning och utveckling, med syfte att stärka vårt kunderbjudande genom att komplettera vår nuvarade produktportfölj med nya intressanta produkter, och att även fortsättningsvis kunna erbjuda spjutspetsteknologi som ger C-RAD en konkurrensmässig fördel.

För hela perioden januari till juni ser vi en ökning av orderingången för APAC-regionen samt EMEA om 191 procent respektive 52 procent, jämfört med samma period föregående år. För den nordamerikanska
marknaden har orderingången minskat med 50 procent. Detta resultat är lägre än förväntat, men vår uppfattning är inte att det beror på någonstrukturell förändring. Åtgärder har vidtagits för att förbättra resultatet i
den nordamerikanska regionen framledes.

Med en orderingång som kontinuerligt överstiger intäkterna fortsätter vår orderstock att öka, och uppgick till 157 Mkr (118 Mkr) i slutet av juni,en ökning om 32 procent jämfört med föregående år. Detta ger en stabil
grund för kommande intäkter. Jag är mycket nöjd med den kontinuerligt positiva utvecklingen av
våra försäljningsaktiviteter. Det intresse som kunderna har visat under den senaste tidens utställningar understryker våra tidigareuppskattningar av en ständigt ökande efterfrågan på C-RADs produkter.
Jag är övertygad om att detta kommer att driva en fortsatt tillväxt, vilket vi under en längre tid nu också har bevisat, men vill poängtera att volatilitet mellan kvartalen är att förvänta även fortsättningsvis. Vi
kommer att fortsätta att förse ett alltjämt ökande antal kunder med vår spjutspetsteknologi, och därmed bidra till att förbättra cancervården i världen, säger Tim Thurn, VD på C-RAD.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 54 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats.. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2018 kl. 8:30 CEST.

Close Menu