Skip to main content

C-RAD AB – Delårsrapport jan-sep 2015 [Uppdatering]

Press meddelande 2015-11-06

Press meddelande 2015-11-06

 

Väsentliga händelser under perioden januari-september 2015

 

  • Nettoomsättning: jan-sep 45,7 (34,6) MSEK, +32 %
  • Orderingång: jan-sep 61,5 (43,8) MSEK, +40 %
  • Rörelseresultat: jan-sep -14,3 (-8,9) MSEK
  • Resultat per aktie: jan-sep -0,71 (-0,13)
  • C-RAD tecknar avtal med Skandionkliniken
  • Catalysts ytskanningsteknik kan nu kopplas ihop med Varians TrueBeam® plattform
  • C-RAD förvärvar samtliga utestående aktier i Cyrpa International
  • Ett sjukhus i Norge beställer tre system från C-RAD
  • Order från Italien på åtta C-RAD-system

 

[Uppdatering: I det tidigare pressmeddelandet angående delårsrapporten januari – september 2015, publicerat kl. 15:30, den 6 november 2015, rapporterades rörelseresultatet för perioden januari-september 2015 felaktigt med -7,0 MSEK istället för det korrekta resultatet -14.3 MSEK.]

 

Kommentar från Tim Thurn, VD:

 

Vi är glada över att se C-RADs fortsatt positiva tillväxtkurva och den fantastiska exponeringen av vår produktportfölj på våra huvudmarknader och via våra partnerkanaler där. I det största affärssegmentet, positioneringsprodukter, ökade orderingång under de tre första kvartalen med 62 procent till 45,7 MSEK. För tjänsteprodukter blev orderingången exakt dubbelt så högt, 6,8 MSEK, vilket visar det starka intresset för värdehöjande produkter.

Den övergripande ökningen av orderingången på koncernnivå uppgick till 40 procent, vilket motsvarar totalt 61,5 MSEK. Under tredje kvartalet ökade intäkterna till 15,4 MSEK, vilket är en ökning med 47 procent jämfört med tredje kvartalet 2014. Den kraft vi ökade med under tredje kvartalet förväntas accelerera under fjärdekvartalet, vilket speglar den ökade räckvidden hos säljstyrkan.

Vi deltog i en komplex offentlig upphandling angående ytspårningslösningar till Skandionkliniken i Uppsala, vilken först överklagades men slutligen avgjordes till C-RADs fördel. Detta resulterade i två beställningar, med optioner på ytterligare två. Det första systemet installerades i oktober, vilket är vårt första system någonsin på proton- och partikelterapimarknaden, en marknad som utvecklas snabbt. De återstående systemen förväntas också tas i drift under fjärde kvartalet 2015.

Det tredje kvartalet inleddes med att förvärvet av Cyrpa genomfördes. Den fransk-belgiska koncernen tillverkar innovativa laserlösningar för patientpositionering och virtuell simulering inom strålbehandling. Cyrpa införlivades i koncernredovisningen under tredje kvartalet. I ett första steg omstrukturerades den gemensamma säljstyrkan för att dra större nytta av respektive marknads starka sidor. Samtidigt som ansvaret för de två produktlinjerna förblir åtskilt, används den sammanslagna säljstyrkan på ett effektivt sätt. Detta kommer att skapa nya synergieffekter när det gäller att nå ut till kunder.

GE Healthcare ingick ett försäljnings- och distributionsavtal för C-RADs Sentinel 4DCT™-system och lasersystemet Cyrpa High Impact Technology (HIT). Dessa lösningar kommer att ingå i GE:s priskatalog under fjärde kvartalet 2015 och kommer därmed att vara tillgängliga för GE:s säljare och kunder över hela världen. C-RAD-teamet kommer att utbilda GE Healthcares säljstyrka i USA för att dessa ska erhålla den avancerade tekniska kunskap som krävs.

Ett upphandlingsavtal med Yale-New Haven Hospital i Connecticut, USA, ledde till en order avseende ytskanningsteknik. Fyra system har beställts. Två system är redan i drift, och installationen av de andra två har schemalagts till fjärde kvartalet 2015. För C-RAD är detta en bra möjlighet att använda Yale-New Haven Hospital som referensobjekt för kliniska demonstrationer av Sentinel 4DCT och Catalyst HD.

En order mottogs från Kampanien-regionen i södra Italien på fyra Catalyst™-system liksom fyra Sentinel™ 4DCT-system som ska installeras i tre cancerbehandlingskliniker. Leveransen har schemalagts till fjärde kvartalet 2015.

C-RAD genomförde sitt första användarmöte i samband med det årliga mötet av American Society for Radiation Oncology (ASTRO), i oktober i San Antonio, Texas, USA. Med på mötet fanns över 30 deltagare från hela världen men de flesta från USA. Mötet genomfördes i samarbete med University of Texas Health Science Center San Antonio, vilka bidrog med klinisk och vetenskaplig kunskap om bröstcancerbehandling och stereotaktiska behandlingar. De höll även i värdskapet vid ett besök på en klinik där Catalyst HD installerats och är i klinisk drift. Vår ökade marknadsexponering på ASTRO-mötet, lede till ett starkt intresse av såväl C-RADs monter som till vår produktportfölj och dessutom till 50 procent fler potentiella kunder än föregående år. 

För Gemini fokuserades utvecklingen på att göra systemet mer robust, vilket vi lyckades med, och bildkvaliteten har förbättrats ytterligare. Detta tar oss in i en helt ny fas där vi utvärderar fysiska parametrar jämfört med befintliga standarder och konkurrerande produkter. På den kommersiella sidan pågår diskussioner med potentiella kunder.

Fjärde kvartalet har börjat starkt, och vi förväntar oss att investeringen i den utökade säljstyrkan skall fortsätta att bära frukt. Vi bör se det fulla resultatet av detta under 2016.

 

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. Slutanvändarna är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 40 anställda. C-RADs verksamhet är sprungen ur forskning och utveckling på Karolinska Institutet i Solna. Bolagets första produkt, C-RAD SentinelTM, började säljas 2007. Samarbetsavtal har ingåtts med Elekta (Sverige), Varian (USA) och IBA (Belgien). På större marknader representeras C-RAD av distributörer som är specialiserade inom strålterapi. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet håller på att integreras. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com.

 

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon: +46-18-666947, E-post: investors@c-rad.com

Close Menu