Skip to main content

C-RAD AB – Delårsrapport jan-mar 2019

INTÄKTERNA ÖKAR MED 40 PROCENT

KVARTALET JANUARI – MARS 2019        

  • Intäkter: 47,3 (33,8) Mkr
  • Orderingång: 47,8 (50,6) Mkr
  • EBITDA: 3,6 (-3,6) Mkr
  • Rörelseresultat: 1,2 (-4,7) Mkr.
  • Resultat efter skatt: 0,8 (-4,9) Mkr.
  • Resultat per aktie: 0,02 (-0,16) kr.
  • Strategiskt utvecklings- och försäljningssamarbete med Xecan
  • Order från Community Health Network (USA), värde 11 Mkr.
  • Therése Björklund tillträder som tf CFO efter Cecilia Danckwardt Lillieström

Presentation av delårsrapporten
VD Tim Thurn och CFO Therése Björklund presenterar delårsrapporten via Webcast, onsdagen den 8 maj 2019 klockan 13:00 CEST. Efter presentationen, som kommer att hållas på engelska, ges utrymme för frågor och diskussion. För att följa presentationen via webbsändning, vänligen registrera deltagande via https://attendee.gotowebinar.com/register/8181103581944104451.

Kommentarer från Tim Thurn, VD:

40 procents omsättningsökning gav EBITDA-tillväxt om 7,2 Mkr
2019 har startat starkt, både vad gäller tillväxt och lönsamhet. Det första kvartalet visar en kraftig omsättningstillväxt på 40 procent jämfört med det första kvartalet 2018, och en imponerande utveckling av EBITDA från  -3,6 Mkr 2018 till +3,6 Mkr 2019. Orderingången för C-RADs kärnprodukter och Life Cycle Business ökade med 14 procent. En viktig förklaring till den goda utvecklingen är att vi nu ser resultat från våra investeringar från tidigare år samt att den underliggande marknaden fortsätter att utvecklas positivt.

Den totala orderingången för det första kvartalet uppgick till 47.8 MSEK, att jämföra med 50.6 MSEK under det första kvartalet föregående år. Förändringen beror på ett lägre antal ordrar inom distributionssegmentet där vi hade en ovanligt hög orderingång om 7,3 Mkr 2018 jämfört med 0,2 Mkr 2019. Detta visar den volatilitetet som vi exponeras för på marknaden. Huvudsaken är dock att försäljningen inom våra kärnsegment fortsatte att öka också under det första kvartalet: i vår största produktkategori, försäljning av positioneringsprodukter, ökade orderingången med 5 procent jämfört med första kvartalet föregående år och försäljningen av servicekontrakt som en del av vår Life Cycle Business-verksamhet ökade med imponerande 55 procent. Även försäljningen av Lasersystemen ökade, med 11 procent. Vår amerikanska verksamhet inledde året starkt med en ökning av orderingången om 54 procent, från 9.3 Mkr 2018 till 14.3 Mkr 2019.

Intäkterna ökade från 33.8 Mkr 2018 till 47.3 Mkr 2019 – framförallt drivet av ett flertal leveranser till kunder i EMEA-regionen och i Kina. Intäkterna från den amerikanska marknaden ligger efter som en följd av den svagare orderingången under 2018.  Den positiva utvecklingen av orderingången på den amerikanska marknaden som vi har sett under de senaste två kvartalen kommer dock att reflekteras i intäkterna under de kommande kvartalen. Vår bruttovinstmarginal ökade också med en procentenhet under kvartalet till 59 procent.

C-RAD mottog under det första kvartalet en stor order från Community Health Center i USA om cirka 11 Mkr. Community Cancer Centers samarbetar med MD Anderson Cancer Network®, ett av MD Anderson Cancer Centers program. Ordern bekräftar vikten av våra långsiktiga kundrelationer, men också att det nära samarbetet med MD Anderson är framgångsrikt. MD Anderson rankas som ett av de bästa cancercentren i världen.

C-RAD har tillkännagett två strategiska partnerskap i början av året. Båda partnerskapen ingår i vår tillväxtstrategi att investera i och expandera med nya applikationer för att erbjuda våra kunder en omfattande lösning för patientsäkerhet och resurshantering , utöver våra kärnprodukter inom patientpositionering. Vi har valt två partners som är välrenommerade inom sina respektive områden. OPASCA kommer att leverera en sofistikerad lösning för patientidentifiering inför behandlingen, som C-RAD marknadsför under namnet cPatient. XECAN kommer att förse C-RAD med teknologin som ska användas för att effektivisera hanteringen av tillbehören i den kliniska miljön. Att samarbeta med externa partners är ett effektivt sätt att utöka vår verksamhet och möjliggör en kort ”time-to-market” för nya produkter. Båda produkterna kommer att vara fullt integrerade i C-RADs c4D mjukvaruplattform.

Lösningarna presenterades på Europas största strålterapikonferens (ESTRO) som hölls i Milano, Italien under föregående vecka. Konceptet mottogs mycket väl av förväntansfulla kunder. Lösningen för att följa och hantera hjälpmedlen som har presenterats som cAccessory är fortfarande under utveckling och förväntas släppas på marknaden under den andra halvan av året. Patientidentifieringslösningen är redan kommersiellt tillgänglig och C-RAD påbörjade de första leveranserna under den senaste månaden. C-RAD kommer att marknadsföra dessa lösningar som en möjlighet att uppgradera sitt system till existerande kunder, men också som en ny modul för nya kunder.

Trots det första kvartalets volatila orderingång kvarstår våra tidigare uppskattningar om att den underliggande marknaden fortsätter att öka signifikant. Vi ser ett fortsatt stort och växande behov av ytskanningslösningar. Både våra redan existerande och nya kunder ser C-RAD som en strategisk partner för att tillhandahålla denna spjutspetsteknologi. Det är därför min fasta övertygelse att vi har alla möjligheter att ytterligare förstärka vår marknadsposition under återstoden av året, säger Tim Thurn, VD på C-RAD.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 55 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats.. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019 kl. 8:30 CEST.

Close Menu