Skip to main content

C-RAD AB – Bokslutskommuniké januari-december 2019

REKORDHÖG ORDERINGÅNG LEDER TILL HÖGSTA ORDERSTOCKEN NÅGONSIN

KVARTALET OKTOBER-DECEMBER 2018

 • Orderingång: 88,1 (75,6) Mkr
 • Orderstock: 267.1 (194,0) Mkr
 • Intäkter: 51.0 (57.7) Mkr
 • Rörelseresultat före jämförelsestörande poster*: -0,5 (3,3) Mkr
 • Rörelseresultat: -12,1 (3,3) Mkr.
 • Resultat efter skatt: -12,5 (24,3**) Mkr
 • Resultat per aktie: -0,40 (0,79) kr

HELÅRET 2019

 • Orderingång: 269,8 (246,8) Mkr
 • Intäkter: 205,4 (190,1) Mkr
 • Rörelseresultat före jämförelsestörande poster*: 2,0 (0,8)
 • Rörelseresultat: -9,6 (0,8) Mkr.
 • Resultat efter skatt: -13,8 (21,2**) Mkr.
 • Resultat per aktie: -0,45 (0,69) kr.

*Nedskrivning av aktiverade utvecklingskostnader och lager i GEMini om 11,6 Mkr.

Kommentarer från Tim Thurn, VD:

C-RAD fortsatte att förstärka sin position på marknaden under 2019. Vi ser att marknaden expanderar, vilket också är förväntningen framöver, samtidigt som det står klart att vår teknologi och våra lösningar börjar bli en ny vårdstandard. De nya partnerskap som ingicks i början av året tillsammans med det utökade strategiska samarbetet med Elekta var två viktiga milstolpar som kommer att ge oss ytterligare tillväxtmöjligheter under kommande år.

Orderingången för helåret 2019 inleddes något svagt under det första halvåret men har sedan återhämtat sig under de senaste sex månaderna. Orderingången under kvartal 3 och 4 ökade med 9 respektive 16 procent. C-RAD har rapporterat ökande orderingång under 14 kvartal i rad, om man bortser från det första kvartalet 2019. Detta har lett till en rekordhög orderstock om 267,1 Mkr  i slutet av året.

Under 2019 såg vi färre stora projekt än under föregående år, men vi lyckades vinna två projekt i Belgien med ett totalt ordervärde om cirka 26 Mkr för Sentinel 4DCT, Catalyst HD och ett flerårigt serviceavtal. Detta var en stor framgång för C-RAD. Ordrar av den här storleken har en betydande inverkan på ett enskilt kvartal och påverkar den volatilitet som vi ser i orderingången, men också i intäkterna.  

Försäljningen av våra servicekontrakt och positioneringsprodukter ökade till 25,3 Mkr (15,7) respektive 59,4 Mkr (50,0) – en mycket sund utveckling. Den snabba ökningen av försäljningen av servicekontrakt bekräftar det förtroende som kunderna känner för C-RAD som partner och ger en mycket god grund för återkommande intäkter i framtiden. Efter det “wait-and-see”-momentum som vi noterade på marknaden tidigare under året, som en konsekvens av uppköp och nya allianser mellan olika marknadsparter, har kunderna nu börjat köpa vår teknologi igen och orderingången ökar. För helåret lyckades vi öka orderingången för koncernen med 9 procent. 
Likafullt såg vi under det fjärde kvartalet blandade resultat inom koncernen. En stark orderingång i framförallt Nord- och Sydamerika och EMEA-regionen understödde en tillväxt om 16 procent.  Koncernens intäkter försvagades med 12 procent på grund av en nedgång om 34 procent i EMEA. Denna nedgång förklaras av den lägre orderingången under det första halvåret samt att tiden mellan order och leverans har ökat från 6 till åtta månader. 

Bruttomarginalen under det fjärde kvartalet var oförändrad på 60 procent men de lägre intäkterna bidrog till att EBITDA justerat för IFRS 16 bara uppgick till 0,5 Mkr, vilket är väsentligt lägre än föregående år.

För helåret 2019 ökade koncernens intäkter med 8 procent, bruttomarginalen ökade från 58 till 59 procent, och EBITDA justerat för IFRS 16 ökade med 18 procent till 8,7 Mkr. Det är bolagets andra år med ett positivt EBITDA-resultat.

GEMini-projektet utvecklas inte i den takt som vi har förväntat oss, och tidpunkten för när vi har en lanserad produkt och uppskalning i projektet är osäker. Samtidigt ser vi en enorm möjlighet för våra positioneringsprodukter. Vi har därför beslutat att skriva ned de aktiverade utvecklingskostnaderna relaterade till GEMini och nu fokusera organisationen på positioneringsprodukterna. Projektet med den kinesiska kunden är under pågående och vi fortsätter att stödja den verksamheten. Nedskrivningen uppgår till totalt 11,6 Mkr för aktiverade utvecklingskostnader och lager, och redovisas i det fjärde kvartalet 2019.

Nya produkter
C-RAD har utvecklat en ny hård- och mjukvaruplattform för behandlingsrummet som kommer att lanseras under namnet Catalyst+™. Catalyst+ erbjuder våra kunder en större mångsidighet vad gäller applikationer och en signifikant förbättrad prestanda. Den nya plattformen förväntas ge en märkbar positiv effekt på produktionskostnaden. Beroende på när produkten får regulatoriskt godkännande kommer produkten att lanseras under våren 2020. Vi befinner oss också i den sista fasen avseende release av modulen cAccessory som kommer att erbjudas som en uppgradering till våra befintliga kunder, men också till nya kunder.  Med detta på plats kan C-RADs lösning validera patienten innan behandlingen och säkerställa korrekt set-up och positionering inför och under behandlingen.  Det är ett stort steg framåt och ett omfattande erbjudande till kunderna. 

Organisation
För att kunna dra full fördel av möjligheterna på den nordamerikanska marknaden har C-RAD tillkännagett rekryteringen av Brian Loar till tjänsten som President C-RAD North America. Brian är ansvarig för verksamheten i den direkta säljorganisationen och det nyligen skapade partnerskapet med Elekta. Brian har mer än 20 års erfarenhet inom den Nordamerikanska strålterapibranschen. Han kommer till C-RAD från en position som Vice President Sales, North America hos Varian Medical Systems.
Vi är fortsatt säkra på våra möjligheter på marknaden, och är övertygade om att C-RAD har en god position för att överträffa marknaden. Vi har ett fantastiskt team, engagerade kunder och utmärkta produkter med vilka vi kan ge våra kunder möjlighet att implementera strålterapi med hög precision till nytta för deras patienter.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 57 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD (Shanghai) Medical Device Co Ltd i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats.. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2020 kl. 8:30 CET.

Close Menu