Skip to main content

C-RAD AB – Bokslutskommuniké januari-december 2018

STARKT FJÄRDE KVARTAL GER POSITIVT HELÅRSRESULTAT

KVARTALET OKTOBER-DECEMBER 2018

  • Orderingång: 75,6 (47,5) Mkr, +59%.
  • Intäkter: 57,7 (42,0) Mkr, +37%.
  • Rörelseresultat: 3,3 (1,1) Mkr, +200%.
  • Resultat efter skatt: 24,3 (0,8) Mkr.
  • Resultat per aktie: 0,79 (0,03) kr.

Kommentarer från Tim Thurn, VD:

Första helårsvinsten i C-RADs historia.
En markant tillväxt av orderingången inom samtliga segment under det fjärde kvartalet har lett till den högsta kvartalsvisa orderingången någonsin, samtidigt som en hälsosam tillväxt av både intäkter och rörelseresultat under kvartalet också bidrar till att vi avslutar 2018 med den första helårsvinsten i bolagets historia.    

Orderingången under det fjärde kvartalet uppgick till 75,6 Mkr, motsvarande en ökning om 59 procent jämfört med samma period 2017. Noteras bör att orderingången för EMEA-region ökade med 170 procent under perioden. Den nordamerikanska regionen levererar fortfarande under förväntan, dock kan vi se att orderingången har börjat förbättras. Den stora orderstocken vid ingången av 2018 i kombination med en stark orderingång under 2018 har lett till en imponerande tillväxt av intäkterna, från 42,0 Mkr till 57,7 Mkr, motsvarande en ökning om 37 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2017 och 43 procent för helåret 2018 jämfört med helåret 2017.  Intäktsökningen, med en stabil bruttovinstmarginal, resulterar i en rörelseevinst om 3,3 Mkr för kvartalet och 0,8 Mkr för helåret 2018. Orderstocken uppgick vid utgången av 2018 till 194 Mkr jämfört med 140 Mkr 2017. 

Återblick: en stabil utveckling.
Avslutningen på ett år är alltid ett bra tillfälle för reflektion. Det är med stolthet jag ser tillbaka på de tre senaste åren och vad vi har åstadkommit under den här tiden. Intäkterna har nästan tredubblats och vi har nått ett positivt resultat under 2018. Orderstocken vid årets slut har normalt sett uppgått till omkring 100 procent av intäkterna under samma år, vilket har lett till en ansenlig tillväxt under efterföljande år. Orderstocken i slutet av 2018 motsvarar även denna gång intäkterna under 2018.

Vår goda tillväxt har drivits av att marknaden har insett vikten av ytskanningsteknologi för att åstadskomma en optimerad behandling. Det faktum att vi under denna period har gjort ansenliga investeringar i vår sälj- och servicekår har gjort det möjligt för oss att dra nytta av denna trend. 

                            
Innovationer som gör skillnad. C-RAD´s teknologi blir en ny standard.
Under dessa år har vi byggt upp ett förtroende och våra kunder känner tillit till våra avancerade produkter. Kraftfulla vittnesmål från våra kunder understryker den kliniska nyttan som kommer med vår teknologi.  Detta har lett till en bredare acceptans och en ökande efterfrågan på våra produkter och lösningar. Vår tidigare uppskattning att C-RADs teknologi snabbt utvecklas till att bli en standard inom strålterapibehandling har visat sig att stämma. I vår förväntade försäljning ser vi ett kraftigt ökat antal mindre ordrar från framförallt nya kunder, men också försäljningar till existerande kunder som uppgraderar sina avdelningar med våra lösningar. Vi har en stark tro på att denna utveckling fortsätter och ser mycket stora möjligheter till fortsatt tillväxt. 

Hållbar cancerbehandling för samhällets nytta.
Under 2018 har vi sett stora framsteg i hur cancer diagnosticeras och behandlas. Nobelpriset i medicin tilldelades en grupp forskare inom cancerbehandling. Framledes kommer det att vara av yttersta vikt för innovativa teknologier som C-RADs att tillhandahålla möjlighet att rädda, förbättra och förlänga livet på de miljontals människor över hela världen som diagnostiseras med cancer varje år.  Att uppnå långsiktig effektivitet inom cancerbehandling är en komplex uppgift där C-RAD spelar en nyckelroll. C-RAD är målmedvetet hängivna att bidra till att ännu fler cancerpatienter botas och får en bättre livskvalitet med hållbara behandlingsmetoder.  

Cancern vilar aldrig — och det gör inte heller vi i kampen att hitta nya sätt att göra behandlingarna ännu säkrare och effektivare för patienterna. C-RAD är experten inom patientpositionering och det är vår viktigaste drivkraft för framtiden. Men vi har också ambitioner att bredda oss till ett nytt segment – arbetsflöden inom strålterapin. Detta innebär att vi kommer att bredda vårt värdeerbjudande mot nya kunder, men också utöka möjligheterna till uppgraderingar hos redan existerande kunder. Fokuset kommer att ligga på att förse behandlingscentren med teknologi för att aktivt övervaka deras prestationer, normsätta deras arbetsflöden och hjälpa till att identifiera möjligheter till förbättrad effektivitet samtidigt som man gör behandligarna mer individanpassade och säkrare för patienterna. Detta kan åstadkommas genom automation av de funktioner där manuella steg inte är nödvändiga och genom att strömlinjeforma processer, vilket ger den kliniska personalen möjlighet att spendera mer tid med patienterna.

Framåtblick: vi fortsätter att skapa tillväxt i bolaget.
Lärdomar från tidigare år ger oss perspektiv att blicka framåt…

  • Vi har nu meriter från flera år med stadigt ökande orderingång där orderingången också överstigit intäkterna, vilket innebär att vi skapar tillväxt i bolaget. Det ger oss en möjlighet att uppskatta den potentiella framtida tillväxten och indikerar att försäljningen kommer att fortsätta att öka signifikant framledes.
  • Vi har nu bevisligen uppnått acceptans på marknaden och jag är övertygad om att varje linjäraccelerator som levereras på global basis i framtiden kommer att vara utrustad med positioneringsutrustning. Detta öppnar dörren till en enorm marknad.  
  • Vi har nu ett ökande antal statliga myndigheter runtom i världen, exempelvis i Kina och Japan, som investerar betydande belopp för att bygga upp kraftfulla center för cancerbehandling. Globalt sett lever omkring 42 miljoner människor med cancer i någon form, och siffran fortsätter att öka dramatiskt.  Det innebär en enorm potential för oss att bidra till bättre behandlingar för fler cancerpatienter globalt genom att installera våra produkter på ett ökande antal cancerkliniker runt om i världen.  

Vi är ivriga att leverera resultat baserat på den tillväxtpotential vi ser framför oss. Vi tror på styrkan i våra produkter, den starka tillväxten i branchen och de steg vi tar för att skapa en unik position för C-RAD, för tillväxt under 2019 och framöver. Vi förblir trogna vår grundläggande tillväxtstrategi samtidigt som vi bygger en ny pelare till vår produktportfölj. Jag ser fram emot att etablera C-RAD ytterligare både på våra upparbetade marknader och på nya, och att bidra till att effektivisera cancerbehandlingen för vårdgivare – att göra vården kvalitativare och säkrare för patienter och medicinsk personal.

Detta är i ett nötskal vår spelplan.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 53 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats.. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2019 kl. 8:30 CET.

Close Menu