Skip to main content

C-RAD AB – Bokslutskommuniké januari-december 2017

Pressmeddelande 2018-01-31

POSITIVT RESULTAT FÖR DET FJÄRDE KVARTALET 2017

KVARTALET OKTOBER – DECEMBER 2017                          

  • Orderingång: 47,5 (41,9) Mkr, +13%.
  • Intäkter: 42,0 (27,3) Mkr, +54%.
  • Rörelseresultat: 1,1 (-4,4) Mkr.
  • Resultat efter skatt: 0,8 (-4,6).
  • Resultat per aktie: 0,03 (-0,16) kr.

Kommentarer från Tim Thurn, VD:

Vi kan summera ytterligare ett stabilt kvartal och en stark avslutning på året med betydande omsättningstillväxt, ett positivt resultat och en ökad orderingång jämfört med samma period 2016. Utfallet bekräftar marknadens ökande efterfrågan på C-RADs teknologi och produkter. 

Intäkterna ökade under perioden med 54 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2016, vilket ger den högsta kvartalsintäkten i C-RADs historia. Orderingången för Positioneringsprodukter ökade med 34 procent i perioden och totalt ökade orderingången med 13 procent jämfört med föregående år, och ligger på ungefär samma höga nivå som under det föregående kvartalet 2017. Det totala antalet mottagna ordrar har ökat kraftigt under det fjärde kvartalet – orderingången ligger kvar på en hög nivå trots att inga större ordrar (>7,5 Mkr) har bokats. Orderingången under det tredje kvartalet bestod till två tredjedelar av två enskilda stora ordrar. Det ansenligt ökade antalet av mindre ordrar, framför allt från nya kunder, bekräftar den stora efterfrågan på våra produkter.

Med en imponerande bruttovinstmarginal på 61 procent för det fjärde kvartalet kan vi också presentera ett positivt rörelseresultat om 1,1 Mkr. Med orderingång och intäkter på i princip samma nivå ligger orderboken kvar på en relativt oförändrad nivå om 98 Mkr för produkter och 42 Mkr för serviceavtal.

Med en titt på resultatet för helåret 2017 kan vi konstatera att orderingången växte med 70 procent till 193 Mkr och intäkterna ökade med 60 procent till 133 Mkr. EMEA var den starkaste regionen mätt i orderingång för helåret, med en tillväxt om 69 procent till totalt ca 100 Mkr. Både Nordamerika och APAC uppvisade en ansenlig tillväxt om 67 procent respektive 74 procent. Vi har under året förstärkt vår position på marknaden och fortsätter att leverera resultat från våra strategiska prioriteringar för tillväxt.

Under 2018 planerar vi att investera ytterligare i vår försäljnings- och serviceorganisation samt inom forskning och utveckling. Med den aktuella orderstocken och en fortsatt ökande acceptans av våra produkter på marknaden är det nödvändigt att investera för framtiden. Detta innebär en kontrollerad kostnadsökning. Vi är övertygade om att detta kommer att driva framtida tillväxt genom en ännu starkare försäljningsorganisation samt genom att försäkra oss om att även fortsättningsvis kunna erbjuda spjutspetsteknologi som ger C-RAD en konkurrensmässig fördel. 

C-RADs fantastiska utveckling under 2017 är mycket uppmuntrande och jag är oerhört nöjd med det sammantagna resultatet. Vi har levererat enligt plan och upplever en stark och ökande efterfrågan på våra produkter på i stort sett alla marknader. Vi har också sett en volatilitet mellan kvartalen och mellan de olika marknaderna som vi förväntar oss att uppleva även under 2018.

Vi går in i 2018 med fokus på att fullfölja vår tillväxtstrategi. Vi fortsätter att se ett intresse för våra lösningar på en alltjämt växande marknad. Detta innebär att vi kommer att fortsätta att bidra till att bota fler cancerpatienter och förbättra deras livskvalitet. C-RAD fortsätter att utvecklas med strategiska investeringar och en växande organisation, och jag har förväntningar på en fortsatt stabil tillväxt under 2018, säger Tim Thurn, VD på C-RAD.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 49 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats.. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2018 kl. 8:30 CET.

 

Close Menu