Skip to main content

C-RAD AB – Bokslutskommuniké januari – december 2016

Pressmeddelande 2017-02-13
Väsentliga händelser under perioden oktober-december 2016

Pressmeddelande 2017-02-13

Väsentliga händelser under perioden oktober-december 2016

 • Nettoomsättning: okt-dec 27,3 (20,1) MSEK, +36 %
 • 12 månader rullande 82,7 (66,2) MSEK +25 %
 • Orderingång: okt-dec 41,9 (26,7) MSEK, +57 %
 • 12 månader rullande 113,5 (88,1) MSEK +29 %
 • Rörelseresultat: okt-dec -4,4 (-6,1) MSEK
 • Resultat per aktie: okt-dec -0,16 (-0,28)
 • Stor order från amerikanska kunder på 8,2 MSEK.
 • Första ordern från Irland mottagen, på 2,5 MSEK.
 • CRAD mottar de första två ordrarna från General Electric.
 • Riktad nyemission ger CRAD två nya större ägare och 21,5 MSEK i kapitaltillskott.
 • Therése Björklund tillträder som ny CFO.
   

Kommentarer från Tim Thurn, VD:

 

Starka försäljningsresultat i samtliga regioner levererar 57 % orderökning för det fjärde kvartalet

Den nordamerikanska marknaden stod återigen för den största orderingången om 8,7 (7,8) MSEK under det fjärde kvartalet, vilket understryker marknadens värde för C‐RAD. Det är betryggande att vi nu ser att strategin har lyckats och börjar leverera avkastning. Både Norden och DACH‐regionen visade enastående resultat under det fjärde kvartalet med ökning i orderingången på 347% till 8,5 (1,9) MSEK i DACH‐regionen och tillväxt om 238 % till 6,1 (1,8) MSEK i Norden. Vi fortsätter att se en generellt ökande efterfrågan på C‐RADs produkter, och det växande antalet större projekt bekräftar styrkan i detta och marknadens förtroende för C‐RAD som partner.

Orderingången från vår Life‐Cycle Business uppgick till 13,4 MSEK under 2016. Segmentet består i dag till största delen av försäljning av servicekontrakt. I vårt strategiarbete har detta segment identifierats som ett av elementen för fortsatt tillväxt, och det är uppmuntrande att se det stora intresse som finns hos våra kunder för att ”försäkra” sina system genom i de flesta fall fleråriga servicekontrakt. Förutom den rent kommersiella delen hjälper de också C‐RAD att stärka sina kundrelationer och öka kundnöjdheten.

Intäkterna ökade med 36% till 27,3 (20,1) MSEK. Den genomsnittlig omvanlingsfrekvensen för ordrar ‐ tiden mellan order och leverans – är stabil på 6 månader. C‐RAD redovisar en förlust på 30 MSEK under 2016. Under året har vi gjort ansenliga investeringar för att stärka vår försäljningsorganisation och anställt nya medarbetare inom försäljning och service. Vi ser resultaten av denna investering genom en anmärkningsvärd ökning av orderingången för det fjärde kvartalet, och med en stark organisation står vi nu väl rustade för ytterligare tillväxt. De fasta kostnaderna kommer framledes inte att öka på samma sätt som under 2016, vilket också märks på kostnaderna i det fjärde kvartalet som ligger kvar på samma nivå som under det tredje

kvartalet.

Bruttomarginalen har fortsatt att öka, både sett till kvartalet där den i Q4 uppgick till 57% (51%) samt för helåret till 56% (53%). Samtidigt har vi lyckats sänka lagernivåerna väsentligt. Detta bekräftar den positiva trenden från föregående kvartal och är ett resultat av C‐RADs arbete med att optimera leverantörskedjan under året.

Som vi informade om i pressmeddelande från den 30 januari har MD Anderson valt att utrusta fyra av sina center med C‐RADs lösningar till ett värde om 17 MSEK. Ordern avser C‐RADs innovativa Catalyst HD och Sentinel 4DCT system och tas upp i orderingången för det första kvartalet 2017. Då den nordamerikanska marknaden står för nästan hälften av den globala marknaden för strålterapi är dessa resultat mycket uppmuntrande. Storleken på den nordamerikanska marknaden visar på en stor outnyttjad potential för C‐RADs produktportfölj.

Sammanfattningsvis fortsätter vi att se ett ökande intresse för C‐RADs produkter samt att våra lösningar har fått en bredare acceptans på marknaden. Den senaste tidens framgångar bekräftar det intresse och förtroende som kunderna har för C‐RADs högteknologiska lösningar. Kombinationen av marknadsacceptans och en stark organisation ger oss mycket goda förutsättningar för fortsatt tillväxt, även om vi även framöver kan komma att se en viss volatilitet mellan kvartalen, framför allt vad gäller orderingången, säger Tim Thurn, VD på C‐RAD.

 

 

 

 

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 45 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats.. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

 

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

 

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2017 kl. 8:30 CET.

Close Menu