Skip to main content

C-RAD AB – Bokslutskommuniké för koncernen 2015

Press meddelande 2016-02-08
Väsentliga händelser under perioden januari-december 2015

Press meddelande 2016-02-08

Väsentliga händelser under perioden januari-december 2015

  • Nettoomsättning: jan-dec 66,2 (53,2) MSEK, +24 %
  • Orderingång: jan-dec 88,1 (68,4) MSEK, +29 %
  • Rörelseresultat: jan-dec -20,4 (-13,9) MSEK
  • Resultat per aktie: jan-dec -0,99 (-0,38)
  • C-RAD ingår försäljnings- och distributionsavtal med GE Healthcare
  • C-RAD tecknar avtal med Yale-New Haven Health Services
  • Elekta visar C-RADs produkter i ett japanskt visningsrum
  • C-RAD är värd vid ASTROs årliga användarkonferensen i sammarbete med UTHSC San Antonio
  • C-RAD undertecknar försäljnings- och serviceavtal i Australien och Nya Zeeland
  • Kina godkänner C-RADs Cyrpa-laserpositioneringsprodukter för användning vid strålbehandling

 

 

Kommentar från Tim Thurn, VD:

Sista kvartalet 2015 har inneburit en stark avslutning på den goda utvecklingen på alla C-RADs marknader, och ett antal strategiska milstolpar har uppnåtts. Om vi tittar på C-RADs finansiella resultat under 2015 uppgick den totala orderingången till 88,1 miljoner kronor. Beställningar inom det största segmentet – positioneringsprodukter, vilket omfattar Sentinel™ och Catalyst™ – ökade med 39 procent till 63,4 miljoner kronor.

C-RAD Services tog emot beställningar på 10 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 133 procent på årsbasis. I takt med att vi utökar den installerade basen ökar även möjligheten för tillväxt inom serviceområdet. Ytterligare intäkter uppstår under produkternas livstid, samtidigt som kunderna säkerställer regelbunden utbildning och outsourcat underhåll för sina C-RAD-produkter. Omsättningen för hela koncernen uppgick till 66,2 miljoner kronor under samma period. Detta är en 24-procentig förbättring jämfört med 2014.

Om vi ser till den regionala fördelningen i våra direktförsäljningsregioner har försäljningen i Asien och USA haft högst tillväxt. I Asien har försäljningen mer än fördubblats. En viktig händelse var att China Food and Drug Administration godkände försäljningen av C-RADs Cyrpa-lasersystem, vilket innebar grönt ljus för 2 miljoner kronor i beställningar som inväntat godkännandet. En liknande godkännandeprocess pågår för Catalyst-systemen, och certifieringen väntas ske under första halvåret 2016. Våra ingående förberedelser, exempelvis lyckade produktpresentationer på China Society for Radiation Oncology-konferensen (CSTRO) i Chengdu i Oktober, förväntas resultera i en stark lansering på marknaden för båda produkterna.

USA ökade med över 30 procent och blev därmed den största säljregionen mätt i orderingång. Under fjärde kvartalet inkom beställningar för cirka 10 miljoner kronor från fyra kunder. Efter perioden tog C­­-RAD även emot en order värd 1,7 miljoner kronor på ett Catalyst PT™-system för ansedda Mayo Clinic Group för dess protonbehandlingscenter i Phoenix, Arizona. C-RAD har släppt en specifik version av Catalyst-systemet för användning inom proton- och partikelterapi. Systemet har skräddarsytts för de sofistikerade strålbehandlingsmetoder som blir allt vanligare i USA – och tillväxten förväntas ligga på 11–17 procent årligen fram till 2030. Då det är det första projektet av sitt slag i USA kommer det att få särskild uppmärksamhet.

Våra europeiska marknader, förutom det tyskspråkiga klustret, hade mycket god utveckling och landade på 13 miljoner kronor under fjärde kvartalet; en stor order från Syditalien stod för en tredjedel av detta. Vi börjar även se de första försäljningsresultaten från vår nya direktförsäljningskanal i Frankrike. I Sverige uppnådde vi en andra strategisk milstolpe under fjärde kvartalet: de första systemen installerades i en protonbehandlingsmiljö, nämligen på Skandionkliniken. Vi avslutade året med att lägga till ytterligare en marknad, i form av ett försäljnings- och serviceavtal för Australien och Nya Zeeland. Denna marknad har för närvarande cirka 80 stråbehandlingscenter.

Vi har numera en medarbetare som ägnar sig helt åt utvecklingen av den globala OEM-försäljningskanalen. Till att börja med fokuserar vi på de viktiga partnerbolagen GE Healthcare och Elekta. Två viktiga händelser inträffade under fjärde kvartalet. GE Healthcare ingick ett försäljnings- och distributionsavtal för C-RADs sofistikerade system för användning inom 4D-bildtagning och virtuell simulering inom strålterapi. GE erbjuder dessa lösningar via sin egen prislista, och gör dem därmed tillgängliga för GE:s säljstyrka och kunder i hela världen. De första beställningarna förväntas inkomma i början av 2016. I Japan marknadsför vi oss tillsammans med Elekta. Vi använder då deras showroom och demonstrationscenter.

C-RADs R&D-samarbete med CERN när det gäller Gemini-systemens robusthet har förbättrat systeminställningarna och resulterat i en stabil och robust detektor med tillfredsställande bildkvalitet. Efter detta resultat har vi inlett en kommersialisering av produkten i tre steg: I) Vi placerar ut enstaka enheter hos specifika kliniska partners. (II) Vi närmar oss OEM-kunder och industriella partners med små partier. (III) Vi ökar sedan till större kvantiteter.

En slutlig kommentar som gäller den snabba tillväxten – en fördubbling – av vår marknads- och säljstyrka på de viktigaste marknaderna: vi har lockat till oss mycket erfarna medarbetare,  vilket i sig utgör en bekräftelse på C-RADs tillväxtpotential. Vi har även gjort stora investeringar i deras löner och resekostnader. Detta tynger ned vår nuvarande ekonomiska situation, men vi förväntar oss helt och fullt att investeringen börjar betala av sig i slutet av 2016. Vi är därmed på väg in i 2016 med förnyad kraft och fart och med en bevisad förmåga att ta vara på nya möjligheter.

 

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. Slutanvändarna är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 40 anställda. C-RADs verksamhet är sprungen ur forskning och utveckling på Karolinska Institutet i Solna. Bolagets första produkt, C-RAD SentinelTM, började säljas 2007. Samarbetsavtal har ingåtts med Elekta (Sverige), Varian (USA) och IBA (Belgien). På större marknader representeras C-RAD av distributörer som är specialiserade inom strålterapi. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet håller på att integreras. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com.

 

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Ovanstående information är kurspåverkande och måste därmed offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528).

Close Menu