Skip to main content

C-RAD AB: Bokslutskommuniké 2011

Väsentliga händelser under 2011

Väsentliga händelser under 2011

 

 • IBA Dosimetry lade 2011 en ramorder till dotterbolaget C-RAD Imaging AB för leverans av dioddetektorer till ett värde av 4,8 MSEK och utfallet blev 6,0 MSEK.
 • Samarbetsavtal med Skånes Universitetssjukhus och order på sju Catalyst system
 • Ett utvecklingsavtal har skrivits under med Elekta
 • C-RADs företrädesemission inbringade 32,6 MSEK och övertecknades med 65 %
 • Nytt konvertibellån tecknades med Norrlandsfonden
 • Installation av sex Catalyst system
 • Avsiktsförklaring undertecknad med dosimetriföretag
 • Order på ett första GEMini ED system  
 • Nedskrivning av aktiverad utveckling GEMini
 • Omsättningen uppgick till 14,9 MSEK (14,2 MSEK)
 • Orderingången uppgick till 23,92 (16,55) MSEK
 • EBITA -16,5 MSEK (-6,3 MSEK)
 • Resultat efter skatt – 42 607 kSEK (-9 838 kSEK)
 • Resultat per aktie efter skatt -2,68 SEK (-0,80 SEK)
 • Soliditet 66 % (71 %)
 • Likvida medel 24 600 kSEK (19 376 kSEK)
 • Antal anställda under perioden uppgick i medeltal till 19 personer (21)

   

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Två order på Sentinel från Elekta Kina
 • Nytt ramavtal för 2012 med IBA Dosimetri till ett värde av 6,1 MSEK
 • Ett nytt samarbetsavtal undertecknat med Uppsala Akademiska sjukhus

 

Kommentar från Erik Hedlund, VD i C-RAD AB, angående företagets verksamhet:

”Orderingången för fjärde kvartalet utvecklades mycket starkt. För helåret uppgick orderingången till 23,9 MSEK eller +45% jämfört med föregående år. Den större delen av denna orderingång har inkommit efter påbörjade leveranser av Catalyst under årets sista två månader. Omsättningen är däremot på samma nivå som föregående år. En stor del av orderingången kommer att faktureras under 2012. Orderstocken inför 2012 har kraftigt ökat till 12,8 MSEK.

För att säkerställa en kraftig expansion under 2012 har omfattande investeringar genomförts i produktutveckling och i uppbyggnad av marknads- och säljorganisationen. Detta har tillfälligt påverkat resultatet negativt.

Samarbetet med universitetssjukhuset i Salzburg har utvecklats väl. GEMinis prestanda har förbättrats. Ett fortsatt utvecklingsprogram för 2012 har blivit överenskommet. Denna utveckling samt satsningar inom dosimetri har medfört ett ifrågasättande av tidigare aktiverad utveckling inom dotterbolaget C-RAD Imaging AB. Efter genomförda nedskrivningsprövningar har C-RAD beslutat att skriva av all aktiverad utveckling inom detta bolag.

C-RAD gruppen visar därmed ett resultat på -42,6 MSEK att jämföra med resultatet efter skatt för 2010 på -10,3 MSEK.

Med ett starkt och innovativt produktprogram, en förstärkt marknads- och säljorganisation samt fungerande tekniska och kommersiella samarbeten med de viktigaste strålterapiföretagen är förväntningarna för 2012 höga. Säljaktiviteterna kommer att vara fokuserade på nyckelmarknader i Europa, Nordamerika och Ostasien.”

 

För vidare information:

Erik Hedlund, CEO C-RAD AB, Telefon +46 (0)18 66 69 31, E-post erik.hedlund@c-rad.se

Close Menu