Skip to main content

2022 ÖPPNAR MED SOLID TILLVÄXT I ORDERINGÅNG

FÖRSTA KVARTALET 2022
• Orderingången ökade med 23 % till 81,5 (66,3) MSEK (17 % i konstanta valutor).
• Orderstocken uppgick till 451,6 (340,1) MSEK.
• Intäkterna minskade med 6 % till 56,3 (60,0) MSEK (10 % i konstanta valutor), relaterat till svag utveckling i Kina på grund av pandemin.
• Rörelseresultatet uppgick till 0,2 (6,2) MSEK, motsvarande en marginal på 0,3 (10,4) %.
• Nettoresultatet efter skatt uppgick till -1,2 (3,2) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till -0,04 (0,09) SEK.

Kommentarer från Tim Thurn, VD:

Vi inleder året med ett starkt momentum vad gäller orderingång, med mätbar tillväxt i alla regioner och en total tillväxt på 23 procent i kvartalet. Avseende intäkter hade vi en solid tillväxt i USA och Europa men på grund av ett tillfälligt uppehåll i leveranserna till Kina minskade de totala intäkterna jämfört med förra året, som en direkt konsekvens minskade även rörelseresultatet. De återkommande intäkterna från vår serviceverksamhet fortsätter att visa god tillväxttakt.

Det betydande behovet av cancervård i APAC-regionen skapar en underliggande efterfrågan på strålbehandlingsutrustning med hög precision. Detta i kombination med C-RAD’s starka närvaro och en utmärkt marknadsposition i regionen skapar ett momentum som återspeglas i en orderingångstillväxt på 34 procent. I USA kunde vi säkra ännu en order från MD Anderson, med flera C-RAD-system för installation i deras nybyggda protonanläggning. Ytterligare en större order erhölls från ett universitetssjukhus i Tyskland.

Intäkterna minskade jämfört med förra året med 6 procent, på grund av den beklagliga återkomsten av pandemin i Kina som har bidragit till att installationer har försenats. Strikta nedstängningar i större städer har påverkat kunder och vår långvariga distributör i Kina, vilket lett till försenade betalningar med följden att färre leveranser skett jämfört med tidigare kvartal. De senaste två åren har lärt oss att både varaktigheten och konsekvenserna av pandemin är svåra att förutse. På medel- och lång sikt är vi dock mycket positiva till potentialen i Kina. Nordamerika fortsatte den positiva trenden med en intäktstillväxt på 64 procent och EMEA växte med 10 procent. APAC minskade med 45 procent, där Kina är den region som avsevärt minskade intäkterna jämfört med förra året.

Eftersom det är vår fasta övertygelse att ytskanning är på väg att bli vårdstandard, är vi mycket positiva till potentialen för vår teknik. För att fånga den potentialen och accelerera tillväxten har vi beslutat att under de kommande kvartalen stärka vårt kommersiella team på strategiska marknader med cirka en tredjedel.

Vår life cykle business med främst servicekontrakt fortsätter att växa snabbt i orderingång och intäkter med 195 procent respektive 47 procent – vilket utgör 18 procent av den totala omsättningen mot 12 procent föregående år. Detta är en viktig drivkraft bakom den förbättrade bruttomarginalen och bekräftar återigen våra kunders långsiktiga engagemang för våra lösningar.

Rörelseresultatet uppgick till 0,2 MSEK för kvartalet, en betydande minskning jämfört med föregående år. Bruttomarginalen och rörelsekostnaderna är i linje med de senaste kvartalens nivå emedan de lägre intäkterna är den enda faktorn som förklarar minskningen av rörelseresultatet.

En viktig milstolpe på resan mot att göra ytskanning till vårdstandard inom avancerad strålterapi: Utgivningen av en oberoende rapport med riktlinjer för klinisk implementering och användning av ytskanning. En dedikerad arbetsgrupp bildad av AAPM (American Association of Physicist in Medicine) fick i uppdrag att tillhandahålla tekniska riktlinjer inom ytskanning. Slutsatsen av rapporten var att den kliniska användningen av ytskanning har ökat dramatiskt med påvisad användbarhet för initial patientpositionering och rörelseövervakning i realtid på en mängd olika anatomiska platser. Motsvarande arbetsgrupper på europeisk och nationell nivå arbetar med liknande riktlinjer för att göra det möjligt för centra att anpassa tekniken sömlöst.

Året har verkligen börjat med turbulens på världsscenen, där C-RAD har exponering mot Kina men mindre så i den tragiska situationen i Ukraina och Ryssland, utan lokala C-RAD-anställda och mycket begränsade affärsaktiviteter. Trots turbulensen förblir vi övertygade om att ytskanning är på väg att bli vårdstandard, vår plan att öka våra försäljningsaktiviteter är en bekräftelse på vår fasta tro på våra lösningar och den potential de har.

Tim Thurn, VD

Close Menu